Ziua Marinei 2018. Programul manifestărilor de la Mangalia

0
3772

Ziua Mari­nei 2018. Pro­gra­mul mani­fes­tă­ri­lor de la Man­ga­lia

Gar­ni­zoa­na Man­ga­lia și Pri­mă­ria orga­ni­zea­ză, mier­curi, 15 august, ample mani­fes­tări pri­le­ju­i­te de săr­bă­to­ri­rea Zilei Mari­nei Româ­ne. Mii de spec­ta­tori sunt aştep­ta­ţi, în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, înce­pând cu ora 09.45, să asis­te la eve­ni­men­te­le orga­ni­za­te de mili­ta­rii For­țe­lor Nava­le Româ­ne.

Ca în fie­ca­re an, acti­vi­tă­ți­le dedi­ca­te Zilei Mari­nei se vor deru­la înce­pând cu ziua de sâm­bă­tă, 11 august, în Por­tul Mili­tar Man­ga­lia și se vor înche­ia, marți 15 august, în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia.

În cadrul mani­fes­tă­ri­lor deru­la­te sub gene­ri­cul ”Ziua Por­ți­lor Des­chi­se”, sâm­bă­tă, 11 august, înce­pând cu ora 09.45, vizi­ta­to­rii vor putea să asis­te la ate­li­e­re­le de con­fe­cţio­na­re a nodu­ri­lor mari­nă­reşti, la expo­zi­ţia de teh­ni­că mili­ta­ră de mari­nă şi să vizi­te­ze Muze­ul Mari­nei, pre­cum şi nave­le mili­ta­re.

Din pro­gram nu vor lip­si para­da ambar­ca­ţiu­ni­lor cu vele, jocu­ri­le mari­nă­reşti şi un pro­gram artis­tic. Cei care doresc să par­ti­ci­pe la aceas­tă mani­fes­ta­re, vor avea asi­gu­rat trans­port gra­tu­it, înce­pând cu ora 09.30, din 30 în 30 de minu­te, punc­tul de ple­ca­re fiind Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia.

Tot­o­da­tă, între 8 — 12 august, sub sem­nul spi­ri­tu­a­li­tă­ții mari­nă­rești, în fie­ca­re sea­ră, înce­pând cu ore­le 18.00, au loc spec­ta­co­le şi lan­sări de car­te la Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia.

De ase­me­nea, în sea­ra zilei de mier­curi, 14 august, între ore­le 19.00 – 20.00, în Pia­ţa Repu­bli­cii din loca­li­ta­te, mari­na­rii Bri­gă­zii 30 Gar­dă vor sus­ți­ne un spec­ta­col de muzi­că cu spe­ci­fic mili­tar.

Pen­tru ziua de 15 august, mili­ta­rii Forţe­lor Nava­le au pre­gă­tit mai mul­te eve­ni­men­te ine­di­te, care se vor des­fă­șu­ra în Por­tul Turis­tic, meni­te a bucu­ra și încân­ta publi­cul spec­ta­tor. Mani­fes­tă­ri­le vor debu­ta cu un cere­mo­n­i­al mili­tar repre­zen­tat de întâm­pi­na­rea coman­dan­tu­lui Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, coman­dor Petri­că Pâr­vu, de către Gar­da de Onoa­re. Vor urma, con­form pro­gra­mu­lui, cere­mo­n­i­a­lul reli­gi­os şi exer­ci­ţii mili­ta­re sur­pri­ză. După exer­ci­ţi­i­le mili­ta­ri­lor, zeul Nept­un va decla­ra des­chi­se jocu­ri­le mari­nă­reşti.

Pe par­cur­sul între­gii zile, cei pre­zenți vor avea pri­le­jul să cunoas­că îndea­proa­pe atât jocu­ri­le mari­nă­rești, cât și exer­ci­ți­i­le de for­ță și teh­ni­ca de lup­tă a mili­ta­ri­lor For­țe­lor Nava­le Româ­ne. Mani­fes­tă­ri­le pri­le­ju­i­te de marea săr­bă­toa­re a mari­na­ri­lor vor mai cuprin­de și un con­cert de muzi­că de fan­fa­ră, dar şi un spec­ta­col artis­tic susţi­nut de cola­bo­ra­tori ai Cer­cu­lui Mili­tar.

Cele­bra­rea Zilei Mari­nei Româ­ne se va înche­ia în jurul ore­lor 22.00, cu un foc de arti­fi­cii, pre­cum şi cu cel mai  emo­țio­nant moment – retra­ge­rea mari­na­ri­lor către cazar­mă cu torţe în mâini, defi­lând pe fale­za din Por­tul Turis­tic, până la Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia. (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, 11.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply