CO-LAND: 30 de studenți și 15 cadre didactice participă la un atelier tematic internațional, la Mangalia

0
828

CO-LAND: 30 de stu­denți și 15 cadre didac­ti­ce par­ti­ci­pă la un ate­li­er tema­tic inter­națio­nal, la Man­ga­lia.

În inter­va­lul 16–25 sep­tem­brie a.c., se des­fă­șoa­ră la Man­ga­lia un ate­li­er tema­tic inter­națio­nal, în cadrul pro­iec­tu­lui CO-LAND: Inclu­si­ve Cos­tal Lan­ds­ca­pes: Acti­va­ting gre­en and blue infras­truc­tu­re for sus­tai­na­ble deve­lo­p­ment of the urban-land inter­fa­ce, finan­țat prin pro­gra­mul ERASMUS+2017, com­po­nen­ta „Par­te­ne­ri­a­te stra­te­gi­ce în dome­ni­ul edu­ca­ți­ei, instru­i­rii și spri­ji­ni­rii tine­ri­lor”.

Pro­iec­tul reu­neș­te apro­xi­ma­tiv 30 de stu­denți și 15 cadre didac­ti­ce și experți din Bel­gia, Esto­nia, Ger­ma­nia, Ita­lia, Olan­da și Româ­nia, repre­zen­tând uni­ver­si­tăți și orga­ni­za­ții pro­fe­sio­na­le, res­pec­tiv: Uni­ver­si­tă­ți­le HfWU Nür­tin­gen-Gei­slin­gen, HSWT și Wei­hen­ste­phan-Tries­dorf din Ger­ma­nia), EMU Tar­tu din Esto­nia, ULB Brus­sels din Bel­gia, Uni­ver­si­ta degli Stu­di di Napoli Fede­ri­co II din Ita­lia, Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us” din Con­stan­ța și Uni­ver­si­ta­tea de Arhi­tec­tu­ră și Urba­nism „Ion Min­cu” din Bucu­rești (lider de con­sor­țiu) pre­cum și Insti­tu­tul LE:NOTRE, cu sedi­ul la Vie­na și orga­ni­za­ția inter­națio­na­lă a urba­ni­ști­lor ISOCARP, cu sedi­ul la Haga.

Ate­li­e­rul tema­tic de la Man­ga­lia este orga­ni­zat de Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us” din Con­stan­ța, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția „ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te”, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și are ca temă ana­li­za, eva­lu­a­rea și pro­pu­ne­rea de sce­na­rii de dezvol­ta­re pen­tru zona cos­ti­e­ră a Man­ga­li­ei și a loca­li­tă­ți­lor înve­ci­na­te.

Ate­li­e­rul repre­zin­tă un exer­ci­țiu și un pri­lej de învă­ța­re pen­tru stu­den­ții din cadrul facul­tă­ți­lor și pro­gra­me­lor de arhi­tec­tu­ră, urba­nism, pei­sa­gis­ti­că și geo­gra­fie, ca par­te a pro­iec­tu­lui CO-LAND, prin care se urmă­reș­te pre­gă­ti­rea unui curs on-line cu tema­ti­că aso­ci­a­tă zone­lor cos­ti­e­re cu des­chi­de­re inter­națio­na­lă.

În cadrul acti­vi­tă­ți­lor de la Man­ga­lia, stu­den­ții orga­ni­zea­ză, sâm­bă­tă, 22 sep­tem­brie, în inter­va­lul 19.00–21.00, o sea­ră de pro­iec­ție de film docu­men­tar la Gră­di­na de Vară “Farul”.

Eve­ni­men­tul este dedi­cat mem­bri­lor comu­ni­tă­ții loca­le, ast­fel că sunt aștep­ta­te toa­te per­soa­ne­le inte­re­sa­te.

Rezul­ta­te­le fina­le ale ana­li­ze­lor din teren, rea­li­za­te în aceas­tă săp­tămâ­nă la Man­ga­lia, de către stu­denți, vor fi pre­zen­ta­te luni, 24 sep­tem­brie, în cadrul unui eve­ni­ment public des­fă­șu­rat la Clu­bul Nau­tic din Por­tul Turis­tic, înce­pând cu ore­le 18.00. La pre­zen­ta­rea  pro­iec­tu­lui sunt aștep­tați repre­zen­tanți ai auto­ri­tă­ți­lor loca­le, exper­ții din zona Man­ga­li­ei, dar și mem­bri ai comu­ni­tă­ții loca­le.

Eve­ni­men­te­le, pe face­bo­ok: https://web.facebook.com/events/1602035253236446/

 https://www.facebook.com/events/328411097922152/


sur­sa: editiadesud.ro, 21.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply