Specialiști din 11 țări participă la un simpozion internațional de excepție, la MINAC

0
347

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța va fi timp de cinci zile, în peri­oa­da 20 — 24 august 2018, gaz­da unui eve­ni­ment de excep­ție, un sim­po­zion inter­națio­nal de spe­cia­li­ta­te inti­tu­lat „Advan­ces in ancient Bla­ck Sea Stu­dies: Scho­lar­ly Tra­di­tions & Pre­ser­va­tion of cul­tu­ral Heri­ta­ge”, teme­le abor­da­te fiind, după cum suge­rea­ză și titlul: pro­gre­sul înre­gis­trat în stu­di­e­rea isto­ri­ei Mării Negre, tra­di­ți­i­le ști­in­ți­fi­ce și con­ser­va­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral.

La eve­ni­ment par­ti­ci­pă spe­cia­liști de renu­me de la insti­tu­ții euro­pe­ne de mare pres­ti­giu din: Ger­ma­nia, Marea Bri­ta­nie, Fran­ța, Elve­ția, Spa­nia, Bel­gia, Fede­ra­ția Rusă, Ucrai­na, Polo­nia și Geor­gia. Româ­nia este repre­zen­ta­tă de spe­cia­liști ai insti­tu­ți­i­lor de pro­fil din: Bucu­rești, Iași, Cluj, Tul­cea și, evi­dent, Con­stan­ța. Sim­po­zio­nul este orga­ni­zat sub sem­nul Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri a româ­ni­lor de la 1 Decem­brie 1918.

Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de Insti­tu­tul de Arhe­o­lo­gie Iași al Aca­de­mi­ei Româ­ne și de Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, cu spri­ji­nul UEFISCDI (Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă Româ­nă pen­tru Cer­ce­ta­re Ști­in­ți­fi­că) și a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a sim­po­zio­nu­lui inter­națio­nal va avea loc luni, 20 august, ora 17.30, în Aula „Adri­an Rădu­les­cu” a Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 19.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply