Teatrul Dramaturgilor Români caută un actor și o actriță ce vor interpreta două roluri principale de copii

0
588

Tea­trul Dra­ma­tur­gi­lor Români orga­ni­ze­ză o audi­ție, pen­tru com­ple­ta­rea dis­tri­bu­ți­ei spec­ta­co­lu­lui MARGO, în regia lui Ale­xan­dru Maftei.

AUDIȚIE „MARGO(tex­tul câști­gă­tor al con­cur­su­lui de dra­ma­tur­gie „Uni­rea în des­ti­ne indi­vi­du­a­le”).

Se cau­ta un actor și o actri­ță ce vor inter­pre­ta două roluri prin­ci­pa­le de copii. Pot par­ti­ci­pa la audi­ție și stu­denți la acto­rie sau păpuși mario­ne­te. Limi­ta de vâr­stă este 25 de ani.

Can­di­da­ții tre­bu­ie să fie dis­po­ni­bili pen­tru peri­oa­da de repe­ti­ții: 11 sep­tem­brie – 26 octom­brie și sunt rugați să tri­mi­tă CV și o foto­gra­fie recen­tă pe mail la adre­sa [email protected], până la data de 6 sep­tem­brie, ora 10.00.

Can­di­da­ții vor tre­bui să pre­zin­te un moment de maxim 3 minu­te care să îi repre­zin­te – poa­te fi mono­log, poves­ti­re, poe­zie etc.

A doua pro­bă va fi cu o sce­nă din pie­sa ce urmea­ză a fi monta­tă.

Tex­tul pie­sei și tex­te­le sce­ne­lor pen­tru audi­ție vor fi tri­mi­se can­di­da­ți­lor care s‑au înscris pe mail.

Audi­ți­i­le vor fi pro­gra­ma­te în peri­oa­da 7–9 sep­tem­brie, la sedi­ul TDR, adre­sa: Calea Gri­viței, nr. 64–66, sec­tor 1, Bucu­rești, tele­fon: 0756 021 105, per­soa­nă de con­tact, Ramo­na Iacov.


Man­ga­lia News, 19.08.2018. (foto cre­dit: Ovi­diu Mic­sik).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply