ICR anunță
Prelungirea termenului pentru depunere dosare Bursă Traducători Profesioniști

0
309

Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român (ICR) anun­ță Pre­lun­gi­rea ter­me­nu­lui pen­tru depu­ne­re dosa­re Bur­să Tra­du­că­tori Pro­fe­si­o­niști. 

Ca urma­re a numă­ru­lui insu­fi­cient de dosa­re depu­se, ter­me­nul-limi­tă de înscri­e­re se pre­lun­geș­te până la data de 24 Sep­tem­brie 2018.

Adre­sa la care se tri­mit docu­men­te­le: Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român, Ale­ea Ale­xan­dru nr. 38, sec­tor 1, 011824 Bucu­reşti.

Per­soa­na de con­tact: Valen­tin Tutur­lu­ta — [email protected]

Pro­gra­mul îşi pro­pu­ne o cola­bo­ra­re cât mai strân­să cu tra­du­că­to­rii pro­fe­si­o­ni­şti, spe­cia­li­za­ţi în tra­du­ce­rea auto­ri­lor români[1] în lim­bi stră­i­ne. Can­di­da­ţi­lor sele­cţio­na­ţi li se ofe­ră posi­bi­li­ta­tea de a tra­du­ce în Româ­nia şi de a inte­rac­țio­na în mod direct cu scri­i­to­rii, edi­to­rii și tra­du­că­to­rii români, cât şi cu medi­ul care defi­neş­te lite­ra­tu­ra româ­nă.

Se ofe­ră anu­al 10 (zece) bur­se de una sau două luni, în func­ție de peri­oa­da soli­ci­ta­tă de bur­si­er.

Valoa­rea unei bur­se: 1 000 EUR sau 2 000 EUR, în func­ție de peri­oa­da soli­ci­ta­tă de bur­si­er.

[1]Prin autori români se înțe­le­ge autori cetă­țeni români sau ori­gi­nari din Româ­nia sau autori având ca lim­bă mater­nă lim­ba româ­nă. 

Dome­ni­i­le pen­tru care se orga­ni­zea­zã eva­lu­a­rea şi sele­cţia: tra­du­ceri.

Dura­ta bur­se­lor: una sau două luni, în func­ție de peri­oa­da soli­ci­ta­tă de can­di­dat.

Docu­men­te nece­sa­re pen­tru înscriere(dosarul de soli­ci­ta­re a bur­sei):

-CV, care să conţi­nă, după caz: par­ti­ci­pă­ri la coloc­vii, semi­na­rii, con­fe­rinţe, con­gre­se, comu­ni­cări; lucrări publi­ca­te, pro­iec­te rea­li­za­te sau în curs de rea­li­za­re; alte date con­si­de­ra­te uti­le de către soli­ci­tant;

-copie după actul de identitate/pașaport;

-copii ale diplo­me­lor de stu­dii;

-scri­soa­re de intenţie/proiect de lucru;

-două scri­sori de reco­man­da­re;

-copie după un con­tract vala­bil la momen­tul depu­ne­rii dosa­ru­lui de can­di­da­tu­ră, înche­iat cu o edi­tu­ra stră­i­nă pen­tru publi­ca­rea ope­rei de tra­dus (pro­iec­tul de can­di­da­tu­ră) din lite­ra­tu­ra româ­nă.


Man­ga­lia News, 19.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply