Zidul subacvatic de la Costinești — TESTIMONIALE

0
1036

Zidul subac­va­tic de la Cos­ti­nești. TESTIMONIALE.

”Eram în cla­sa a patra, în anul 1975, când am mers pe jos de la Venus până la Cos­ti­nești, la ide­ea tată­lui meu, prof. Radu Tipu­ri­ță, pen­tru că tot nu era zi de pla­jă, ca să nu pier­dem tim­pul și să facem o plim­ba­re, să vedem Obe­lis­cul din Cos­ti­nești, ridi­cat în anul 1970. Atunci a fost pri­ma oară când am făcut cunoș­tin­ță cu Cos­ti­nești­ul, sta­țiu­ne în care, ulte­ri­or ori­ce stu­dent își dorea să ajun­gă.

Eu am ajuns abia după ce am ter­mi­nat facul­ta­tea, bla­tis­tă, la fra­te­le meu care a reu­șit să ia o tabă­ră la căsuțe în Cos­ti­nești, lucru extrem de greu în vara anu­lui 1989.

Apoi, ani la rând, am fost în Cos­ti­nești, iar acum vreo 7 ani, când eram des­tul de antre­na­tă în ale îno­tu­lui, împre­u­nă cu pri­e­te­nii mei Ovi­diu Bidi­lea­nu și Bogdan Ciș­maș, marea fiind foar­te liniș­ti­tă, ne-am hotă­rât să îno­tăm către epa­vă. Eu mai făcu­sem tra­se­ul asta și cu fra­te­le meu, cu 20 de ani îna­in­te, dar acum am mers puțin mai în larg  și, în dreap­ta epa­vei la nive­lul ei, și cam la 50 de metri de ea, am atins cu picio­rul o stân­că.

Citi­sem ca epa­va a eșu­at lovin­du-se de stânci, și uite așa am pus și al doi­lea picior și nu era col­țoa­să ca pie­tre­le din apa de la mal. La o cer­ce­ta­re mai aten­tă, am con­sta­tat ca era un zid, lat cam de 2 metri și lung până nu l‑am mai ajuns cu picio­rul. M‑am scu­fun­dat cum am putut, să‑l cer­ce­tez într‑o par­te și în alta – era un zid, adi­că era plat și de o par­te și de alta, spre fun­dul apei.  

În min­te mi‑a venit ide­ea că epa­va, de fapt, s‑a lovit de zidu­ri­le unei fos­te cetăți. Am cer­ce­tat dacă s‑au făcut scu­fun­dări în zonă și n‑am găsit nimic, nici des­pre vreo ceta­te sau des­pre zid, nu scrie nimic.

Pe locul Cos­ti­nești­u­lui nu am aflat decât că a fost un mic sat pes­că­resc, înfi­in­țat de gene­ra­lul Emil Cos­ti­ne­scu, în seco­lul al XIX-lea, care colo­ni­zea­ză cu popu­la­ție ger­ma­nă moșia pe care o deți­nea în aceas­ta zonă, aproa­pe de malul mării, acest lucru mar­când înce­pu­tul satu­lui Cos­ti­nești.

O mare par­te din­tre colo­niș­tii ger­mani pără­sesc regiu­nea în anul 1940, iar în anul 1949, se ame­na­jea­ză o tabă­ră pen­tru ele­vii cazați în căsuțe de lemn, ampla­sa­te în zona lacu­lui din Cos­ti­nești, zece ani mai târ­ziu a fost des­chi­să tabă­ra inter­națio­na­lă a stu­den­ți­lor si ast­fel se pun baze­le fru­moa­sei, zgo­mo­toa­sei si pli­ne de via­ță sta­țiuni care ”vara nu doar­me nici­o­da­tă”, Cos­ti­nești, Sta­țiu­nea Tine­re­tu­lui”.

Dr. ing. Ilea­na Tipu­ri­ță, Bucu­rești, 7 august 2018.


N.r: Doam­na dr. ing. Ilea­na Tipu­ri­ță este Con­si­li­er al Fun­da­ti­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS si con­tri­bu­ie la rea­li­za­rea Pro­iec­tu­lui ”Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE”, ini­țiat de pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei HESPERUS, prof. dr. Ioan Iacob.

Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în acest impor­tant Pro­iect cul­tu­ral tran­sa­tlan­tic, des­pre care am publi­cat mai mul­te arti­co­le ce pot fi vizu­a­li­za­te aici.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 8 august 2018. (Foto: arhi­vă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele