Asociatia Proactiv Pentru Comunitate invită studenții din Mangalia să facă parte din echipa de voluntari ai Proiectului Co-Land

0
437

Aso­ci­a­tia Proac­tiv Pen­tru Comu­ni­ta­te invi­tă stu­den­ții din Man­ga­lia să facă par­te din echi­pa de volun­tari ai Pro­iec­tu­lui Co-Land.

Aso­ci­a­tia Proac­tiv Pen­tru Comu­ni­ta­te, par­te­ner aso­ci­at al Uni­ver­si­tă­ții de Arhi­tec­tu­ră Ion Min­cu Bucu­res­ti în pro­iec­tul Co-Land, invi­tă stu­den­ții din Man­ga­lia să facă par­te din echi­pa de volun­tari care vor lucra împre­u­nă cu stu­denți din 5 țări. Pro­iec­tul Co-Land este finan­tat prin pro­gra­mul Eras­mus, sec­tiu­nea des­ti­na­ta mediu­lui aca­de­mic.

Con­di­tii de eli­gi­bi­li­ta­te:

1. domi­ci­li­ul in Man­ga­lia;

2. dis­po­ni­bil­ta­te de a lucra volun­tar, avand in vede­re fap­tul ca aso­ci­a­tia nu are buget alo­cat, fiind par­te­ner aso­ci­at;

3. dis­po­ni­bil in peri­oa­da 16–25 sep­tem­brie 2018;

4. stu­dent al UAIUM Bucu­res­ti sau Uni­ver­si­ta­tii Ovi­di­us Con­stan­ta, Facul­ta­tea de Sti­in­te ale Natu­rii si Sti­in­te Agri­co­le;

5. Cunos­ca­tor al lim­bii engle­ze nivel B2 scris si vor­bit (lim­ba pro­iec­tu­lui — engle­za).

Se va incar­ca un eseu moti­va­tio­nal, maxi­mum 1 pagi­na.

Infor­ma­ti­i­le des­pre pro­iect le puteti gasi pe www.coland.eu

Numar de par­ti­ci­pan­ti selec­tati: 3.

Volun­ta­rii vor pri­mi ade­ve­rin­te care vor ates­ta par­ti­ci­pa­rea la pro­iect.

Deta­lii și aici: uauim.ro/evenimente/co-land


Man­ga­lia News, 06.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply