TRAFIC ONLINE ÎN TIMP REAL!
Timpul mediu de așteptare la punctele de trecere a frontierei

0
14892

TRAFIC ONLINE ÎN TIMP REAL! Tim­pul mediu de aștep­ta­re la punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei. Iată aici, HARTA INTERACTIVĂ(cli­ck pe imagine):

Ca în fie­ca­re an, în peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val, tra­fi­cul prin punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei înre­gis­trea­ză valori cres­cu­te, deo­a­re­ce tot mai mulţi cetă­ţeni români aleg să îşi petrea­că zile­le libe­re în afa­ra gra­ni­ţe­lor ţării sau se întorc în Româ­nia pen­tru a‑şi vizi­ta rude­le în vacanţă.

Încă de la debu­tul sezo­nu­lui esti­val, valo­ri­le de tra­fic au înce­put să cre­as­că, rămânând în ace­ea­şi linie ascen­den­tă ca şi în anii tre­cu­ţi, sens în care Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă și‑a adap­tat misiu­ni­le de supra­ve­ghe­re si con­trol, pre­cum şi resur­se­le uma­ne şi mate­ri­a­le la spe­ci­fi­cul fie­că­rei fron­ti­e­re, ast­fel încât să se asi­gu­re un con­trol efi­cient şi operativ.

Pen­tru a evi­ta aglo­me­ră­ri­le în punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei, Poli­ția de Fron­ti­e­ră și‑a adap­tat dis­po­zi­ti­vul pen­tru peri­oa­da esti­va­lă, func­ționând la capa­ci­ta­te maxi­mă. Ast­fel, zil­nic pes­te 4.000 poli­ţi­şti de fron­ti­e­ră desfă­şoa­ră în aceas­tă peri­oa­dă acti­vi­tă­ţi de supra­ve­ghe­re şi con­trol la fron­ti­e­ra de stat.

În acest an, la nive­lul între­gii ţări, în peri­oa­da 03–05.08.2018 au tre­cut fron­ti­e­ra apro­xi­ma­tiv 895.000 per­soa­ne, din care 446.000 pe sen­sul de intra­re şi 449.000 pe sen­sul de ieşire.

Pen­tru evi­ta­rea aglo­me­ră­ri­lor, Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă reco­man­dă, în con­ti­nu­a­re, par­ti­ci­panţi­lor la tra­fic tranzi­ta­rea tutu­ror punc­te­lor de fron­ti­e­ră exis­ten­te la gra­ni­ţa cu Unga­ria, ast­fel încât să se pre­în­tâm­pi­ne apa­ri­ţia supra­so­li­ci­tă­ri­lor doar pen­tru anu­mi­te punc­te (ex. P.T.F. Năd­lac II), din cau­za unui număr mare de călă­tori, într-un timp foar­te scurt.

Rea­min­tim că pen­tru a veni în spri­ji­nul par­ti­ci­pan­ți­lor la tra­fic, Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă a dezvol­tat o apli­ca­ţie on-line, dis­po­ni­bi­lă pe pagi­na de inter­net www.politiadefrontiera.ro. Aceas­tă apli­ca­ţie on-line pre­zin­tă o medie a tim­pi­lor de aştep­ta­re în punc­te­le ruti­e­re de tre­ce­re a fron­ti­e­rei pen­tru anu­mi­te inter­va­le de timp, iar valo­ri­le afi­şa­te pot suferi modi­fi­cări în fun­cţie de dina­mi­ca tra­fi­cu­lui în punc­tul de tre­ce­re res­pec­tiv, la un moment dat. 

Tim­pii de aştep­ta­re sunt actu­a­li­za­ţi în timp real, fapt ce aju­tă uti­li­za­to­rul să-şi recon­fi­gu­re­ze tra­se­ul către un punct de fron­ti­e­ră ce înre­gis­trea­ză valori de tra­fic scă­zu­te. (Infor­ma­re pri­mi­tă de la Poli­ția de Fron­ti­e­ră Română).


Man­ga­lia News, 06.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply