Unirea — Sub zodia Mariei, Regina tuturor românilor” – un eveniment extraordinar, în premieră la Constanţa

0
331

Cazi­no­ul, aşa cum nu l‑aţi mai văzut nici­o­da­tă!

Uni­rea — Sub zodia Mari­ei, Regi­na tutu­ror româ­ni­lor” – un eve­ni­ment extra­or­di­nar, în pre­mie­ră la Con­stanţa

Te bine­cu­vân­tez iubi­tă Româ­nie, țara bucu­ri­i­lor și dure­ri­lor mele, fru­moa­să țară care ai tră­it în ini­ma mea și ale cărei cărări le-am cunos­cut toa­te. Dar mai pre­sus de toa­te amin­teș­te-ți, Popo­rul meu, că te-am iubit și te bine­cu­vân­tez cu ulti­ma mea sufla­re“ – Regi­na Maria, „Poves­tea vie­ții mele“.

Cea de‑a doua Regi­nă a Româ­ni­ei, Maria, este una din­tre cele mai ori­gi­na­le şi mar­can­te per­so­na­li­tă­ţi ale ţării noas­tre. A fost o feme­ie puter­ni­că, îndră­gos­ti­tă de artă şi cul­tu­ră, dar şi un spi­rit altru­ist, dur şi sen­si­bil în ace­la­şi timp, şi una din­tre cele mai fru­moa­se şi ele­gan­te femei din toa­te tim­pu­ri­le.

Cazi­no­ul, aşa cum nu l‑aţi mai văzut nici­o­da­tă, moda şi muzi­ca de acum un secol, voci­le extra­or­di­na­re ale pre­zen­tu­lui care reîn­vie emoţii din tre­cut, nume imen­se ale sce­ne­lor inter­na­ţio­na­le, măr­tu­rii ale ace­lor vre­muri – toa­te aces­te ele­men­te sunt reu­ni­te sub egi­da “Uni­rea — Sub zodia Mari­ei, Regi­na tutu­ror româ­ni­lor”, un eve­ni­ment în pre­mie­ră naţio­na­lă la Con­stanţa, în care Regi­na Maria este cele­bra­tă în toa­te ipos­ta­ze­le sale, în cadrul săr­bă­to­ri­rii Cen­te­na­rul Marii Uniri de la 1918 în ora­şul nos­tru.

Uni­rea — Sub zodia Mari­ei, Regi­na tutu­ror româ­ni­lor” debu­tea­ză în data de sâm­bă­tă, 4 august, cu un ver­ni­saj extra­or­di­nar al Expo­zi­ți­ei „Regi­na Maria – 100 de ani de inspi­ra­ție“.

Înce­pând cu ora 19.00, la Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa, publi­cul va putea admi­ra obiec­te care au apa­rţi­nut Regi­nei, cărţi rare cu auto­graf, ves­ti­men­ta­ţie şi lucrări de artă, expu­se în pre­mie­ră naţio­na­lă la Con­stanţa. Expo­zi­ţia va putea fi vizi­ta­tă până în data de 19 august, potri­vit pro­gra­mu­lui MINAC.

Tot pe 4 august, de la ora 21.30, pe pla­to­ul din fața Cazi­no­u­lui Con­stan­ța, sun­teţi invi­ta­ţi la unul din­tre cele mai emoţio­nan­te eve­ni­men­te care a avut loc vreo­da­tă la Con­stanţa. Amfi­tri­oni sunt cele­bra Maia Mor­gen­stern, Orches­tra Sim­fo­ni­că Bucu­reşti, con­du­să de renu­mi­tul diri­jor Jin Wang şi inter­preţii Jeze­bel, Vlad Miri­ţă, Geor­ge Ionuț Văr­ban, Andrei Lazăr.

Sce­na pe care vor evo­lua arti­ş­tii are ca fun­dal clă­di­rea Cazi­no­u­lui, aşa cum n‑aţi mai văzut‑o nici­o­da­tă, căci, pen­tru o sea­ră, Cazi­no­ul se va întoar­ce la stră­lu­ci­rea de altă­da­tă, dato­ri­tă celor mai noi tren­duri în vide­o­ma­pping.

În dina­mi­ca este­ti­că a eve­ni­men­tu­lui intră, tot în pre­mie­ră pen­tru Con­stanţa, colec­ția de design ves­ti­men­tar con­tem­po­ran rea­li­za­tă de cele­brul desig­ner Agnes Toma, colec­ție inspi­ra­tă de ima­gi­nea Regi­nei sol­dat, a Mamei răni­ți­lor, a celei mai fru­moa­se regi­ne a Euro­pei ace­lor vre­muri. Pie­se­le ves­ti­men­ta­re vor fi pre­zen­ta­te, în pre­mie­ră, pe sce­na spe­cial cre­a­tă pen­tru acest eve­ni­ment, colec­ția bene­fi­ci­ind de supor­tul muzi­cal live al Orches­trei Sim­fo­ni­ce Bucu­rești, pre­cum și de inter­pre­ta­rea pia­nis­tu­lui Răzvan Drag­nea.

De ase­me­nea, orga­ni­za­to­rii vor rea­li­za o efi­gie tur­na­tă în bronz, ope­ră a sculp­to­ru­lui Cos­min Hiris­tea, dedi­ca­tă aces­tui eve­ni­ment mar­cant, efi­gie ce o repre­zin­tă pe marea Regi­nă Maria a Româ­ni­ei. Aceas­ta efi­gie va rămâ­ne în patri­mo­ni­ul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța și va putea fi ampla­sa­tă într-un spa­țiu ales de auto­ri­ta­tea finan­ța­toa­re.


Pro­iect: UNIREA – Sub zodia Mari­ei, Regi­na tutu­ror româ­ni­lor.
Valoa­rea Tota­lă a Pro­iec­tu­lui: 552.000 lei.
Aso­ci­a­ția Aso­ci­a­ția Phil­son Young,
Pro­iect de Inte­res Gene­ral, Finan­țat din Fon­duri Neram­bu­r­sa­bi­le
www.subzodiamariei.ro; www.primariaconstanta.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply