29 septembrie 2018 — ultimul termen de depunere a deconturilor pentru Start Up Nation 2017!

0
328

29 sep­tem­brie 2018 — ulti­mul ter­men de depu­ne­re a decon­tu­ri­lor pen­tru Start Up Nation 2017!

Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at rea­min­teș­te bene­fi­ci­a­ri­lor Start-Up Nation, care NU au depus docu­men­te­le pen­tru decont, că mai au la dis­po­zi­ție mai puțin de o lună pen­tru a face acest lucru.

29 sep­tem­brie 2018 este ter­me­nul maxim limi­tă de depu­ne­re aces­tor docu­men­te și NU va fi pre­lun­git!

Bene­fi­ci­a­rii au obli­ga­ția, con­form pro­ce­du­rii de imple­men­ta­re a pro­gra­mu­lui, ca în maxi­mum un an de la intra­rea în vigoa­re a Acor­du­ri­lor de finan­ța­re să efec­tu­e­ze chel­tu­ie­li­le şi să depu­nă docu­men­ta­ția afe­ren­tă cere­rii de plată/rambursare la sedi­ul Agen­ți­i­lor pen­tru IMM, Atra­ge­re de Inves­ti­ții și Pro­mo­va­re a Expor­tu­lui, dar nu mai târ­ziu de 29 sep­tem­brie 2018.

Nu va fi nicio amâ­na­re, 29 sep­tem­brie este ulti­ma zi de depu­ne­re a cere­ri­lor de pla­tă pen­tru că, la sfârşi­tul lunii decem­brie, va fi ulti­ma zi de pla­tă în Start Up Nation 2017. Îi rog pe toţi cei care au apli­cat în Start-Up Nation 2017 să vină cât mai repe­de la ghi­şe­e­le agenţi­i­lor regio­na­le şi la băn­ci­le par­te­ne­re, ast­fel încât să intre cât mai repe­de în pose­sia finanţă­rii, pen­tru că bani exis­tă, sunt în con­tu­ri­le băn­ci­lor şi în con­tu­ri­le agenţi­i­lor regio­na­le”, a decla­rat Ște­fan-Radu Oprea, minis­trul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at.

Fina­li­za­rea edi­ți­ei 2017 a Start-Up Nation este o pre­mi­să esen­ți­a­lă pen­tru dema­ra­rea edi­ți­ei 2018 a pro­gra­mu­lui, aștep­tat și soli­ci­tat de mii de între­prin­ză­tori care vor să inves­teas­că în vii­to­rul lor.

* * * *

La 15 iunie 2017, apli­ca­ția pen­tru depu­ne­rea onli­ne a pla­nu­ri­lor de afa­ceri pen­tru obți­ne­rea unei finan­țări neram­bu­r­sa­bi­le de 200.000 lei/beneficiar pen­tru înfi­in­ța­rea și dema­ra­rea unei afa­ceri deve­nea acti­vă.

30 de zile mai târ­ziu, la închi­de­rea apli­ca­ți­ei, numă­rul pla­nu­ri­lor de afa­ceri înre­gis­tra­re în pro­gram  — 19.297 de pla­nuri — a depă­șit ori­ce aștep­tări, con­fir­mând stra­te­gia Guver­nu­lui Româ­ni­ei de con­so­li­da­re a eco­sis­te­mu­lui IMM-uri­lor prin sus­ți­ne­rea spi­ri­tu­lui antre­pre­no­ri­al.

Au fost veri­fi­ca­te 10.000 de pla­nuri de afa­ceri și sem­na­te 8.444 de con­trac­te, din­tre care: 4.538 con­trac­te în dome­ni­ul pro­duc­ți­ei, 595 con­trac­te în dome­ni­ul IT, 2.522 con­trac­te în dome­ni­ul indus­tri­i­lor cre­a­ti­ve și 789 con­trac­te în dome­ni­ul ser­vi­ci­i­lor.

Start-Up Nation 2017 a deter­mi­nat cre­a­rea a 21.019 de noi locuri de mun­că în eco­no­mia româ­neas­că, din care aproa­pe 80% (16.860 locuri de mun­că) au fost ocu­pa­te de per­soa­ne din rân­dul șome­ri­lor, absol­ven­ți­lor sau per­soa­ne­lor defa­vo­ri­za­te.


Man­ga­lia News, 06.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply