Bugetare Participativă la Cluj: Autobuze speciale pentru transportul copiilor la școală!

0
535

Auto­bu­ze spe­ci­a­le pen­tru trans­por­tul copi­i­lor la școa­lă!

Emil Boc: Am pre­zen­tat ieri, în cadrul ședin­ței de Con­si­liu Local al Muni­ci­pi­u­lui Cluj-Napo­ca, un pro­iect impor­tant pen­tru via­ța noas­tră de zi cu zi în oraș și dedi­cat în pri­mul rând ele­vi­lor. 

Auto­bu­ze — micro­bu­ze șco­la­re cu cir­cu­it închis, a fost unul din­tre cele mai vota­te pro­iec­te în cadrul pri­mu­lui pro­ces de buge­ta­re par­ti­ci­pa­ti­vă onli­ne din Româ­nia.

Mai mul­te infor­ma­ții, în mate­ri­a­lul video și în cele de mai jos.

Pri­mă­ria Cluj-Napo­ca imple­men­tea­ză o nouă poli­ti­că edu­ca­țio­na­lă în mate­rie de trans­port la școa­lă, oda­tă cu înce­pe­rea nou­lui an șco­lar.

Ast­fel, săp­tămâ­na urmă­toa­re va fi dema­rat un pro­iect pilot care pre­su­pu­ne trans­por­tul ele­vi­lor de ciclu pri­mar către și din­spre uni­tă­ți­le de învă­țământ unde aceștia înva­ță.

Pro­iec­tul pre­su­pu­ne ca toți ele­vii din cla­sa 0 până în cla­sa a IV‑a inclu­siv, de la lice­e­le “Avram Ian­cu” și “Nico­lae Băl­ces­cu” în prin­ci­pal, vor bene­fi­cia de auto­bu­ze șco­la­re dedi­ca­te, care vor porni din 5 car­ti­e­re ale Clu­ju­lui: Zori­lor, Mărăști, Ghe­or­gheni și 2 din Mănăș­tur. Aces­tea vor cir­cu­la pe 2 tra­see dife­ri­te și îi vor duce pe elevi până la școa­lă.

Men­țio­nez fap­tul că și ele­vii de ciclu pri­mar din alte școli pot folo­si auto­bu­ze­le spe­ci­a­le cu cir­cu­it închis, aces­tea urmând tra­se­ul auto­bu­ze­lor CTP.

Poli­ția Loca­lă este res­pon­sa­bi­lă de sigu­ran­ța ele­vi­lor, un agent urmând să fie pre­zent în aces­te auto­bu­ze pe întrea­ga dura­tă a cur­sei.

Pro­gra­mul — pilot face par­te din pro­iec­te­le cele mai vota­te de către clu­jeni în cadrul pro­ce­su­lui de Buge­ta­re Par­ti­ci­pa­ti­vă 2017 și se va des­fă­șu­ra în pri­mă instan­ță pe o peri­oa­dă de 45 de zile. (Sur­sa: Fb).

Mai mult, aici: ziuadecj.realitatea.net/administratie 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply