Ziua Limbii Române celebrată la Biblioteca Academiei Române

0
291

Ziua Lim­bii Româ­ne cele­bra­tă la Bibli­o­te­ca Aca­de­mi­ei Româ­ne.

Patru manu­scri­se rare, soco­ti­te prin­tre cele mai vechi tex­te româ­neşti, vor fi expu­se vineri, 31 august 2018, între ore­le 8–13, în Cupo­la de Sti­clă a Bibli­o­te­cii Aca­de­mi­ei Româ­ne. Monu­men­te ale lim­bii româ­ne, repre­zen­tând pri­me­le tra­du­ceri ale Psal­ti­rii şi Fap­te­lor Apos­to­li­lor, manu­scri­se­le fac par­te din colec­ția Ser­vi­ci­u­lui de Manu­scri­se-Car­te Rară al Bibli­o­te­cii Aca­de­mi­ei Româ­ne și sunt pre­zen­ta­te publi­cu­lui pen­tru a cele­bra ast­fel Ziua Lim­bii Româ­ne. Docu­men­te­le expu­se sunt: „Psal­ti­rea Hur­mu­zachi“, „Psal­ti­rea Voro­neţea­nă“, „Psal­ti­rea Sche­ia­nă“ şi „Codi­ce­le Voro­neţean“.

Psal­ti­rea Hur­mu­zachi“ (B.A.R., Ms. rom. 3077), cel mai vechi din­tre cele patru volu­me, este un manu­scris datând din pri­mul dece­niu al seco­lu­lui al XVI-lea, dăru­it Aca­de­mi­ei Româ­ne, în iulie 1904, de Eudo­xiu Hur­mu­zachi.

Psal­ti­rea Voro­neţea­nă“ (B.A.R., Ms. rom. 693) este un text frag­men­tar sla­vo-român, scris în semiun­ci­a­lă, la mij­lo­cul seco­lu­lui al XVI-lea (1551–1558), donat Aca­de­mi­ei Româ­ne de D. A. Stur­d­za, care l‑a cum­pă­rat de la Simion Flo­rea Mari­an în 1893.

Psal­ti­rea Sche­ia­nă“ (B.A.R., Ms. rom. 449) datea­ză din a doua jumă­ta­te a seco­lu­lui al XVI-lea (1573–1578) și a făcut par­te din bibli­o­te­ca lui Ghe­or­ghe Asachi, apoi din cea a lui Dimi­trie Stur­d­za-Sche­ia­nu, care a dăruit‑o Aca­de­mi­ei Româ­ne.

Manu­scri­sul cunos­cut sub nume­le de „Codi­ce­le Voro­neţean“ (B.A.R., Ms. rom. 448) conţi­ne tex­te din Fap­te­le Apos­to­li­lor, volu­mul fiind copi­at în a doua jumă­ta­te a seco­lu­lui al XVI-lea, posi­bil între 1563–1583.

Vizi­ta­to­rii vor bene­fi­cia de expli­ca­ți­i­le spe­cia­liș­ti­lor Bibli­o­te­cii, pre­zenți în sala de expo­zi­ție. Cura­tor: Gabrie­la Dumi­tres­cu, șefa Ser­vi­ci­u­lui de Manu­scri­se și Car­te Rară al Bibli­o­te­cii Aca­de­mi­ei Româ­ne.

Expo­zi­ția de la Bibli­o­te­ca Aca­de­mi­ei Româ­ne vine să între­geas­că acțiu­ni­le con­sa­cra­te de Aca­de­mia Româ­nă săr­bă­to­ri­rii Zilei Lim­bii Româ­ne, orga­ni­za­te, în data de 31 august 2018, la Chi­și­nău și Iași. Ast­fel, acad. Eugen Simion, pre­șe­din­te­le Sec­ți­ei de lite­ra­tu­ră și filo­lo­gie, va sus­ți­ne la Chi­și­nău pre­le­ge­rea cu titlul „Cul­tu­ra naţio­na­lă şi pro­vo­că­ri­le glo­ba­li­ză­rii“, mani­fes­ta­re orga­ni­za­tă împre­u­nă cu Aca­de­mia de Ști­in­țe a Mol­do­vei. La eve­ni­ment vor par­ti­ci­pa acad. Maya Simio­ne­scu și acad. Flo­rin Ghe­or­ghe Filip, pre­șe­dinți ai Sec­ți­i­lor de ști­in­țe bio­lo­gi­ce, res­pec­tiv de ști­in­ța și teh­no­lo­gia infor­ma­ți­ei din Aca­de­mia Româ­nă.

De ase­me­nea, Fili­a­la Iași a Aca­de­mi­ei Româ­ne orga­ni­zea­ză la sedi­ul său din Bule­var­dul Carol I, nr. 8, reci­ta­lul de poe­zie sus­ți­nut de poe­ții Ilea­na Mălăn­cio­iu, mem­bru cores­pon­dent al Aca­de­mi­ei Româ­ne, și Emil Bru­ma­ru, urmat de un dia­log cu publi­cul. Mode­ra­tori: acad. Bogdan C. Simio­ne­scu, vice­pre­șe­din­te al Aca­de­mi­ei Româ­ne, și prof. univ. Bogdan Cre­ţu, direc­to­rul Insti­tu­tu­lui de Filo­lo­gie „Al. Phi­li­ppi­de“ din Iași al Aca­de­mi­ei Româ­ne.


Man­ga­lia News, 31.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply