Tudor Gheorghe – Mărine, la nunta ta. La mulți ani, Maestre! [VIDEO]

0
533

Tudor Ghe­or­ghe s‑a năs­cut la 1 august 1945, în comu­na Podari, jude­țul Dolj. A urmat stu­di­i­le licea­le la Crai­o­va, iar apoi Insti­tu­tul de Tea­tru din Bucu­rești, pe care l‑a absol­vit în 1966.

A fost apoi actor al Tea­tru­lui Națio­nal din Crai­o­va, unde a inter­pre­tat nume­roa­se roluri în pie­se pre­cum: ‘Visul unei nopți de iar­nă” de Tudor Mușa­tes­cu, ”D‑ale car­na­va­lu­lui” de I. L. Cara­gi­a­le, ”Doam­na nevă­zu­tă” de Pedro Cal­de­rón de la Bar­ca, ”Miti­că Popes­cu” de Camil Petres­cu, ”Fil­fi­zo­nul pedep­sit” de John Van­bru­gh, ”Unchiul Vanea” de Anton Cehov, „Năpas­ta” de I.L.Caragiale, „Vărul Sha­kes­pea­re” de Marin Sores­cu, ”Piti­cul din gră­di­na de vară”, de Dumi­tru Radu Popes­cu sau „Omul din LaMan­cha”, regia Cezar Ghio­ca.

Pri­mul reci­tal de poe­zie ”Mene­strel la cur­ți­le doru­lui” a fost sus­ți­nut în cadrul Fes­ti­va­lu­lui Națio­nal de Tea­tru din 1969, cu care a câști­gat Mare­le Pre­miu.

În 1975 a lan­sat volu­mul „Cân­te­ce de dra­gos­te de țară”, care inclu­dea și pie­sa „Cân­tec olte­nesc”, a poe­tu­lui Vir­gil Cari­a­no­pol, mem­bru al miș­că­rii legio­na­re. Cari­a­no­pol a fost închis la Aiud, ca și tatăl lui Tudor Ghe­or­ghe, și Peri­pra­va. Melo­dia „Cân­tec olte­nesc” a deve­nit una din cele mai cunos­cu­te ale maes­tru­lui.

În anii ’80, Tudor Ghe­or­ghe a fost inter­zis de către auto­ri­tă­ți­le comu­nis­te, dar a avut un și mai mare suc­ces la public după 1990.

De alt­fel, Tudor Ghe­or­ghe a fost pri­mul artist care a pus pe muzi­că ver­su­ri­le scri­se în închi­so­ri­le comu­nis­te, adu­na­te în albu­mul „Cu Iisus în celu­lă”.

De‑a lun­gul unei cari­e­re de pes­te 50 de ani, cân­tă­re­țul a lan­sat pes­te 20 de albu­me, între care: ”Via­ța lumii” (1974), ”Cân­te­ce de dra­gos­te de țară” (1975), ”Veniți, pri­vi­ghe­toa­rea cân­tă” (1976), ”Pasă­re galbenă‑n pene” (1978), ”Tudor Ghe­or­ghe” (1984), ”Pri­mă­va­ra” (1989), ”Reîn­toar­ce­rea” (1999), ”Mie-mi pasă!” (1999), ”Suflet De Român” (2000), ”Pri­mă­va­ra Sim­fo­nic” (2001), ”Toam­na Sim­fo­nic 2001”, „Pe-un franc poet” (2002), ”Petre­ce­re cu taraf I” (2002), ”Iar­na Sim­fo­nic” (2003), ”Dili­gen­ța cu păpuși” (2003), ”Petre­ce­re cu taraf II/Trimite Vor­ba” (2004), ”Între râsuri și tran­da­firi” (2005), ”Cu Iisus în celu­lă” (2005), ”În cău­ta­rea doru­lui pier­dut” (2006), ”Vara sim­fo­nic” (2006), ”Cal­va­rul unei ini­me pri­begi” (2007), „Petre­ce­re cu taraf III/Când Dum­ne­zeu era mai jos” (2007), „Par­fu­me­le nebu­ne­lor dorinți” (2007), ”Risi­pei Se Deda flo­ra­rul” (2007), ”…de Pri­mă­va­ră” (2009), ”Degea­ba” (dublu album, 2012), ”La mar­gi­ne de impe­rii” (dublu album, 2013), ”Maha­la­ua Mon Amo­ur” (2013).

Maes­trul Tudor Ghe­or­ghe a spus cine i‑a făcut cel mai fru­mos com­pli­ment.
Cele mai fru­moa­se cuvin­te au venit de la o feme­ie de ser­vi­ciu de la Sala Pala­tu­lui.

Veniți mai des, ne pla­ce foar­te mult de dum­ne­a­voas­tră, nu tre­bu­ie să facem curat după un spec­ta­col al dum­ne­a­voa­sră. Sala ara­tă de par­că n‑a fost nimeni. Sunt foar­te feri­cit pen­tru că în ulti­mii zece ani de zile, media de vâr­stă a spec­ta­to­ri­lor mei a scă­zut fun­damen­tal. Pro­por­ția de 60–70 % sunt tineri de 20 de ani”, a decla­rat artis­tul la Ante­na 3.

Con­cer­tul anu­lui, de Cen­te­nar

În anul Cen­te­na­ru­lui, pe 23 octom­brie 2018, la Sala Pala­tu­lui, maes­trul Tudor Ghe­or­ghe ne pro­pu­ne un spec­ta­col ine­dit, într‑o for­mu­lă uni­că. Veți regă­si după 30 de ani, melo­di­i­le „ACOLO ESTE ȚARA MEA” și „MUICĂ, TOȚI SUNTEM UN NEAM” și mul­te alte sur­pri­ze așa cum ne‑a obiș­nu­it „oltea­nul uni­ver­sal”. (sur­sa: radiosimplu.ro).


Man­ga­lia News, 01.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply