Esmahan, comoara de la Mangalia’
a obţinut Menţiune — Premiul Special al Juriului — la secţiunea “Film Turistic”, la SIMFEST

0
370

Esma­han, comoa­ra de la Man­ga­lia’ a obţi­nut Menţiu­ne — Pre­mi­ul Spe­cial al Juri­u­lui — la secţiu­nea “Film Turis­tic”, la SIMFEST 2018.

Fil­mul docu­men­tar “Esma­han, comoa­ra de la Man­ga­lia” a obţi­nut Menţiu­ne — Pre­mi­ul Spe­cial al Juri­u­lui — la secţiu­nea “Film Turis­tic”, în cadrul celei de‑a 15‑a edi­ții a Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal al Tele­vi­ziu­ni­lor și Pro­du­că­to­ri­lor Inde­pen­denți SIMFEST, des­fă­șu­rat în peri­oa­da 27 august – 2 sep­tem­brie 2018, la Târ­gu Mureș.

85 de pro­duc­ții rea­li­za­te de tele­vi­ziuni loca­le și națio­na­le, pro­du­că­tori inde­pen­denți sau case de pro­duc­ție din 14 țări au con­cu­rat în cadrul edi­ți­ei SIMFEST din acest an.

Mulţu­mesc, Sim­fest pen­tru acest pre­miu, acor­dat unui film pe care l‑am fil­mat mai mult cu sufle­tul decât cu came­ra…

Paul Palenc­sar, 03.09.2018.

Vă invi­tăm să vizio­nați fil­mul “Esma­han, comoa­ra de la Man­ga­lia”, aici: mangalianews.ro/2018/08/esmahan-comora-de-la-mangalia


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply