Festivitatea de deschidere a noului an şcolar, la Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu”

0
845

Fes­ti­vi­ta­tea de des­chi­de­re a nou­lui an şco­lar, la Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu” din Man­ga­lia.

Toam­na, cu par­fu­mul ei de fruc­te sucu­len­te şi colo­rit bogat de frun­ze rugi­nii foş­neş­te vesel înce­pu­tul unui nou an şco­lar. Timizi, bobo­cii cla­se­lor a IX‑a păşesc plini de emoţii şi spe­ranţe pe porţi­le largi de la Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu” din Man­ga­lia.  Sunt curi­oşi, nerăb­dă­tori şi, cu mâi­ni­le tre­mu­rân­de, ţinând buche­te de flori, aşteap­tă înce­pu­tul unei noi eta­pe din via­ţa lor.

Fes­ti­vi­ta­tea de des­chi­de­re a nou­lui an şco­lar este pro­gra­ma­tă la ora 10.  Ele­vii din cla­se­le mai mari îi pri­vesc zâm­bind şi se adu­nă în jurul diri­ginţi­lor. Un zum­zet cald de între­bări şi sfa­turi îi încon­joa­ră ocro­ti­tor pe boboci. ”Cu cine faci româ­nă?“, ”Pe cine ai diri­gin­te?“, ”Ai gri­jă la mate!”

D‑na direc­tor Bara­baş Vir­gi­ni­ca dă tonul fes­ti­vi­tă­ţii. Pre­zin­tă invi­ta­ţii, ofe­ră pri­me­le infor­ma­ţii des­pre pro­gra­mul zilei şi zâm­beş­te cald, urân­du-le tutu­ror un an plin de împli­niri.

Invi­ta­ţii se perin­dă rând pe rând: din par­tea Pri­mă­ri­ei, dl Filip Dumi­tru, din par­tea Aso­ci­a­ţi­ei de părinţi Gher­va­suc Ele­na, direc­to­rul adjunct, d‑na prof. Vasi­les­cu Roxa­na.

Diri­ginţii cla­se­lor mai mari îşi pre­mi­a­ză ele­vii care au obţi­nut rezul­ta­te foar­te bune la învă­ţă­tu­ră şi dis­ci­pli­nă. Nu sunt uita­ţi nici mem­brii echi­pei de robo­ti­că a lice­u­lui, care au obţi­nut rezul­ta­te remar­ca­bi­le la con­cur­sul desfă­şu­rat în luna mai.

Apoi, diri­ginţii cla­se­lor a IX‑a pre­iau micro­fo­nul şi îşi chea­mă în jurul lor bobo­cii. Îi con­duc în cla­să pen­tru pri­ma oră de diri­genţie.

E ofi­ci­al acum: Un nou an şco­lar a înce­put!

Să fie bun, lini­ş­tit şi cu mul­te rea­li­zări pen­tru toţi: elevi, părinţi, pro­fe­sori şi echi­pa mana­ge­ri­a­lă.

A trans­mis prof. Dana Pie­tra­riu.


Man­ga­lia News, 11.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply