CAZINOUL din Constanța.
CNI anunță că a fost semnat contractul privind actualizarea documentației care va sta la baza restaurării și consolidării clădirii Cazinoului

0
301

Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții (CNI): Ne res­pec­tăm ana­ga­ja­men­te­le asu­ma­te! Ast­fel, în data de 25 sep­tem­brie a fost sem­nat con­trac­tul pri­vind actu­a­li­za­rea docu­men­ta­ți­ei care va sta la baza res­ta­u­ră­rii și con­so­li­dă­rii clă­di­rii Cazi­no­u­lui din Con­stan­ța. În urma fina­li­ză­rii pro­ce­du­rii de achi­zi­ție publi­că a fost desem­nat ofer­tan­tul câști­gă­tor.

Ser­vi­ci­i­le con­trac­ta­te vizea­ză actu­a­li­za­rea docu­men­ta­ți­ei de avi­za­re a lucră­ri­lor de inter­ven­ție (DALI), a stu­di­i­lor și exper­ti­ze­lor rea­li­za­te în anul 2015 ast­fel încât indi­ca­to­rii teh­ni­co-eco­no­mici să reflec­te în mod real degra­dă­ri­le sufe­ri­te de aceas­tă clă­di­re de la ulti­ma avi­za­re și până în pre­zent. Valoa­rea aces­tor ser­vi­cii se ridi­că la apro­xi­ma­tiv 249.000 de lei, iar pro­iec­tan­tul are la dis­po­zi­ție 90 de zile pen­tru rea­li­za­rea docu­men­ta­ți­ei. 

După pre­da­rea aces­te­ia, indi­ca­to­rii teh­ni­co-eco­no­mici urmea­ză a fi apro­bați prin emi­te­rea unei hotă­râri de guvern, iar ulte­ri­or emi­te­rii hotă­rârii vor putea fi dema­ra­te pro­ce­du­ri­le pri­vind con­trac­ta­rea lucră­ri­lor de exe­cu­ție.

Aces­ta este un pas nece­sar a fi rea­li­zat, deo­a­re­ce clă­di­rea a sufe­rit degra­dări supli­men­ta­re în peri­oa­da 2015 – 2018, care tre­bu­ie lua­te în cal­cul la momen­tul la care va fi dema­ra­tă o nouă pro­ce­du­ră de achi­zi­ție publi­că pri­vind con­trac­ta­rea lucră­ri­lor de exe­cu­ție.


Man­ga­lia News, 27.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele