Doctoranzii din Burkina Faso, Franța și România împart podiumul competiției. Finala internațională a concursului « Teza mea în 180 de secunde » [VIDEO]

0
405

Doc­to­ran­zii din Bur­ki­na Faso, Fran­ța și Româ­nia împart podi­u­mul com­pe­ti­ți­ei. Fina­la inter­națio­na­lă a con­cur­su­lui « Teza mea în 180 de secun­de » VIDEO.

Fina­la inter­națio­na­lă a con­cur­su­lui de eloc­ven­ță și de popu­la­ri­za­re a ști­in­ței “Teza mea în 180 de secun­de” a avut loc la 27 sep­tem­brie 2018, la Uni­ver­si­ta­tea din Lau­san­ne, Elve­ția. Des­ti­nat doc­to­ran­zi­lor, aceas­tă com­pe­ti­ție își pro­pu­ne să pună în valoa­re abi­li­tă­ți­le de comu­ni­ca­re și pasiu­nea lor pen­tru cer­ce­ta­re, prin­tr-un eve­ni­ment dis­trac­tiv des­chis publi­cu­lui larg.

Selec­tați ca urma­re a com­pe­ti­ți­i­lor orga­ni­za­te în mai mul­te țări, cei 18 fina­liști pro­vin din Bel­gia, Benin*, Bul­ga­ria*, Bur­ki­na Faso*, Came­run*, Can­a­da (Que­bec), Coas­ta de Fil­deș*, Egipt*, Fran­ța, Gabon*, Liban*, Mada­gas­car*, Maroc, Repu­bli­ca Demo­cra­tă Con­go*, Româ­nia*, Sen­e­gal*, Elve­ția și Tuni­sia*. Ei au avut la dis­po­zi­ție nu mai mult de trei minu­te fie­ca­re pen­tru a‑și pre­zen­ta publi­cu­lui larg (mai mult de 650 de per­soa­ne pre­zen­te în sală și pes­te 350 de per­soa­ne care au urmă­rit de la dis­tan­ță prin difu­za­rea live pe Face­bo­ok) obiec­tul cer­ce­tă­rii lor. Lau­rea­ții au reu­șit să con­vingă juri­ul prin talen­tul lor ora­toric, prin acu­ra­te­țea, efi­ca­ci­ta­tea și cali­ta­tea pre­zen­tă­rii lor.

Juri­ul, for­mat din per­so­na­li­tăți ale mass-media, ale soci­e­tă­ții civi­le și ale lumii aca­de­mi­ce, a atri­bu­it trei pre­mii:

· Pre­mi­ul I (1500 €): D‑na Gene­vi­è­ve ZABRÉ, Uni­ver­si­ta­tea din Oua­ga­do­u­gou (Bur­ki­na Faso): « Uti­li­za­rea plan­te­lor medi­ci­na­le în lup­ta împo­tri­va meta­nu­lui emis de rume­gă­toa­re: cazul oilor ».

· Pre­mi­ul al II-lea (1000 €): Dl. Phi­li­ppe LE BOUTEILLER, Uni­ver­si­ta­tea Gre­no­ble Alpes (Fran­ța): « Abor­da­rea eule­ri­a­nă a lui Hamil­ton-Jacobi printr‑o meto­dă discon­ti­nuă Galer­kin în mediu ani­zo­trop hete­ro­gen. Apli­ca­rea ima­gi­ni­lor seis­mi­ce ».

· Pre­mi­ul al III-lea (750 €): D‑na Vero­ni­ca HAGI, Uni­ver­si­ta­tea « Ovi­di­us » din Con­stan­ta (Româ­nia): « Bio­gra­fia lim­ba­ju­lui, un instru­ment peda­go­gic plu­ri­va­lent ».

Pre­mi­ul publi­cu­lui (750 €) a fost decer­nat D‑lui Phi­li­ppe LE BOUTEILLER.

Pen­tru al patru­lea an con­se­cu­tiv, Agen­ția uni­ver­si­ta­ră a Fran­co­fo­ni­ei (AUF) este par­te­ner al con­cur­su­lui de popu­la­ri­za­re a ști­in­ței « Teza mea în 180 de secun­de », care a deve­nit o ram­pă de lan­sa­re pen­tru tine­rii doc­to­ranzi fran­co­foni de‑a lun­gul ani­lor. În acest an, din­tre cele 18 fina­le națio­na­le orga­ni­za­te în întrea­ga lume, AUF a co-orga­ni­zat 13 în Afri­ca, Orien­tul mij­lo­ciu și Euro­pa cen­tra­lă și de est. AUF con­tri­bu­ie ast­fel la extin­de­rea inter­națio­na­lă a aces­tui impor­tant con­curs și la des­chi­de­rea din ce în ce mai mare a aces­tu­ia către țări­le din sud, al căror număr a cres­cut con­stant din 2015.

Cre­at de către Aso­ci­a­ția fran­co­fo­nă pen­tru cunoaș­te­re (ACFAS) în 2012, con­cur­sul “Teza mea în 180 de secun­de” este inspi­rat de con­cur­sul « The Three Minu­tes The­sis » lan­sat în 2008 la Uni­ver­si­ta­tea din Que­en­sland, Aus­tra­lia. În 2014, ACFAS a ade­rat la Cen­trul Națio­nal al Cer­ce­tă­rii Ști­in­ți­fi­ce (CNRS) și la Con­fe­rin­ța pre­șe­din­ți­lor de uni­ver­si­tăți (CPU) din Fran­ța, împre­u­nă cu Cen­trul Națio­nal pen­tru Cer­ce­ta­re Ști­in­ți­fi­că și Teh­ni­că din Maroc (CNRST) și cu Uni­ver­si­ta­tea din Liè­ge, în Bel­gia, ast­fel încât aces­te insti­tu­ții să orga­ni­ze­ze con­cur­sul pe teri­to­ri­ul lor și să par­ti­ci­pe la pri­ma fina­lă inter­națio­na­lă orga­ni­za­tă la Montre­al. În 2015, AUF s‑a ală­tu­rat comi­te­tu­lui inter­națio­nal; a urmat apoi Elve­ția în 2016, cu Con­fe­rin­ța uni­ver­si­ta­ră din ves­tul Elve­ți­ei (CUSO).

Agen­ția uni­ver­si­ta­ră a Fran­co­fo­ni­ei și Minis­te­rul Învă­țămân­tu­lui Supe­ri­or, al Cer­ce­tă­rii și al Ino­vă­rii din Sen­e­gal vor orga­ni­za urmă­toa­rea edi­ție a fina­lei inter­națio­na­le « Teza mea în 180 de secun­de », care va avea loc la Dakar, în Sen­e­gal, în data de 26 sep­tem­brie 2019.


Man­ga­lia News, 28.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele