Ușa sacristiei Bisericii fortificate din Biertan are 19 zăvoare şi a fost premiată la Expoziţia Mondială de la Paris, în anul 1900 [galerie FOTO]

0
2113

Ușa sacris­ti­ei de la Bier­tan se bucu­ră de fai­mă inter­națio­na­lă, cu un sis­tem com­plex de 19 încu­ie­tori, rea­li­za­tă de meș­teri locali, în anul 1515. Cele 19 încu­ie­tori se împart ast­fel: 3 în stân­ga, 3 în dreap­ta, 3 sus și 7 pe încu­ie­toa­re, acțio­na­te simul­tan de o sin­gu­ră cheie. 

La Expo­zi­ția Mondi­a­lă din 1900 de la Paris sis­te­mul de închi­de­re a fost pre­mi­at, stâr­nind un inte­res deo­se­bit chiar și la aproa­pe 400 de ani de la pro­duc­ție. Aceas­tă încu­ie­toa­re func­țio­nea­ză și azi, fiind un exem­plu repre­zen­ta­tiv de manu­fac­tu­ră săseas­că medi­e­va­lă, dato­ri­tă excep­țio­na­le­lor intar­sii și a sis­te­mu­lui ori­gi­nal de închidere.

EN: The sacris­ty door of the Bier­tan For­ti­fi­ed Chur­ch is inter­na­tio­na­l­ly renow­ned for its com­plex sys­tem of 19 loc­ks made by local crafts­men in 1515. The 19 loc­ks are divi­ded as fol­lows: 3 on the left, 3 on the right, 3 on top and 7 on the actu­al lock, all ope­ra­ted simul­ta­ne­o­u­sly with a sin­gle key. In 1900 at the World Exhi­bi­tion in Paris, near­ly 400 years after it was pro­du­ced, the clo­sing sys­tem rai­sed a spe­cial inte­rest and won an award. This lock sti­ll wor­ks today, being a repre­sen­ta­ti­ve exam­ple of medi­e­val Saxon manu­fac­tu­re, than­ks to its excep­tio­nal woo­dwork orna­ments and the ori­gi­nal clo­sing system.

Ea datea­ză din 1515, de pe vre­mea când închi­dea came­ra teza­u­ru­lui. Are 19 zăvoa­re şi a fost pre­mi­a­tă la Expo­zi­ţia Mondi­a­la de la Paris în anul 1900. @ Bier­tan for­ti­fi­ed church.

Meş­te­rul Johan­nes Rei­ch­mu­th din Sighi­şoa­ra a rea­li­zat, în jurul anu­lui 1515, uşa sacris­ti­ei bise­ri­cii for­ti­fi­ca­te din Bier­tan (came­ra sacris­ti­ei adă­pos­tea teza­u­rul bise­ri­cii şi al comu­ni­tă­ţii loca­le, în vre­me de ase­diu). Sis­te­mul de blo­ca­re a uşii punea în miş­ca­re con­co­mi­tent 19 zăvoa­re prin răsu­ci­rea unei chei. La Expo­zi­ţia de la Paris din 1900 acest sis­tem a pri­mit un pre­miu spe­cial. (sur­se: internet).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply