Bavarienfest — Petrecere în stil nemțesc, cu Chefi de top, la Kaufland Mamaia Nord!

0
410
Booking.com

Bava­rien­fest — Petre­ce­re în stil nem­țesc, cu Chefi de top, la Kau­fland Mama­ia Nord!

Înce­pând de vineri, 28 sep­tem­brie și până dumi­ni­că, 30 sep­tem­brie, iubi­to­rii de mân­ca­re bună și cu chef de petre­ce­re sunt aștep­tați la fes­ti­va­lul Bava­rien­fest, care va avea loc în cor­tul Kau­fland din Mama­ia Nord.

Fes­ti­va­lul Bava­rien­fest este un eve­ni­ment cu spe­ci­fic nem­țesc menit să îi răsfe­țe pe cli­enți cu pre­pa­ra­te inspi­ra­te din bucă­tă­ria bava­re­ză, muzi­că live și voie bună. De atmosfe­ră care duce cu gân­dul la cele­brul Okto­ber­fest nem­țesc se poa­te bucu­ra ori­ci­ne, acce­sul fiind gra­tu­it.

Pen­tru că berea bună tre­bu­ie înso­ți­tă de mân­ca­re pe măsu­ră, cei care vor veni la Bava­rien­fest vor savu­ra pre­pa­ra­te inspi­ra­te din bucă­tă­ria bava­re­ză, găti­te în stil pro­priu de către un chef român și unul ger­man: Chef Foa și Chef Frank Oeh­ler, ce deți­ne o stea Miche­lin.

Chef Foa a ales să-și urmeze pasiu­nea pen­tru gătit încă de la vâr­sta de 18 ani, acu­mulând expe­rien­ță în dome­niu atât în Româ­nia, cât și în stră­i­nă­ta­te.

Chef Frank Oeh­ler, ce deți­ne o stea Miche­lin, a lucrat în bucă­tă­ri­i­le unor res­ta­u­ran­te renu­mi­te din Ger­ma­nia, Anglia și Spa­nia, iar în 2008 și-a des­chis pro­pri­ul res­ta­u­rant în Stut­tgart.

Cei doi își vor pune ampren­ta per­so­na­lă asu­pra pre­pa­ra­te­lor tra­di­țio­na­le bava­re­ze ser­vi­te în cadrul Bava­rien­fest.

Pro­gra­mul eve­ni­men­tu­lui:

Vineri, 28 sep­tem­brie: între ore­le 12:00 — 00:00

Sâm­bă­tă, 29 sep­tem­brie: între ore­le 12:00 — 00:00

Dumi­ni­că, 30 sep­tem­brie: între ore­le 12:00 — 00:00

Locul: Cor­tul Kau­fland din Mama­ia Nord, situ­at pe Bule­var­dul Mama­ia Nord, DC 86.

Mai mul­te deta­lii sunt dis­po­ni­bi­le pe pagi­na de Face­bo­ok a eve­ni­men­tu­lui.


Des­pre Kau­fland Româ­nia

Kau­fland se numă­ră prin­tre cele mai mari com­pa­nii de reta­il din Euro­pa, cu pes­te 1.270 de maga­zi­ne în 7 țări și o rețea de 119 maga­zi­ne în Româ­nia. În 2017, Kau­fland Româ­nia a pri­mit pen­tru a doua oară cer­ti­fi­ca­rea Best Buy Award, care ates­tă că este lan­țul de maga­zi­ne cu cel mai bun raport cali­ta­te – preț de pe pia­ța loca­lă. Kau­fland deți­ne și dis­tinc­ția Cus­to­mers’ Friend pen­tru com­pa­nia cu cele mai bune ser­vi­cii pen­tru cli­enți, acor­da­tă de Insti­tu­tul inter­națio­nal ICERTIAS, în urma unei ana­li­ze de pia­ță. Stra­te­gia noas­tră are ca scop înde­pli­ni­rea dorinţe­le cli­en­ți­lor cu accent pe garanţi­i­le şi ser­vi­ci­i­le noas­tre, vari­e­ta­te, un nivel ridi­cat de cali­ta­te şi, bine­înţe­les, preţuri atrac­ti­ve. Pen­tru mai mul­te infor­ma­ţii, vizi­ta­ţi www.kaufland.ro.


Man­ga­lia News, 27.09.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele