Sub semnul Centenarului, vioara lui Enescu vine să încânte Constanţa!

0
383

Vioa­ra lui Ene­scu vine să încân­te Con­stanţa!

   Sâm­bă­tă, 25 august 2018, înce­pând cu ora 21.30, vă aştep­tăm în Pia­ţa Ovi­diu, la un spec­ta­col-eve­ni­ment. „Sub sem­nul Cen­te­na­ru­lui” cele­brea­ză valo­ri­le rea­le ale Româ­ni­ei mari, de acum 100 de ani şi din pre­zent şi reu­neș­te muzi­ca, poe­zia, tra­di­ți­i­le, dan­sul popu­lar, dan­sul con­tem­po­ran şi arte­le vizu­a­le, într-un pro­dus de o impor­tan­ță cul­tu­ra­lă extra­or­di­na­ră pen­tru suflet şi pen­tru patri­mo­ni­ul ima­te­rial al Cetă­ţii. Artiști din întrea­ga ţară, ală­tu­ri de cei con­stă­nţeni, îşi unesc forţe­le în cadrul aces­tui eve­ni­ment ce va deve­ni un spec­ta­col-măr­tu­rie a valo­ri­lor, cre­din­țe­lor, cunoș­tin­țe­lor și tra­di­ți­i­lor națio­na­le.

   Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de Aso­ci­a­ția Orches­tra Sim­fo­ni­că Bucu­rești şi pro­pu­ne, în acest an, la Con­stan­ța, un expe­ri­ment de o îna­l­tă ţinu­tă cul­tu­ra­lă: cunos­cuți cân­tă­reți de muzi­că popu­la­ră româ­neas­că cân­tă, pen­tru pri­ma oară, ală­tu­ri de o orches­tră sim­fo­ni­că de mari dimen­siuni, având ca fun­dal teh­ni­ca de vide­o­ma­ping, ce va trans­for­ma Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa într-un epi­sod de isto­rie vie!

   Invi­ta­tul spe­cial al aces­tui eve­ni­ment este vio­lo­nis­tul Gabriel Cro­i­to­ru, ce va adu­ce la malul mării cele­bra VIOARĂ A MAESTRULUI GEORGE ENESCU. Ast­fel, la Con­stan­ța, pen­tru al doi­lea an la rând, vom avea una din­tre vio­ri­le cele­bre ale lumii, după ce, anul tre­cut, cele­bra Sarah Chang a pus Con­stanţa pe har­ta cul­tu­ra­lă a mapa­mondu­lui. Vio­lo­nis­tul și pro­fe­so­rul Gabriel Cro­i­to­ru este artis­tul care dă via­ță și sunet, din 2008, minu­na­tei viori ”Cate­dra­la” a luti­e­ru­lui Guar­neri del Gesu, con­stru­i­tă în anul 1730, care i‑a apar­ți­nut maes­tru­lui Geor­ge Ene­scu. De la moar­tea lui Geor­ge Ene­scu, niciun alt vio­lo­nist nu a mai cân­tat cu vioa­ra Guar­neri, aceas­ta fiind păs­tra­tă în con­di­ții de sigu­ran­ță până când a reve­nit în cir­cu­i­tul con­cer­tis­tic, fiind data în folo­sin­ță vio­lo­nis­tu­lui Gabriel Cro­i­to­ru.

   Cu pes­te 1.000 de apa­ri­ții sce­ni­ce, vio­lo­nis­tul Gabriel Cro­i­to­ru este un muzi­cian cu o extrem de boga­tă pre­zen­ță în via­ța muzi­ca­lă, în tri­pla pos­tu­ra de solist-con­cer­tist al Filar­mo­ni­cii “Paul Con­stan­ti­ne­scu” din Plo­iești (din anul 1987), mem­bru (vioa­ra I) al Cvar­te­tu­lui de Stat “Transil­van” al Filar­mo­ni­cii “Transil­va­nia” din Cluj-Napo­ca și pro­fe­sor uni­ver­si­tar dr. la Uni­ver­si­ta­tea Națio­na­lă de Muzi­că Bucu­rești. Dina­mis­mul şi eloc­ven­ța inter­pre­tă­ri­lor sale au putut fi con­sta­ta­te de public în con­cer­te și reci­ta­luri sus­ți­nu­te pe sce­ne­le tutu­ror Filar­mo­ni­ci­lor din Româ­nia și pe podi­u­muri de con­cert din întrea­ga lume.

   Gabriel Cro­i­to­ru a apă­rut ca solist în com­pa­nia unor orches­tre impor­tan­te, cum ar fi: Lon­don Royal Phi­lhar­mo­nic, Gewan­dha­us Orche­ter Lei­pzig, Orches­tra de came­ră Regi­na Sofia Fes­ti­val String of Lucern Cham­ber Orches­tra, Orches­tre­le sim­fo­ni­ce din Monte-Car­lo, Salo­nic, Mala­ga, Sevi­l­la, Gali­cia, Pam­plo­na, Can­nes, Lyon, Ansam­blul orches­tral din Mar­si­lia, Filar­mo­ni­ca din Can­nes, Sou­th-west Sym­phony. A susţi­nut reci­ta­luri în Franţa, Spa­nia, Ger­ma­nia, Bel­gia, Olan­da, Ita­lia, Repu­bli­ca Cehă, Chi­na, SUA, Bul­ga­ria, Unga­ria şi Româ­nia. Din par­cur­sul evo­lu­ţi­ei sale artis­ti­ce, ca un fac­tor major al pro­gre­su­lui său, se evi­denţi­a­ză par­ti­ci­pa­rea la via­ţa com­pe­ti­ţio­na­lă naţio­na­lă şi inter­na­ţio­na­lă, unde a obți­nut nume­roa­se pre­mii.

   O altă invi­ta­tă foar­te spe­cia­lă este sopra­na Iri­na Baianț, care a cuce­rit Euro­pa cu talen­tul și fru­mu­se­țea ei. Vocea ei s‑a făcut auzi­tă pe mari­le sce­ne ale lumii. Are doar 27 de ani, dar o acti­vi­ta­te impre­sio­nan­tă, cu pes­te 60 de con­cur­suri națio­na­le și inter­națio­na­le la activ. A cola­bo­rat cu Sca­la, Alte Oper Fran­k­furt, Filar­mo­ni­ca din Ber­lin, Ope­ra din Vie­na, Ope­ra Gar­ni­er din Paris, Filar­mo­ni­ca din Bru­xe­l­les, Bal­shoi Tea­tre din Mosco­va, Pala­tul Krem­lin, Grand Rex Paris, Ope­ra Națio­na­lă din Istan­bul, Mün­chen Stats Oper, Her Majesty\‘s Thea­tre Lon­dra, Pala­di­um thea­tre UK și mul­te alte­le.

   Tre­când de la com­po­zi­ția cla­si­că la com­po­zi­ția popu­la­ră, vom avea ca invi­tați pe naiș­tii Ghe­or­ghe Rizea și Ruxan­dra Pituli­ce, amân­doi foști elevi ai maes­tru­lui Ghe­or­ghe Zam­fir.

   În core­gra­fia maes­tru­lui Hora­țiu Che­re­cheș, desem­nat cel mai bun core­graf român al anu­lui 2016, bale­tul Tea­tru­lui Națio­nal de Ope­ră și Balet „Oleg Dano­v­s­ki“ Con­stan­ța va însoți orches­tra şi va întru­pa spi­ri­tul unor com­po­zi­ții muzi­ca­le româ­neşti cele­bre.

   Un alt invi­tat extrem de iubit de români este maes­trul Dinu Ian­cu Sălă­ja­nu, ce va inter­pre­ta într‑o manie­ră ele­gan­tă cele­bre­le cân­te­ce din care răz­ba­te puter­nic spi­ri­tul româ­nesc, ce vă vor ajun­ge direct la ini­mă: „Tre­ceți bata­li­oa­ne româ­ne Car­pa­ții“, „Așa‑i româ­nul“, „Noi sun­tem români“ ş.a. Ală­tu­ri de Dinu Ian­cu Sălă­ja­nu, cân­tă­rea­ța de muzi­că popu­la­ră și patri­o­ti­că Veta Biriș şi artis­ta dobro­gea­nă prin exce­lenţă, Ane­ta Stan, vă aşteap­tă cu melo­dii bine­cu­nos­cu­te.

   Pes­te 100 de dan­sa­tori din ansam­blu­ri­le popu­la­re con­stă­nţe­ne vor dimen­sio­na core­gra­fic spa­ţi­ul muzi­cii popu­la­re şi vă vor invi­ta la dans! Tea­trul de Stat este şi el ală­tu­ri de noi în aceas­tă mare săr­bă­toa­re a spi­ri­tu­lui, acto­rii aces­tu­ia inter­pre­tând ope­re­le liri­ce ale mari­lor poeți români. Acto­rii mânu­i­tori de păpu­şi vă vor oferi o sur­pri­ză de mari dimen­siuni.

Intra­rea este libe­ră.


Man­ga­lia News, 25.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply