Ziua Multietnicității Dobrogene — un eveniment dedicat tradițiilor culturale ale minorităților etnice dintre Dunăre și Marea Neagră

0
271

Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, în cola­bo­ra­re cu Cen­trul Jude­țean Cul­tu­ral “Teo­dor T. Bura­da” orga­ni­zea­ză în data de 4 august 2018, eve­ni­men­tul “Ziua Mul­ti­e­t­ni­ci­tă­ții Dobro­ge­ne”. În Anul Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri, dorim să pro­mo­văm carac­te­rul mul­ti­cul­tu­ral și mul­ti­e­t­nic al tra­di­ți­i­lor dobro­ge­ne și ale mino­ri­tă­ți­lor con­lo­cu­i­toa­re.

Regiu­nea Dobro­gea este un model la nivel națio­nal din punct de vede­re al mul­ti­cul­tu­ra­li­tă­ții și mul­ti­e­t­ni­ci­tă­ții. Ne dorim ca acest eve­ni­ment, aflat anul aces­ta la pri­ma edi­ție, să devi­na o tra­di­ție și să săr­bă­to­rim anu­al aceas­tă zi a diver­si­tă­ții mul­ti­cul­tu­ra­le. Tot­o­da­tă, urmă­rim cre­a­rea unei atrac­ții turis­ti­ce ine­di­te, care să vină în com­ple­ta­rea celor­lal­te eve­ni­men­te care se des­fă­șoa­ră în peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val în jude­țul nos­tru”, a decla­rat Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

Așa­dar, “Ziua Mul­ti­e­t­ni­ci­tă­ții Dobro­ge­ne” este des­chis tutu­ror şi se desfă­şoa­ră în Pia­ța Ovi­diu, în data de Sâm­bă­tă, 4 august a.c, înce­pând cu ora 17:00. Eve­ni­men­tul va con­sta în pre­zen­ta­rea tra­di­ți­i­lor cul­tu­ra­le ale mino­ri­tă­ți­lor etni­ce (cân­te­ce, dan­suri, cos­tu­me popu­la­re) prin inter­me­di­ul aso­ci­a­ți­i­lor repre­zen­ta­ti­ve ale aces­to­ra.

Par­ti­ci­pă:

Ansam­blul „Dobro­gean­ca” – Ovi­diu, Ansam­blul „Iho­lu” – Comu­ni­ta­tea Armâ­nă din Con­stan­ța, Ansam­blul „Șatra” – Man­ga­lia, Ansam­blul „Can­lar” – UDTTMR (tătari) Coba­din, Ansam­blul „Armo­nia” (copii – dan­suri ger­ma­ne) – Oituz, Ansam­blul „Elpis” Comu­ni­ta­tea Ele­nă din Con­stan­ța, Ansam­blul „Deli­kan­li­lar” – UDTR (turci), Ansam­blul Galub­oe More – Comu­ni­ta­tea Ruși­lor Lipo­ve­ni – Con­stan­ța, Rodi­ca Rodion – Comu­ni­ta­tea Ruși­lor Lipo­ve­ni – Con­stan­ța, Ansam­blul „Armo­nia” (corul – cean­găi), Lei­la Kerim Wil­son – Uniu­nea Demo­cra­tă a Tăta­ri­lor Tur­co – Musul­mani din Româ­nia. În fina­lul spec­ta­co­lu­lui, se vor prin­de cu totii in Hora Uni­rii.


Man­ga­lia News, 02.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele