DAMEN Galați lansează la apă NUYINA,
cel mai mare spărgător de gheaţă al Australiei [FOTO/VIDEO]

0
1055

La Șan­ti­e­rul Naval DAMEN Galați se con­stru­ieș­te NUYINA, cel mai mare spăr­gă­tor de ghea­ţă al Aus­tra­li­ei.

Damen lansea­ză spăr­gă­to­rul de ghea­ţă aus­tra­li­an.

Damen a rea­li­zat cu suc­ces pro­ce­du­ra de adu­ce­re în sta­re de plu­ti­re a Navei de Apro­vi­zio­na­re și Cer­ce­ta­re pen­tru Antarc­ti­ca (ASRV), pur­tând nume­le “Nuyi­na” și afla­tă în pre­zent în con­struc­ție la Șan­ti­e­rul Naval Damen Galați. Pro­ce­du­ra exe­cu­ta­tă cu mare aten­ție a pre­su­pus ridi­ca­rea cu șase metri a nive­lu­lui apei în came­ra usca­tă a docu­lui, pro­ces ce a fost fina­li­zat după două zile.

Oda­tă adu­să în sta­re de plu­ti­re, nava fost mane­vra­tă pe o dis­tan­ță de 250 de metri până la una din dane­le de la che­ul șan­ti­e­ru­lui, unde pro­ce­sul de con­struc­ție și arma­re va con­ti­nua.

Nava de Apro­vi­zio­na­re și Cer­ce­ta­re pen­tru Antarc­ti­ca având o lun­gi­me de 160 de metri este con­stru­i­tă pen­tru fili­a­la Ser­co DMS Mari­ti­me în nume­le Depar­ta­men­tu­lui Aus­tra­li­an pen­tru Mediu și Ener­gie. Nava a fost pro­iec­ta­tă cu sco­pul de a înde­plini roluri mul­ti­ple. Ea urmea­ză să fur­ni­ze­ze celor trei sta­ții per­ma­nen­te de cer­ce­ta­re ale Aus­tra­li­ei de pe con­ti­nen­tul Antarc­ti­ca pre­cum și sta­ți­ei de cer­ce­ta­re de pe insu­la Macqu­a­rie, pro­vi­zii, echi­pa­men­te și per­so­nal. În plus, nava va servi ca labo­ra­tor de cer­ce­ta­re com­plet echi­pat pen­tru o echi­pă for­ma­tă din 116 cer­ce­tă­tori.

Pro­ce­sul de cola­bo­ra­re

Con­struc­ția navei a înce­put în august 2017, oda­tă cu cere­mo­n­ia de pune­re a chi­lei. De la chi­lă, pro­ce­sul de con­struc­ție a con­ti­nu­at, ajun­gând acum la nive­lul celei de‑a patra punți. În pre­zent, nava este în sta­re de plu­ti­re, con­struc­ția aces­te­ia urmând să con­ti­nue cu pozi­țio­na­rea blo­cu­ri­lor pre­fa­bri­ca­te de supras­truc­tu­ră, ast­fel încât la final nava va atin­ge o înăl­ți­me de pes­te 50 de metri cuprin­zând 10 punți.

Pro­ce­sul de con­struc­ție impli­că efor­tu­ri­le a două șan­ti­e­re Damen dife­ri­te: Damen Schel­de Naval Shi­pbu­il­ding din Olan­da, care a asi­gu­rat par­tea de pro­iec­ta­re și ser­vi­ci­i­le de mana­ge­ment de pro­iect și Șan­ti­e­rul Naval Damen Galati, care a rea­li­zat con­struc­ția și arma­rea navei. Vor­bind des­pre cola­bo­ra­rea din­tre cele două șan­ti­e­re, Direc­to­rul de Pro­iect Damen, Joop Noor­di­jk a pre­ci­zat: “Acest pro­iect bene­fi­ci­a­ză de exce­len­ta cola­bo­ra­re din­tre cele două com­pa­nii surori — rela­ții care s‑au con­stru­it pe par­cur­sul exe­cu­ți­ei ante­ri­oa­re a celor șap­te nave pen­tru Mari­na Mili­ta­ra olan­de­za.”

Con­trac­te com­ple­xe

Este o rea­li­za­re extra­or­di­na­ră pen­tru toți cei impli­cați,” a adă­u­gat Rino Bru­gge, Direc­to­rul Gene­ral al Șan­ti­e­ru­lui Naval Damen Galați. “Încă mai este un drum lung pană la livra­rea fina­lă, dar suc­ce­sul înde­pli­ni­rii pro­ce­du­rii de adu­ce­re în sta­re de plu­ti­re nu face decât să sub­li­ni­e­ze capa­ci­tă­ți­le deo­se­bi­te de care dis­pu­nem pen­tru a con­strui nave extrem de avan­sa­te și sofis­ti­ca­te, pen­tru o pale­tă vari­a­tă de cli­enți din dome­ni­ul naval — inclu­siv ope­ra­tori comer­ci­ali, dar și con­trac­te mili­ta­re și guver­na­men­ta­le.”


Damen Shi­pyar­ds Gro­up

Damen Shi­pyar­ds Gro­up ope­rea­ză 35 de şan­ti­e­re de con­stru­cţii şi repa­ra­ţii nave, şi are în jur de 12,000 de anga­ja­ţi în întrea­ga lume. Damen a livrat mai mult de 6,000 de nave în pes­te 100 de ţări şi livrea­ză anu­al apro­xi­ma­tiv 160 de nave către cli­enţi de pe întreg mapa­mondul. Con­cep­tul Damen unic de pro­iec­ta­re stan­dar­di­za­tă a nave­lor garan­tea­ză un nivel ridi­cat de cali­ta­te.

Accen­tul pe care Damen îl pune pe stan­dar­di­za­re, con­stru­cţie modu­la­ră şi dis­po­ni­bi­li­ta­te a nave­lor în stoc asi­gu­ră ter­me­ne scur­te de livra­re, “cos­turi tota­le de pro­pri­e­ta­te” scă­zu­te, valori de revȃn­za­re ridi­ca­te şi per­for­manţe soli­de. Mai mult, nave­le Damen se bazea­ză pe teh­no­lo­gii dove­di­te şi cer­ce­ta­re şi dezvol­ta­re apro­fun­da­tă.

Damen ofe­ră o gamă lar­gă de pro­du­se, inclu­zȃnd remorche­re, ambar­ca­ţiuni, nave mili­ta­re şi de patru­la­re, ambar­ca­ţiuni de vite­ză, nave de măr­furi, dra­ge, nave pen­tru indus­tria offsho­re, feri­bo­turi, pon­toa­ne şi supe­ri­a­h­turi.

Pen­tru aproa­pe toa­te tipu­ri­le de nave, Damen ofe­ră o gamă lar­gă de ser­vi­cii, inclu­siv întreţi­ne­re, pie­se de rezer­vă, instru­i­re şi trans­fer de know-how (con­stru­cţii nava­le). Damen mai asi­gu­ră o mare vari­e­ta­te de com­po­nen­te mari­ne pre­cum duze, cȃr­me, vin­ciuri, anco­re, lanţuri de anco­ră şi con­stru­cţii meta­li­ce.

Damen Shi­pre­pair & Con­ver­sion (DSC) cuprin­de o reţea glo­ba­lă de 18 şan­ti­e­re de repa­ra­ţie şi con­ver­sie din care 12 se afla in nord ves­tul Euro­pei. Faci­li­ta­ti­le aces­tor san­ti­e­re includ pes­te 50 de docuri (aco­pe­ri­te) si plu­ti­toa­re, cel mai mare din­tre aces­tea avand 420 x 80 metri, pre­cum si cale de lan­sa­re, sin­cro­lif­turi si hale. Pro­iec­te­le vari­a­ză de la repa­ra­tii sim­ple de mica anver­gu­ra pana la moder­ni­zari com­ple­xe si con­ver­sii com­ple­te de struc­turi offsho­re de mari dimen­siuni. DSC rea­li­zea­ză în jur de 1,300 lucrări de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re anu­al, atat in cadrul san­ti­e­re­lor cat si in por­turi si in tim­pul voia­je­lor.

Şan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi

Şan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi (SNDG) se întin­de pe o supra­fa­ţă de apro­xi­ma­tiv 55 de hec­ta­re și ani­ver­sea­ză anul aces­ta 125 de ani de la înfi­inţa­re. De la pre­lu­a­rea de către Gru­pul de Şan­ti­e­re Damen, șan­ti­e­rul a livrat 29 de nave mili­ta­re către trei­spre­ze­ce ţări dife­ri­te, inclu­siv ţări mem­bre ale NATO și UE. La Gala­ţi s‑au con­stru­it nave de mane­vră anco­ră, nave pen­tru paza de coas­tă, nave de patrulare/militare, nave tip port­con­tai­ner, tip RoRo, feri­bo­turi, dra­ge și bar­je. Remorche­re­le tip ASD 3212 pur­tând sem­nă­tu­ra Damen sunt o pre­zenţă obiș­nu­i­tă pe cale­le de lan­sa­re ale șan­ti­e­ru­lui din Gala­ţi, în scur­tul lor drum către Dună­re.

Pe lân­gă ambar­ca­ţiuni, nave de deser­vi­re a echi­pa­je­lor și nave de măr­furi, Damen Gala­ţi și‑a clă­dit rapid o boga­tă lis­tă de refe­rinţă a nave­lor con­stru­i­te în care se regă­sesc pro­du­se de top din por­to­fo­li­ul Damen. Prin­tre pro­iec­te­le cele mai nota­bi­le menţio­năm Nava de Suport Logis­tic de 205 m ‘Karel Door­man’ con­stru­i­tă pen­tru Mari­na Mili­ta­ra olan­de­ză, pri­mul Remorcher com­plet Hibrid de 28 m con­stru­it pen­tru com­pa­nia olan­de­ză de remorcaj Iskes, Nava de Cer­ce­ta­re ‘Simon Ste­vin’ con­stru­i­tă pen­tru guver­nul fla­mand dar și Nava tip Hea­vy Lift pen­tru com­pa­nia Jum­bo, ‘Fair­pla­yer’.

Din­tre pro­iec­te­le recen­te dem­ne de adă­u­gat amin­tim: Damen Offsho­re Car­ri­er 8500 Maer­sk Con­nec­tor, o nouă gene­ra­ție de nave pen­tru insta­la­rea cablu­ri­lor sub­ma­ri­ne, Nava de Suport Logis­tic Bib­by Wave­Mas­ter 1, cu func­țio­na­li­ta­te ‘walk-to-work’ și design nou per­so­na­li­zat pen­tru ope­ra­țiuni în zone­le cu plat­for­me eoli­e­ne, Nava de Apro­vi­zio­na­re și Cer­ce­ta­re a Antarc­ti­cii pen­tru Divi­zia Aus­tra­li­ei pen­tru Antarc­ti­ca, navă care va faci­li­ta Aus­tra­li­ei explo­ra­rea mai lar­gă a Ocea­nu­lui de Sud și a Con­ti­nen­tu­lui Antarc­ti­ca.

Pe lân­gă stan­dar­de­le de cali­ta­te Damen, Șan­ti­e­rul Naval Damen Galați inte­grea­ză un Sis­tem de Poli­ti­că a Cali­tă­ții în pro­ce­sul său de mana­ge­ment. Sis­te­mul înde­pli­neș­te urmă­toa­re­le stan­dar­de: ISO 9001:2008 pen­tru Sis­te­mul de Mana­ge­ment a Cali­tă­ții, OHSAS 18001:2008 pen­tru Sis­te­mul de Mana­ge­ment Ocu­pa­țio­nal de Sănă­ta­te & Secu­ri­ta­te,

ISO 14001:2005 pen­tru Sis­te­mul de Mana­ge­men­tul Mediu­lui, Lloyd’s Regis­ter JH 143 pri­vind Eva­lu­a­rea de Risc și Cer­ti­fi­ca­tul AQAP 2120 (Publi­ca­ții Alli­ed Qua­li­ty Assu­ran­ce / Stan­dar­di­za­re NATO).

Spăr­gă­to­rul de ghea­ţă aus­tra­li­an Nuyi­na, con­stru­it la Gala­ţi, face pri­mul pas, tre­când tes­tul cri­tic de plu­ti­re. 


DAMEN PERFORMS FLOAT-OUT OF AUSTRALIAN ICEBREAKER.

Damen has car­ried out the suc­cessful floa­ting of the Antarc­tic Supply Resear­ch Ves­sel (ASRV) RSV Nuyi­na cur­ren­tly under con­struc­tion at Damen Shi­pyar­ds Galati. The care­ful­ly exe­cu­ted pro­ce­du­re was achi­e­ved by rai­sing the water level in the yard’s dry dock by six metres; a pro­cess taking two days to com­ple­te.

Once afloat, the ves­sel was mano­e­u­vred 250 metres to a qua­y­si­de ber­th whe­re the ongo­ing con­struc­tion and out­fit­ting pro­cess will take pla­ce.

Damen is buil­ding the 160-metre long ASRV for Ser­co sub­si­di­a­ry DMS Mari­ti­me on behalf of the Aus­tra­li­an Depart­ment of the Envi­ron­ment and Ener­gy. The ves­sel has been desig­ned with a multi-mis­sion role in mind. It will keep Australia’s three per­ma­nent resear­ch sta­tions on the Antarc­tic con­ti­nent and its resear­ch sta­tion on Macqu­a­rie Island suppli­ed with car­go, equi­p­ment and per­son­nel. Addi­tio­na­l­ly, it will ser­ve as a ful­ly equi­pped resear­ch labo­ra­tory faci­li­ty for up to 116 scien­ti­fic sta­ff.

Col­la­bo­ra­ti­ve pro­cess

Con­struc­tion of the ves­sel began in August 2017 with a cere­mo­n­i­al keel-laying cere­mony. Buil­ding from the keel up, the build pro­cess has rea­ched the four­th deck level in that time. Now that the ves­sel is afloat, con­struc­tion will con­ti­nue with the posi­ti­o­ning of pre-fabri­ca­ted super­struc­tu­re blo­c­ks, brin­ging the finished ves­sel to its full 10-deck hei­ght of just over 50 metres.

The con­struc­tion pro­cess is cal­ling on input from two diffe­rent Damen yar­ds: Damen Schel­de Naval Shi­pbu­il­ding in the Nether­lan­ds is pro­vi­ding engi­ne­e­ring and pro­ject mana­ge­ment ser­vi­ces, and Damen Shi­pyar­ds Galati is car­rying out ves­sel con­struc­tion and out­fit­ting tas­ks. Tal­king abo­ut the coo­pe­ra­tion betwe­en the two yar­ds, Damen Pro­ject Direc­tor Joop Noor­di­jk says: “This pro­ject is bene­fi­ting from the gre­at col­la­bo­ra­ti­ve rela­tion­ship betwe­en the­se two sis­ter com­pa­nies – one that has been built up during the buil­ding of seven pre­vi­o­us ves­sels for the Royal Nether­lan­ds Navy.”

Com­plex con­tracts

This is a gre­at achi­e­ve­ment for all invol­ved,” con­curs Rino Bru­gge, Mana­ging Direc­tor Damen Shi­pyar­ds Galati. “We sti­ll have a long way to go until final deli­ve­ry, but this float-out once again high­li­ghts the extra­or­di­na­ry capa­bi­li­ty we have for buil­ding extre­me­ly com­plex high-end ves­sels for the broa­dest ran­ge of mari­ti­me cli­ents – inclu­ding com­mer­ci­al ope­ra­tors as well as gover­n­ment and naval con­tracts.”


Damen Shi­pyar­ds Gro­up

Damen Shi­pyar­ds Gro­up ope­ra­tes 35 shi­pbu­il­ding and repair yar­ds, employing 12,000 peo­ple worl­dwi­de. Damen has deli­ve­red more than 6,000 ves­sels in more than 100 coun­tries and deli­vers some 160 ves­sels annu­a­l­ly to cus­to­mers worl­dwi­de. Based on its uni­que, stan­dar­di­sed ship-design con­cept Damen is able to gua­ran­tee con­sis­tent qua­li­ty.

Damen’s focus on stan­dar­di­sa­tion, modu­lar con­struc­tion and kee­ping ves­sels in sto­ck lea­ds to short deli­ve­ry times, low ‘total cost of owner­ship’, high resa­le valu­es and reli­a­ble per­for­man­ce. Fur­ther­mo­re, Damen ves­sels are based on tho­ro­u­gh R&D and pro­ven tech­no­lo­gy.

Damen offers a wide ran­ge of pro­ducts, inclu­ding tugs, wor­k­bo­ats, naval and patrol ves­sels, high spe­ed craft, car­go ves­sels, dre­d­gers, ves­sels for the offsho­re indus­try, fer­ries, pon­toons and supe­rya­chts.

For near­ly all ves­sel types Damen offers a broad ran­ge of ser­vi­ces, inclu­ding main­te­nan­ce, spa­re parts deli­ve­ry, trai­ning and the trans­fer of (shi­pbu­il­ding) know-how. Damen also offers a vari­e­ty of mari­ne com­po­nents, such as noz­z­les, rud­ders, win­ches, anchors, anchor chains and ste­el wor­ks.

Damen Shi­pre­pair & Con­ver­sion (DSC) has a worl­dwi­de network of eigh­te­en repair and con­ver­sion yar­ds of whi­ch twel­ve are loca­ted in Nor­th West Euro­pe. Faci­li­ti­es at the yar­ds inclu­de more than 50 floa­ting and (cove­red) dry­do­c­ks, the lar­gest of whi­ch is 420 x 90 metres, as well as slo­pes, ship lifts and indo­or halls. Pro­jects ran­ge from the sma­l­lest sim­ple repairs thro­u­gh Cla­ss’ main­te­nan­ce to com­plex refits and the com­ple­te con­ver­sion of lar­ge offsho­re struc­tu­res. DSC com­ple­tes aro­und 1,300 repair and main­te­nan­ce jobs annu­a­l­ly, both at yar­ds as well as in ports and during voya­ge.


Man­ga­lia News, 24.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele