Consiliul Local Mangalia a aprobat amenajarea parcărilor de reședință, în locul garajelor [VIDEO]

0
667
Booking.com

Mangalia.TV: Con­si­li­ul Local Man­ga­lia a apro­bat, marți, într-o ședin­ță extra­or­di­na­ră, docu­men­ta­ția teh­ni­co-eco­no­mi­că a pro­iec­tu­lui “Sis­te­ma­ti­za­re pe ver­ti­ca­lă – Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia – intrări în blo­curi, alei, par­cări, lot 1”. Pro­iec­tul pre­ve­de ame­na­ja­rea par­că­ri­lor de reșe­din­ță, în locul gara­je­lor demo­la­te recent, care ocu­pau dome­ni­ul public fără auto­ri­za­ție de con­struc­ție. În zone­le res­pec­ti­ve, vor mai fi rea­li­za­te alei de acces, iar intră­ri­le în blo­curi vor fi rea­bi­li­ta­te.

Zile­le urmă­toa­re vom dema­ra pro­ce­du­ri­le lega­le de lici­ta­ție, iar ulte­ri­or vom înce­pe lucră­ri­le în teren. Sper ca, în aceas­tă toam­nă, să avem pri­me­le par­cări de reșe­din­ță, în ora­șul nos­tru. Tot­o­da­tă, vom ame­na­ja alei de acces și ilu­mi­nat public, iar intră­ri­le în blo­curi vor fi refă­cu­te. Lucrăm deja la înfi­in­ța­rea sis­te­mu­lui de apă-canal, în car­ti­e­rul Dobro­gea II, stră­zi­le res­pec­ti­ve urmând apoi să fie asfal­ta­te. În car­ti­e­rul de case, înce­pem, foar­te curând, moder­ni­za­rea tutu­ror tro­tu­a­re­lor”, a expli­cat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

Ale­șii locali au mai votat con­trac­tul pri­vind folo­si­rea infras­truc­tu­rii sis­te­mu­lui de dis­tri­bu­ție a ener­gi­ei elec­tri­ce pen­tru rea­li­za­rea Ser­vi­ci­u­lui de ilu­mi­nat public. Ast­fel, intre­ți­ne­rea ilu­mi­na­tu­lui stra­dal va putea fi rea­li­za­tă de muni­ci­pa­li­ta­te, cu acor­dul Con­si­li­u­lui Local. În ace­eași ședin­ță a CL Man­ga­lia s-a mai apro­bat docu­men­ta­ția pri­vind rea­bi­li­ta­rea Bise­ri­cii „Sf. Ghe­or­ghe”, cu fon­duri UE, pre­cum și indi­ca­to­rii teh­ni­co-eco­no­mici pen­tru pro­iec­tul „Ambu­la­to­riu – Spi­tal Muni­ci­pal Man­ga­lia”, rea­li­zat tot cu fina­na­ța­re euro­pea­nă.

Am sem­nat deja con­trac­tul de finan­ța­re pen­tru moder­ni­za­rea sta­țiu­nii Saturn, cu bani euro­peni. Intrăm în pro­ce­du­ri­le de lici­ta­ție, iar la înce­pu­tul anu­lui vii­tor vom dema­ra lucră­ri­le, în teren. Pro­iec­tul de rea­bi­li­ta­re a Bise­ri­cii „Sf. Ghe­or­ghe”, care este monu­ment isto­ric, se află în peri­oa­da de pre­con­trac­ta­re, urmând să sem­năm docu­men­te­le în cel mai scurt timp. În ace­eași eta­pă foar­te avan­sa­tă mai avem pro­iec­tul de moder­ni­za­re a fale­zei Man­ga­lia-Saturn și a Pie­ței Repu­bli­cii”, a mai spus pri­ma­rul Man­ga­li­ei. (sur­sa: Mangalia.TV, 18.09.2018).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele