CAZINO, SUFLET PIERDUT!
Un spectacol unic, în care actor principal este chiar Cazinoul

0
511

CAZINO, SUFLET PIERDUT!


„Cazi­no, suflet pier­dut” — un spec­ta­col unic, în care actor prin­ci­pal este chiar Cazi­no­ul

Cazi­no­ul din Con­stan­ța va fi pro­ta­go­nis­tul unui spec­ta­col unic, inti­tu­lat „Cazi­no, suflet pier­dut”.

Pro­iec­tul cu ace­lași nume, cofi­nan­țat de Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal și orga­ni­zat de Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Geor­gi­a­na Rusu, in par­te­ne­ri­at cu Tea­trul de Stat Con­stan­ța și cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, își pro­pu­ne pune­rea în valoa­re, prin mij­loa­ce artis­ti­ce, a clă­di­rii emble­ma­ti­ce a Con­stan­ței, decla­ra­tă cea mai fru­moa­să clă­di­re în stil Art Nou­veau din Româ­nia, afla­tă, din păca­te într‑o avan­sa­tă sta­re de degra­da­re.

Pro­iec­tul pre­su­pu­ne pro­duc­ția unui spec­ta­col de tea­tru — ree­nact­ment și rea­li­za­rea unei repre­zen­ta­ții a aces­tui spec­ta­col. Acțiu­nea se va des­fă­șu­ra pe pla­to­ul din fața Cazi­no­u­lui, pe data de Sâm­bă­tă, 8 sep­tem­brie 2018, înce­pând cu ora 20:30, acce­sul publi­cu­lui la repre­zen­ta­ție fiind liber.

În spec­ta­co­lul nos­tru, Cazi­no­ul va fi per­so­ni­fi­cat și își va spu­ne poves­tea vie­ții, înce­pând cu peri­oa­da în care era doar în plan și schi­țe și până în pre­zent. Publi­cul va afla infor­ma­ți­i­le chiar de la Cazi­no­ul tânăr, Cazi­no­ul matur și Cazi­no­ul bătrân, cel care își stri­gă cu dis­pe­ra­re dure­rea și cere celor din jur să nu‑l lase să moa­ră. Cu aju­to­rul acto­ri­lor, dan­sa­to­ri­lor și figu­ran­ți­lor vor fi par­cur­se toa­te peri­oa­de­le impor­tan­te din isto­ria cazi­no­u­lui, care se iden­ti­fi­că cu peri­oa­de­le isto­ri­ei Româ­ni­ei Moder­ne: rega­li­ta­tea, pri­mul răz­boi mondi­al, peri­oa­dă inter­be­li­că de mare înflo­ri­re, al doi­lea răz­boi mondi­al, peri­oa­da comu­nis­tă, peri­oa­da pos­tre­vo­lu­țio­na­ră, peri­oa­da actu­a­lă.

Nu este un spec­ta­col la Cazi­no­ul din Con­stan­ța, ci este vor­ba des­pre via­ța Cazi­no­u­lui însuși”, a decla­rat actri­ța Geor­gi­a­na Rusu, fon­da­toa­rea Aso­ci­a­ți­ei Cul­tu­ra­le Geor­gi­a­na Rusu, care rea­li­zea­ză pro­iec­tul.

Regia spec­ta­co­lu­lui este sem­na­tă de Iuli­an Ena­che, actor și regi­zor al Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța, sce­na­ri­ul îi apar­ți­ne Geor­gi­a­nei Rusu.

Din dis­tri­bu­ție fac par­te actori și bale­rini: Petro­ne­la Olim­pia Ior­da­che, Cla­u­diu Ale­xan­dru Săplă­can, Anna Van Haa­ren, Cris­ti­an Ale­xan­dru Pan­du­ru, Ște­fan Cris­tea Ghe­or­ghiu, Andre­ea Danie­la Piep­tea, Iuli­an Nico­lae Ghen­cea, Rena­ta Soa­res, Lui­za Mar­ti­ne­scu, Cos­min Miha­le, Dana Tri­fan Ena­che, Robert Teo­dor Dobre. Ală­tu­ri de ei se vor afla elevi ai Cole­gi­u­lui Națio­nal de Arte „Regi­na Maria” din Con­stan­ța.

Un loc plin de isto­rie și legen­de, Cazi­no­ul per­so­ni­fi­cat își va poves­ti via­ța: con­tro­ver­se­le acer­be între arhi­tec­ții care au con­ce­put pla­nu­ri­le, con­struc­ția fale­zei pe care se află Cazi­no­ul la ordi­nul și după pla­nu­ri­le lui Anghel Salig­ny, din pămân­tul exca­vat la lucră­ri­le între­prin­se pen­tru rea­li­za­rea Por­tu­lui Con­stan­ta, scan­da­lul iscat la jumă­ta­tea lucră­ri­lor de con­struc­ție, care au deter­mi­nat schim­ba­rea arhi­tec­tu­lui șef, legen­de­le pri­vind for­ma de dric pe care o are Cazi­no­ul și dese­ne­le exis­ten­te pe pere­ții Cazi­no­u­lui, simi­la­re celor de pe dri­cu­ri­le înce­pu­tu­lui de secol XX, poveș­ti­le des­pre îmbo­gă­ți­rea rapi­dă a uno­ra și fali­men­tul alto­ra, poveș­ti­le de dra­gos­te isca­te în Cazi­nou, dar și tra­ge­di­i­le celor care și-au luat via­ța arun­cân­du-se în mare, după ce pier­deau averi, reda­te de pre­sa vre­mii.

Vor fi par­cur­se momen­te­le isto­ri­ce in care Cazi­no­ul a fost trans­for­mat in spi­tal de cam­pa­nie in peri­oa­da celui de-al doi­lea raz­boi mondi­al, cand a fost afec­tat de bom­bar­damen­te­le care vizau por­tul Con­stan­ta, peri­oa­da comu­nis­ta, in care a fost trans­for­mat in local de lux, pla­sat stra­te­gic in dru­mul mari­na­ri­lor straini ale caror nave acos­tau in port si care isi chel­tu­iau banii pe man­ca­ruri si bau­turi fine si pe “fetițe­le de la Poar­ta 1”

Rea­min­tim că 2018 a fost decla­rat Anul Euro­pean al Patri­mo­ni­u­lui Cul­tu­ral, și, la înce­pu­tul lunii mar­tie 2018, Euro­pa Nos­tra, prin­ci­pa­la orga­ni­za­ție de patri­mo­niu din Euro­pa, și Insti­tu­tul Băn­cii Euro­pe­ne de Inves­ti­ții au inclus Cazi­no­ul din Con­stan­ta pe lis­ta celor mai peri­cli­ta­te 7 situri de patri­mo­niu din Euro­pa, ală­tu­ri de Bise­ri­ci­le post-bizan­ti­ne din Mosco­po­le și Vith­kuq, Alba­nia; Cen­trul isto­ric din Vie­na, Aus­tria; Monu­men­tul Buz­lud­ja, Bul­ga­ria; Mănăs­ti­ri­le și schi­tul David Gareji, Geor­gia; Orfe­li­na­tul grec Prin­ki­po, Insu­la Prin­ți­lor, Tur­cia, și Fabri­ca de ghea­ță Grim­sby, Marea Bri­ta­nie.

Anun­țul a fost făcut de pre­șe­din­te­le Euro­pa Nos­tra, Pla­ci­do Domin­go, care a afir­mat: „Aceas­tă nouă lis­tă a Celor mai peri­cli­ta­te 7 situri cuprin­de comori rare ale patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral euro­pean, în peri­col de a fi pier­du­te.

Comu­ni­tă­ți­le loca­le sunt pro­fund anga­ja­te în păs­tra­rea aces­tor impor­tan­te exem­ple ale patri­mo­ni­u­lui nos­tru comun, dar au nevo­ie de un spri­jin euro­pean mai cuprin­ză­tor. Fac, așa­dar, apel către păr­ți­le inte­re­sa­te, atât publi­ce, cât și pri­va­te, de la nivel local, regio­nal, națio­nal și euro­pean, să își uneas­că for­țe­le pen­tru a asi­gu­ra un vii­tor via­bil pen­tru aces­te situri”.

Pro­iec­tul este cofi­nan­țat de Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal și are un buget de 61.500 lei, din care 55.000 lei sunt fon­duri AFCN, iar 6.500 lei repre­zin­tă con­tri­bu­ția pro­prie a Aso­ci­a­ți­ei Cul­tu­ra­le Geor­gi­a­na Rusu.


Man­ga­lia News, 04.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply