Campionatul Naţional de Viteză în Coastă. Emil Ghinea din Mangalia, locul întâi şi record personal la Cupa Gorjului „Acasă la Brâncuşi“!

0
328

Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă: Emil Ghi­nea din Man­ga­lia, locul întâi şi record per­so­nal la Cupa Gor­ju­lui „Aca­să la Brân­cu­şi“.

Pilo­tul Emil Ghi­nea din Man­ga­lia con­ti­nuă evo­lu­ţi­i­le foar­te bune din edi­ţia 2018 a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă.

Cu două eta­pe îna­in­te de fine­le între­ce­rii, spor­ti­vul de 39 de ani, care con­du­ce un bolid Rena­ult Clio RS V6 Tro­phy (uni­cat în Româ­nia), ocu­pă în cla­sa­men­tul inter­me­di­ar locul doi la gru­pa H, cla­sa 3. La echi­pe (secţiu­ne unde con­cu­rea­ză pen­tru Transi­tion Team, ală­tu­ri de fra­ţii Dumi­tres­cu — Andrei şi Sil­viu), se află pe pozi­ţia a tre­ia, iar la GT — gru­pa maşi­ni­lor cu tra­cţiu­ne spa­te (pro­pul­sie), este momen­tan al patru­lea.
 
Ante-penul­ti­ma eta­pă din CNVC a fost cea de la Rân­ca, Cupa Gor­ju­lui „Aca­să la Brân­cu­şi“, la care Emil Ghi­nea s‑a impus la H3, iar Transi­tions Team s‑a cla­sat şi ea pe pri­ma pozi­ţie. Tot­o­da­tă, la GT, pilo­tul din Man­ga­lia a înche­iat eta­pa pe locul trei. Prac­tic, run­da de la Rân­ca a fost cea mai fruc­tu­oa­să din acest sezon, sub aspec­tul cla­să­ri­lor, pen­tru Emil, care, în plus, şi‑a îmbu­nă­tă­ţit acum cel mai bun timp pe care îl avea pe acest cir­cu­it!
 
„După cum am mai spus, Rân­ca este eta­pa mea pre­fe­ra­tă din Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă. Am obţi­nut un rezul­tat bun. A fost pri­ma eta­pă din aceas­tă sta­giu­ne în care n‑a plo­u­at, tim­pul fiind înso­rit de dimi­nea­ţă până sea­ra, în ambe­le zile de con­curs. Le mulţu­mesc par­te­ne­ri­lor mei care mă spri­ji­nă în cam­pi­o­nat. De la Rân­ca, mi s‑a ală­tu­rat un nou par­te­ner, care îmi va fi ală­tu­ri şi la anul“, a decla­rat Emil Ghi­nea.

Ulti­me­le două eta­pe din acest sezon se dis­pu­tă la Câm­pu­lung Mus­cel (22 — 23 sep­tem­brie) şi la Poia­na Bra­şov (13 — 14 octom­brie), pilo­tul din Man­ga­lia spe­rând să aibă evo­lu­ţii la fel de bune.
 
În edi­ţia de anul tre­cut a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă, Emil Ghi­nea a deve­nit vice­cam­pi­on al Româ­ni­ei la GT, iar la gru­pa H, cla­sa 3, s‑a cla­sat pe locul patru pe ţară. La H3, Emil Ghi­nea a cuce­rit până acum trei titluri de cam­pi­on al Româ­ni­ei (în anii 2011, 2013 şi 2014) şi două de vice­cam­pi­on (în sez­oa­ne­le 2012 şi 2015).
 
Sur­sa foto: RallyZoom.ro. Citeş­te mai mult în ziuaconstanta.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele