Încep înscrierile la programele internaționale gratuite Junior Achievement!

0
356

Încep înscri­e­ri­le la pro­gra­me­le inter­națio­na­le gra­tu­i­te Juni­or Achi­e­ve­ment!

·        înscri­e­ri­le la pro­gra­me­le edu­ca­țio­na­le inter­națio­na­le Juni­or Achi­e­ve­ment se des­fă­șoa­ră în peri­oa­da 3–30 sep­tem­brie;

·        ele­vii din școli și licee pot bene­fi­cia gra­tu­it de manu­a­le în for­mat tipă­rit și elec­tro­nic, apro­ba­te de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei;

·        pro­fe­so­rii pot ale­ge din pes­te 16 pro­gra­me edu­ca­țio­na­le pen­tru antre­pre­no­ri­at, finan­țe, orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă sau sănă­ta­te și via­ță acti­vă.

25 de ani de pro­gra­me edu­ca­țio­na­le inter­națio­na­le

Înfi­in­ța­tă acum aproa­pe 100 de ani, Juni­or Achi­e­ve­ment este cea mai mare orga­ni­za­ție care lea­gă medi­ul edu­ca­țio­nal de cel de din­co­lo de băn­ci­le șco­lii, adu­când tine­rii mai aproa­pe de vii­toa­rea lor pro­fe­sie și de medi­ul eco­no­mic. În anul 1993, 75 de ani mai târ­ziu, un grup de oameni entu­ziaști a con­si­de­rat că este tim­pul potri­vit pen­tru a adu­ce în Româ­nia o orga­ni­za­ție inter­națio­na­lă de edu­ca­ție eco­no­mi­că și antre­pre­no­ri­a­lă: Juni­or Achi­e­ve­ment (JA) Româ­nia.

Pro­fe­sori, elevi și stu­denți, pro­fe­si­o­niști din comu­ni­ta­tea de afa­ceri și com­pa­nii, pen­tru care edu­ca­ția este par­te a dru­mu­lui lor, au clă­dit, ală­tu­ri de con­si­li­ul direc­tor și de echi­pa orga­ni­za­ți­ei, ceea ce este Juni­or Achi­e­ve­ment acum în Româ­nia: cea mai mare orga­ni­za­ție de edu­ca­ție, care, prin­tr-un par­te­ne­ri­at public-pri­vat, adu­ce anu­al pes­te 250.000 de tineri mai aproa­pe de visul lor pro­fe­sio­nal.

Mii de pro­fe­sori imple­men­tea­ză pro­gra­me­le inter­națio­na­le în fie­ca­re an

În aceas­tă toam­nă, în peri­oa­da 3–30 sep­tem­brie, se des­chi­de o nouă sesiu­ne de înscri­e­re la pro­gra­me­le edu­ca­țio­na­le inter­națio­na­le Juni­or Achi­e­ve­ment, imple­men­ta­te în par­te­ne­ri­at cu Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei Națio­na­le. Cadre­le didac­ti­ce pot soli­ci­ta kitu­ri­le JA – manu­a­le pen­tru întrea­ga cla­să, ghi­duri pen­tru pro­fe­sori și volun­tari, fișe pen­tru acti­vi­tăți, trai­ning și con­sul­tan­ță pen­tru pes­te 16 pro­gra­me edu­ca­țio­na­le – și pot avea acces la pro­iec­te­le și com­pe­ti­ți­i­le orga­ni­za­te în tim­pul anu­lui.

Anu­al, pes­te 250.000 de elevi, sub îndru­ma­rea a 4.000 de pro­fe­sori, dobân­desc com­pe­ten­țe pen­tru via­ța per­so­na­lă și pro­fe­sio­na­lă prin expe­rien­țe lear­ning by doing în cadrul pro­gra­me­lor pen­tru dezvol­ta­rea abi­li­tă­ți­lor de via­ță, al celor de edu­ca­ție antre­pre­no­ri­a­lă, finan­ci­a­ră sau eco­no­mi­că, dar și dato­ri­tă pro­gra­me­lor pen­tru orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă ori celui pen­tru sport și sănă­ta­te. Aces­te expe­rien­țe lear­ning by doing sunt inclu­se și în cadrul acti­vi­tă­ți­lor pro­pu­se pen­tru săp­tămâ­na Școa­la Alt­fel.

Opi­ni­i­le pro­fe­so­ri­lor

Iată ce spun pro­fe­so­rii care au imple­men­tat pro­gra­me­le Juni­or Achi­e­ve­ment în anul șco­lar pre­ce­dent:

Deși, la înce­put de an șco­lar, era doar o dis­ci­pli­nă ca ori­ca­re altă, a deve­nit repe­de ora noas­tră cea mai plă­cu­tă din săp­tămâ­na, ora în care, prin joc, învă­țam lucruri minu­na­te și inte­re­san­te, lec­ția în care nu ne plic­ti­seam nici­o­da­tă, lec­ția în care am fost deo­po­tri­vă copii și adulți cu roluri seri­oa­se în comu­ni­ta­te.

Vă mul­țu­mim!”

pro­fe­sor, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 37, Con­stan­ța.


Acti­vi­tă­ți­le inte­rac­ti­ve, des­fă­șu­ra­te în grup, au sti­mu­lat inte­re­sul ele­vi­lor pen­tru antre­pre­no­ri­at, con­tri­bu­ind la o vii­toa­re inser­ție soci­a­lă mai bună, adec­va­tă com­pe­ten­țe­lor pe care și le dezvol­tă prin învă­ța­re. Exer­ci­ți­i­le, jocu­ri­le pro­pu­se și mate­ri­a­le­le bine con­ce­pu­te sti­mu­lea­ză ima­gi­na­ția, gân­di­rea cri­ti­că și ino­va­toa­re.”

pro­fe­sor, Școa­la Gim­na­zi­a­la Nr. 37, Con­stan­ța.


Copi­ii au fost fas­ci­nați. Ide­ea de a lucra ca un adult i‑a deter­mi­nat să acor­de o impor­tan­ță spo­ri­tă fie­că­rei acti­vi­tăți în par­te. De ase­me­nea, de remar­cat sunt și ide­i­le ino­va­toa­re și modul de gân­di­re a unei situ­a­ții de via­ță care pre­su­pu­nea adap­ta­rea la eco­no­mia actu­a­lă.”

pro­fe­sor, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 29 Mihai Vitea­zu, Con­stan­ța.


A fost o expe­rien­ță deo­se­bi­tă, fiind pri­mul an de deru­la­re a aces­tor acti­vi­tăți. Ele­vii au fost des­chiși și activi , lucrând în grup și împăr­țind sar­ci­ni­le , fie­ca­re par­ti­ci­pând activ.”

pro­fe­sor, Lice­ul Teo­re­tic Car­men Syl­va, Efo­rie Sud.


Pen­tru ofer­ta edu­ca­țio­na­lă Juni­or Achi­e­ve­ment din acest an pen­tru cla­se­le 0 – XII și pen­tru deta­lii pri­vind înscri­e­rea, pro­fe­so­rii pot acce­sa: www.jaromania.org.

Des­pre Juni­or Achi­e­ve­ment Româ­nia

Juni­or Achi­e­ve­ment Româ­nia este o orga­ni­za­ție non-pro­fit, având ca misiu­ne dezvol­ta­rea în Româ­nia a pro­gra­me­lor inter­națio­na­le JA de edu­ca­ție antre­pre­no­ri­a­lă, eco­no­mi­că, finan­ci­a­ră, orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă, sănă­ta­te și via­ță acti­vă și dezvol­ta­rea abi­li­tă­ți­lor pen­tru via­ță. 40 de țări din Euro­pa și 100+ de țări din toa­tă lumea urmea­ză pro­gra­me­le JA. În Româ­nia, aces­tea sunt urma­te de pes­te 250.000 de elevi din 1.800 de școli publi­ce, prin par­te­ne­ri­a­tul cu Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei Națio­na­le și cu sus­ți­ne­rea finan­ci­a­ră a comu­ni­tă­ții de afa­ceri.

Mai mul­te infor­ma­ții puteți găsi pe site-ul www.jaromania.org și pe pagi­na de Face­bo­ok www.facebook.com/JuniorAchievementRO.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply