FIII GORJULUI
— Sărbătoare de neam gorjenesc, la Casa de Cultură a Studenților din București

0
173
Booking.com

Săr­bă­toa­re de neam gor­je­nesc, la Casa de Cul­tu­ră a Stu­den­ți­lor din Bucu­rești.

Vă aștep­tăm cu mul­tă iubi­re la Săr­bă­toa­rea Nea­mu­lui Gor­je­nesc, un eve­ni­ment cul­tu­ral-artis­tic de suflet orga­ni­zat de Liga cul­tu­ra­lă FIII GORJULUI, pre­se­din­te, dom­nul Sabin Sta­ma­tes­cu!

INVITATIE

Con­ti­nu­ând tra­di­tia din fie­ca­re an, Liga Cul­tu­ra­la „Fiii Gor­ju­lui“ orga­ni­zea­za DUMINICA, 30 sep­tem­brie 2018, ince­pând cu ora 11.00 dimi­ne­a­ta, la CASA DE CULTURA a STUDENTILOR, BUCURESTI, Calea Plev­nei 61, o fru­moa­sa intâl­ni­re gor­je­neas­că, având urma­to­rul pro­gram:

1. Fes­ti­vi­ta­te de des­chi­de­re, cu per­so­na­li­tati gor­je­ne.

2. Spec­ta­col artis­tic Pre­lu­dii in Ceta­tea Soa­re­lui, cu actri­țe­le Cla­u­dia Motea si Cri­na Lin­ta.

3. Lan­sari de carti: Cala­tor prin GORJUL de odi­ni­oa­ra, lan­sa­re ALBUM si expo­zi­tie de foto­gra­fii (autor: Teo­dor Dada­lau); Poker cu Masti (autor Doru Vio­rel Ursu), volum POEZII si volum PRINTUL (autor ION FILIPOIU); Pre­lu­dii in Ceta­tea Soa­re­lui, volum de poe­me tea­tra­le (poeta/actrița Cla­u­dia Motea).

4. Moment fol­cloric cu Ansam­blul Pala­tu­lui Copi­i­lor Târ­gu Jiu, direc­tor Codru­ta Flo­res­cu.

5. Spec­ta­col rea­li­zat de Ansam­blul fol­cloric „Maria Lata­re­tu” al Sco­lii Popu­la­re de Arta din Târ­gu Jiu (direc­tor: Ale­xan­dru Bra­tu). Isi dau con­cur­sul inter­preti vocali si instru­men­tisti, mem­brii ai ansam­blu­lui, la care se vor ala­tu­ra si invi­tati spe­ciali: Gabriel Gor­jea­nu, Ele­na San­ta­ma­ria, Dumi­tru Zam­fi­ra.

De la ora 15.00, va invi­tam la un pahar de vin si o hora gor­je­neas­ca, la Res­ta­u­ra­nul „Cali­se“, str. Con­stan­tin Noica, nr. 140 A.

 A trans­mis Mada­li­na Cori­na Dia­co­nu.


Man­ga­lia News, 29.09.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele