ANSVSA — groparul economiei de subzistență din mediul rural’, afirmă Asociatia ‘Pro Consumatori’ din Romania (APC)

0
373

ANSVSA — gro­pa­rul eco­no­mi­ei de sub­zis­ten­ță din medi­ul rural’, afir­mă Aso­ci­a­tia ‘Pro Con­su­ma­tori’ din Roma­nia (APC).

Aso­ci­a­ția Pro Con­su­ma­tori (fos­tă Aso­ci­a­ția pen­tru Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ri­lor din Româ­nia — înfi­in­ța­tă în anul 1990), orga­ni­za­ție de uti­li­ta­te publi­că, vă invi­tă joi, 06 sep­tem­brie 2018, ora 11, la con­fe­rin­ța de pre­să cu tema ANSVSA — gro­pa­rul eco­no­mi­ei de sub­zis­ten­ță din medi­ul rural”. Eve­ni­men­tul va avea loc la Hotel Fer­di­nand, Con­stan­ța.

După două luni de moli­mă, date­le sta­tis­ti­ce des­pre evo­lu­ția aces­tei epizo­o­tii, con­form infor­ma­ți­i­lor ofi­ci­a­le fur­ni­za­te de Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne din data de 4 sep­tem­brie, ora 20, ara­tă ast­fel:

- 11 jude­țe afec­ta­te;

- 185 loca­li­tăți afec­ta­te;

- 817 foca­re de pes­tă porci­nă afri­ca­nă;

- 155.980 porci uciși pre­ven­tiv;

- 9 soci­e­tăți comer­ci­a­le de creș­te­rea porci­lor lichi­da­te.

Pe par­cur­sul con­fe­rin­ței, se va pre­zen­ta punc­tul de vede­re al APC cu pri­vi­re la urmă­toa­re­le aspec­te:

1. Care au fost gre­șe­li­le făcu­te de cei care au ges­tio­nat cri­za;

2. Cine pier­de și cine câști­gă de pe urma aces­tei epizo­o­tii.

Pes­te 50.000 de porci sănă­toși din gos­po­dă­ri­i­le rura­le au fost uciși, cu încăl­ca­rea dis­po­zi­ți­i­lor lega­le euro­pe­ne și națio­na­le, apli­ca­bi­le pen­tru com­ba­te­rea pes­tei porci­ne afri­ca­ne. APC soli­ci­tă de urgen­ță dizol­va­rea Cen­tru­lui Națio­nal de Com­ba­te­rea Boli­lor si pre­lu­a­rea acti­vi­tă­ți­lor de ges­tio­na­re a epizo­o­ti­ei de pes­tă porci­nă de către o celu­lă de cri­ză for­ma­tă din experți pe dome­ni­i­le vete­ri­nar, legi­sla­tiv, eco­no­mic și soci­al, iar celu­la să se afle în coor­do­na­rea Con­si­li­u­lui Suprem de Apă­ra­re a Țării”.

Vă mul­țu­mesc anti­ci­pat pen­tru inte­re­sul acor­dat aces­tui eve­ni­ment și vă aștept ală­tu­ri de APC pen­tru a cla­ri­fi­ca aspec­te­le ce țin de declan­șa­rea, evo­lu­ția și fina­lul aces­tei epizo­o­tii.

Conf. Univ. Dr. Cos­tel Stan­ciu, pre­șe­din­te APC.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply