Unirea — Sub zodia Mariei, Regina tuturor românilor”. Veniţi să vedeţi Cazinoul, scăldat în strălucirea de altădată

0
313

Uni­rea — Sub zodia Mari­ei, Regi­na tutu­ror româ­ni­lor”. Veni­ţi să vedeţi Cazi­no­ul, scăl­dat în stră­lu­ci­rea de altă­da­tă

 „Te bine­cu­vân­tez iubi­tă Româ­nie, țara bucu­ri­i­lor și dure­ri­lor mele, fru­moa­să țară care ai tră­it în ini­ma mea și ale cărei cărări le-am cunos­cut toa­te. Dar mai pre­sus de toa­te amin­teș­te-ți, Popo­rul meu, că te-am iubit și te bine­cu­vân­tez cu ulti­ma mea sufla­re“ – Regi­na Maria, „Poves­tea vie­ții mele“.

Eve­ni­men­tul, pre­mie­ră la Con­stanţa, “Uni­rea — Sub zodia Mari­ei, Regi­na tutu­ror româ­ni­lor”, cele­brea­ză emoţio­nan­ta figu­ră a Regi­nei, în toa­te ipos­ta­ze­le sale, cu oca­zia săr­bă­to­ri­rii Cen­te­na­rul Marii Uniri de la 1918 în ora­şul nos­tru.

Oas­pe­te­le de vază este Cazi­no­ul, care vă va fi pre­zen­tat aşa cum nu l‑aţi mai văzut nici­o­da­tă! Edi­fi­ci­ul va deve­ni sce­na pe care vor evo­lua arti­ş­tii căci, pen­tru o sea­ră, Cazi­no­ul se va întoar­ce la stră­lu­ci­rea de altă­da­tă, dato­ri­tă celor mai noi tren­duri în vide­o­ma­pping. Eve­ni­men­tul cuprin­de şi o dimen­siu­ne soci­a­lă, căci, prin rea­li­za­rea, în aceas­tă loca­ţie a pro­iec­tu­lui “Uni­rea — Sub zodia Mari­ei, Regi­na tutu­ror româ­ni­lor”, orga­ni­za­to­rii vor să atra­gă atenţia asu­pra nece­si­tă­ţii unei pozi­ţii fer­me în ce pri­veş­te acest minu­nat edi­fi­ciu şi sta­rea dra­ma­ti­că de degra­da­re în care se află.

  Până pe data de 19 august, potri­vit pro­gra­mu­lui MINAC, publi­cul va putea admi­ra obiec­te care au apa­rţi­nut Regi­nei, cărţi rare cu auto­graf, ves­ti­men­ta­ţie şi lucrări de artă, expu­se în pre­mie­ră naţio­na­lă la Con­stanţa.

Expo­zi­ția „Regi­na Maria – 100 de ani de inspi­ra­ție“, ce va fi ver­ni­sa­tă cu oca­zia aces­tui eve­ni­ment, va inte­gra — într‑o sce­no­gra­fie cre­a­ti­vă — cărți rare (inclu­siv cu auto­gra­ful Regi­nei), cele­bre­le recla­me, foto­gra­fii ori­gi­na­le cu Regi­na Maria (expu­se în pre­mie­ră), ves­ti­men­ta­ție și acce­so­rii din epo­că, pre­cum și cre­a­ții ves­ti­men­ta­re con­tem­po­ra­ne inspi­ra­te de per­so­na­li­ta­tea ei, din colec­ții pri­va­te sau pre­zen­ta­te în pre­mie­ră, cu aceas­tă oca­zie. Artiști pre­cum Aurel Tar, Paul Hit­ter, Mir­cea Nechi­ta sau Cipri­an Istra­te o vor evo­ca în viziuni plas­ti­ce dife­ri­te, de la expre­si­o­nism bal­ca­nic la hiper­re­a­lism. Vor fi expu­se pie­se țără­nești din peri­oa­da 1900 – 1930, pre­ți­oa­se, cu îna­l­tă valoa­re etno­gra­fi­că și este­ti­că, în sti­lul celor pur­ta­te de Regi­na Maria a Româ­ni­ei – IA trans­for­ma­tă în veș­mânt regal. Expo­zi­ția va mai cuprin­de cărți poș­ta­le și foto­gra­fii ori­gi­na­le cu Regi­na Maria a Româ­ni­ei etc.

Colec­ția al cărei cura­tor este Iulia Gor­nea­nu are două sufle­te: unul este gene­ra­tor de con­ver­sa­ție iden­ti­ta­ră — obiec­te țără­nești ale căror pat­tern-uri vin din stră­ve­chi­me, fiind exem­ple de design colec­tiv de mare excep­ție și rafi­na­ment (ii, mara­me, fote, vâl­ni­ce, sal­be, opre­ge, pafta­le, foto­gra­fii etno­gra­fi­ce etc.), iar celă­lalt adu­ce în actu­a­li­ta­te femi­ni­ta­tea, can­doa­rea, mis­te­rul feme­i­lor de la sfâr­șit de sec XIX — înce­put de XX (dan­te­le, poșe­te, pălă­rii, umbre­lu­țe, biju­te­rii, car­ne­țe­le de bal, pan­tofi, revis­te și foto­gra­fii). Fiind inspi­ra­tă de per­so­na­li­ta­tea Regi­nei Maria a Româ­ni­ei, colec­ția inclu­de cărți rare, une­le cu auto­gra­ful regi­nei, dar și cele­bre­le recla­me pe care aceas­ta le‑a făcut în epo­că. Întreg demer­sul expo­zi­țio­nal doreș­te să atra­gă aten­ția asu­pra fap­tu­lui că exis­tă un „stil Regi­na Maria” care, ase­me­nea sti­lu­lui vic­to­ri­an, a inspi­rat doam­ne­le din peri­oa­da în care aceas­ta a tră­it, iar acum, din­co­lo de timp, con­ti­nuă să ne inspi­re și să ne aju­te să ducem poves­tea mai depar­te.

Pen­tru a întregi aceas­tă colec­ție, vor fi expu­se și lucrări ale artiș­ti­lor Aurel Tar – artist vizu­al, Paul Hit­ter – pic­tor, Giuli­an Dumi­triu – sculp­tor, Mir­cea Nechi­ta – artist vizu­al (gra­fi­că, gra­vu­ră, design, sti­clă), Cipri­an Istra­te — pic­tor, Mire­la Tră­is­ta­ru — artist vizu­al (pic­tu­ra, desen, sce­no­gra­fie, bodyart, happe­ning, media) etc.

În data de sâm­bă­tă, 4 august 2018, de la ora 21.30, pe pla­to­ul din fața Cazi­no-ului (Zona Penin­su­la­ră) sun­teţi invi­ta­ţi la unul din­tre cele mai emoţio­nan­te eve­ni­men­te care a avut loc vreo­da­tă la Con­stanţa. Amfi­tri­oni sunt cele­bra Maia Mor­gen­stern, Orches­tra Sim­fo­ni­că Bucu­reşti, con­du­să de renu­mi­tul diri­jor Jin Wang, şi inter­preţii Jeze­bel, Vlad Miri­ţă, Geor­ge Ionuț Văr­ban, Andrei Lazăr şi pia­nis­tul Răzvan Drag­nea.

Pe par­cur­sul eve­ni­men­tu­lui, desig­ne­rul inter­na­ţio­nal Agnes Toma va pre­zen­ta, tot în pre­mie­ră, colec­ția de design ves­ti­men­tar con­tem­po­ran, inspi­ra­tă de ima­gi­nea Regi­nei sol­dat, a Mamei răni­ți­lor, a celei mai fru­moa­se regi­ne a Euro­pei ace­lor vre­muri.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply