Comunicat referitor la GARAJE.
Consilier municipal Nicolae Moroianu

0
654
Booking.com

Comu­ni­cat al con­si­li­e­ru­lui muni­ci­pal Nico­lae Moro­ia­nu — Refe­ri­tor la gara­je.

Dragi con­ce­ta­te­ni,

In sedin­ta de ieri, marti, 18 sep­tem­brie, am ini­ti­at un pro­iect de hota­ra­re prin care pro­pu­neam pre­lun­gi­rea con­trac­te­lor pen­tru gara­je, pana la sfar­si­tul anu­lui. Aceas­ta ar fi dat timp admi­nis­tra­ti­ei loca­le sa poa­ta ame­na­ja par­cari in locul gara­je­lor deja demo­la­te si sa vina cu un plan con­cret de ame­na­ja­re a par­ca­ri­lor, pe zone.

Este absurd sa darami toa­te gara­je­le in 72 de ore si sa lasi ora­sul in rui­ne, pana cand vor exis­ta un plan de sis­te­ma­ti­za­re si bani pen­tru apli­ca­rea ace­lui plan.

Avem exem­ple cu gara­je demo­la­te inca de acum cati­va ani si in locul caro­ra inca nu au fost in sta­re sa faca nimic. Cu totii ne dorim un oras modern si mai mul­te locuri de par­ca­re, dar aces­te lucruri tre­bu­ie gan­di­te si apli­ca­te in func­tie de dorin­te­le ceta­te­ni­lor si de fon­du­ri­le pe care pri­ma­ria le are si nu doar din rau­ta­te si in scop elec­to­ral.

De ase­me­nea, cole­gul meu Leo­nard Tana­se a pro­pus admi­nis­tra­ti­ei sa gasim impre­u­na o solu­tie pen­tru rezol­va­rea nevo­ii de spa­tii de depo­zi­ta­re a locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei. 

Pri­ma­rul a invra­j­bit popu­la­tia Man­ga­li­ei, acu­zan­du-i pe pose­so­rii de gara­je ca le folo­sesc ca spa­tii de depo­zi­ta­re. Dar, dom­nu­le pri­mar, nu toti au avut noro­cul sa pri­meas­ca vile si pro­pri­e­tati mos­te­ni­re. Oame­nii locu­iesc in apar­ta­men­te modes­te, au copii, au bici­cle­te, au diver­se lucruri care tre­bu­ie depo­zi­ta­te si care nu incap intr-un apar­ta­ment de 50–60 mp, mai mic decat deba­ra­ua dum­ne­a­voas­tra.

Con­si­de­ram ca admin­stra­tia, daca vrea, poa­te gasi solu­tii pen­tru infi­in­ta­rea unor spa­tii de depo­zi­ta­re, nu numai pen­tru pose­so­rii de gara­je, ci pen­tru toti locu­i­to­rii Man­ga­li­ei care au nevo­ie. Dar pen­tru asta este nevo­ie de timp si voin­ta. Este gre­sit sa-i invra­j­bim pe cei care nu detin un garaj, impo­tri­va celor care au. Rezol­va­rea aces­tei nevoi de spa­tii de depo­zi­ta­re este sa aiba toa­ta lumea, nu sa nu mai aiba nimeni!

Din paca­te, con­si­li­e­rii obe­dien­ti pri­ma­ru­lui, au votat impo­tri­va aces­tui pro­iect. Dum­ne­a­lor doresc demo­la­rea in 72 de ore a tutu­ror gara­je­lor din Man­ga­lia si lasa­rea ora­su­lui in rui­ne, atat vre­me cat deo­cam­da­ta nu exis­ta nici un plan de site­ma­ti­za­re si nici bani pen­tru par­cari. Toa­te astea vor dura luni sau ani.

De ce ata­ta gra­ba cu demo­la­rea in 72 de ore? De ce nu au fost de acord cu pre­lun­gi­rea pana la sfar­si­tul anu­lui, cand e clar pen­tru toa­ta lumea ca in 3 luni nu vor fi par­cari ame­na­ja­te in locul gara­je­lor? De ce sa nu se inca­se­ze taxa pe gara­je de la cei care ori­cum le-au folo­sit tot anul? De ce pre­fe­ra sa mear­ga in instan­ta pe un abuz, cu ris­cul de a pier­de des­pa­gu­biri?  

Eu nu vad alta expli­ca­tie decat ca isi doresc urgent nis­te tere­nuri care momen­tan sunt ocu­pa­te de gara­je. Ori­ca­ta rau­ta­te ar avea in el pri­ma­rul, mi-e greu sa moti­vez aceas­ta actiu­ne absur­da doar prin rau­ta­tea sa.

Nico­lae Moro­ia­nu, consi­li­er local ALDE, 19.09.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele