Distracție și mișcare în aer liber, la Crosul Copiilor din comuna Limanu

0
782

Dis­trac­ție și miș­ca­re în aer liber, la Cro­sul Copi­i­lor din comu­na Lima­nu.

Aler­ga­re, miș­ca­re în aer liber, mân­ca­re sănă­toa­să și mul­tă dis­trac­ție pen­tru cei mici, sâm­bă­tă, în comu­na Lima­nu. Sute de pre­ș­co­lari și elevi ai comu­nei sunt aștep­tați să par­ti­ci­pe la Cro­sul Copi­i­lor. Mani­fes­ta­rea este orga­ni­za­tă de Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr 1. Lima­nu, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei din loca­li­ta­te. Acti­vi­tă­ți­le se deru­lea­ză cu oca­zia Zile­lor Comu­nei Lima­nu, pro­gra­ma­te pen­tru acest week-end.

Star­tul con­cur­su­lui se va da Sâm­bă­tă, 8 sep­tem­brie, la ora 9.00, când, la linia de por­ni­re sunt aștep­tați să par­ti­ci­pe sute de copii, pe dife­ri­te cate­go­rii de vâr­să. La una din­tre sec­țiu­ni­le com­pe­ti­ți­ei, părin­ții vor avea oca­zia să facă miș­ca­re ală­tu­ri de micu­ții lor.

Tra­se­ul cro­su­lui este ame­na­jat pe dru­mul agri­col care uneș­te loca­li­tă­ți­le 2 Mai și Vama Veche, micu­ții urmând să aler­ge, în func­ție de cate­go­ria de vâr­stă din care fac par­te, pe o dis­tan­ță de maxi­mum un kilo­me­tru și jumă­ta­te. Pe tot par­cur­sul zilei, pe sce­na ampla­sa­tă în comu­nă se va des­fă­șu­ra un spec­ta­col de cân­te­ce și dan­suri sus­ți­nu­te de tru­pa „Sufle­țel” și de elevi ai Șco­lii Gim­na­zi­a­le nr. 1 Lima­nu. Per­so­na­je de poves­te vor face figu­ri­ne din baloa­ne pe care le vor oferi copi­i­lor, iar în tim­pul cro­su­lui, ală­tu­ri de copii va aler­ga și masco­ta con­cur­su­lui.

Eve­ni­men­tul își pro­pu­ne pro­mo­va­rea unui mod de via­ță sănă­tos în rân­dul copi­i­lor, pre­cum și nece­si­ta­tea impli­că­rii și edu­că­rii celor mici în acțiuni de volun­ta­ri­at. Pe de o par­te, ini­ția­ti­va noas­tră este moti­va­tă de dorin­ța de a sti­mu­la copi­ii încă de la cele mai fra­ge­de vâr­ste să facă miș­ca­re și acti­vi­tăți fizi­ce, spor­tul jucând un rol impor­tant în men­ți­ne­rea sănă­tă­ții fizi­ce și men­ta­le și în for­ma­rea unui stil de via­ță sănă­tos. Pe de altă par­te, prin sport, tine­re­tul poa­te expe­ri­men­ta, într-un mod ludic, impor­tan­ța lucru­lui în echi­pă, dar și for­ma­rea unei ati­tu­di­nii res­pon­sa­bi­le față de medi­ul încon­ju­ră­tor”, a decla­rat prof. Gela Ivaș­cu, direc­to­rul uni­tă­ții de învă­țământ.

Pri­mă­ria comu­nei a pre­gă­tit pen­tru copi­ii care se vor cla­sa pe locu­ri­le frun­ta­șe pre­mii în bani și cupe, însă fie­ca­re par­ti­ci­pant va fi recom­pen­sat cu un kit de con­curs care inclu­de tri­co­uri, echi­pa­ment sporti, meda­lii, bră­țări — chip-uri pen­tru măsu­ra­rea pași­lor par­curși și batoa­ne pro­tei­ce.

Direc­tor Prof. Ivaș­cu Mari­ne­la Gela,

Con­si­li­er ima­gi­ne Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr 1 Lima­nu, prof. Măli­na Pătroc.


Man­ga­lia News, 07.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply