Constanța, reprezentantă de nume importante la Congresul Național al Istoricilor Români, ce are loc la Iași

0
528

Con­stan­ța este repre­zen­ta­tă la Con­gre­sul Națio­nal al Isto­ri­ci­lor Români, orga­ni­zat în aces­te zile de repre­zen­tan­ții Uni­ver­si­tă­ții „Al.I. Cuza“ din Iași.

Direc­to­rul Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, Sorin Mar­cel Coles­niuc, isto­ri­o­gra­ful Lavi­nia Dumi­traș­cu, Dr. Delia Roxa­na Cor­nea și  isto­ri­cii Valen­tin Cior­bea și Sto­ica Las­cu vor sus­ți­ne lucrări ști­in­ți­fi­ce, împre­u­nă cu cei mai buni isto­rici ai țării.

Din­tre teme­le abor­da­te de  spe­cia­liș­tii con­stăn­țeni amintim: 

  • Cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce şi pre­o­cu­pări muze­i­sti­ce pri­vind pre­zer­va­rea ves­ti­gi­i­lor anti­cu­lui Cal­la­tis în pri­ma jumă­ta­te a seco­lu­lui XX,
  • Zia­re­le edi­ta­te de către aro­mâni în Epo­ca Modernă,
  • Con­tex­tul inter­na­ţio­nal şi cadrul juri­dic al aşe­ză­rii româ­ni­lor din Pind şi Mace­do­nia în Dobro­gea (1913–1940),
  • Români bal­ca­nici din Dobro­gea: fami­lia Valaori,
  • Rolul gene­ra­lu­lui adju­tant Paul Teo­do­res­cu (1888–1981) la dezvol­ta­rea con­lu­cră­rii Arma­tei cu Bise­ri­ca Orto­do­xă, pre­cum si
  • Pros­pe­cţiuni isto­ri­o­gra­fi­ce pri­vind înce­pu­tu­ri­le muze­o­gra­fi­ei dobro­ge­ne de la sfârşi­tul seco­lu­lui al XIX-lea şi înce­pu­tul seco­lu­lui al XX-lea.

(radioconstanta.ro, 30.08.2018. Redac­tor: Sil­via PASCALE).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply