Sindicatul Liber Navalistul, Damen Shipyards Mangalia: Adunarea Generală a Liderilor de Sindicat a aprobat rezultatele negocierii colective

0
3610

Sin­di­ca­tul Liber Nava­lis­tul, Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia.

COMUNICAT — 03.08.2018

Azi, vineri, 03.08.2018, in cadrul sedin­tei Adu­na­rii Gene­ra­le a Lide­ri­lor de Sin­di­cat (AGLS), s‑a hota­rat apro­ba­rea rezul­ta­te­lor nego­ci­e­rii colec­ti­ve.

SLN comu­ni­ca mem­bri­lor sai de sin­di­cat for­ma fina­la a celor cinci arti­co­le agre­a­te:

- Art. 28 – Pro­mo­va­rea sala­ri­a­ti­lor;

(2) Se acor­da o gri­la sala­ri­a­la pri­mi­lor 40% din tota­lul sala­ri­a­ti­lor care vor face subiec­tul apli­ca­rii pro­ce­du­rii de ierar­hi­za­re con­form pre­ve­de­ri­lor Ane­xei nr. 18. […]

(4) Pro­mo­va­rea in gri­la a unui sala­ri­at la doua momen­te suc­ce­si­ve regle­men­ta­te in CCM, deter­mi­na pen­tru sala­ri­at o pozi­tie nee­li­gi­bi­la pen­tru urma­toa­rea pro­mo­va­re regle­men­ta­ta in CCM.

(5) Cu titlu de excep­tie pen­tru anul 2018, nu se vor apli­ca pro­mo­vari in gri­la.”

- Art. 63 – Dura­ta pau­zei de masa;

In pro­gra­mul de lucru este cuprin­sa o pau­za de masa de 45 de minu­te, nein­clu­sa in dura­ta nor­ma­la a tim­pu­lui de mun­ca.”

- Art. 110 alin. 1) – Sala­ri­za­rea si alte drep­turi sala­ri­a­le;

Pe dura­ta de vala­bi­li­ta­te a pre­zen­tu­lui con­tract colec­tiv de mun­ca, vor fi apli­ca­te urma­toa­re­le cres­teri sala­ri­a­le:
- 1 august 2018 – 400 lei;
- 1 ianu­a­rie 2019 – 100 lei.

a) Avand in vede­re inte­le­ge­rea par­ti­lor pri­vind apli­ca­bi­li­ta­tea majo­ra­rii sala­ri­a­le de la 1 mar­tie 2018, si tinand cont de fap­tul ca exis­ta anu­mi­te aspec­te de natu­ra lega­la care fac impo­si­bi­la apli­ca­rea retroac­ti­va a unei ast­fel de cres­teri sala­ri­a­le, in data de 10 august 2018 se va acor­da sala­ri­a­ti­lor cu vechi­me nein­tre­rup­ta in soci­e­ta­te de cel putin 5 luni un bonus in valoa­re bru­ta de 2000 lei.

b) In cazul sala­ri­a­ti­lor care au relu­at acti­vi­ta­tea dupa con­ce­diu cres­te­re copil dupa data de 31 mar­tie 2018, se va acor­da cota par­te din valoa­rea bru­ta a bonu­su­lui, cal­cu­lat ca valoa­re bru­ta a majo­ra­rii de 400 lei, inmul­ti­ta cu numa­rul de luni de la data la care au fost rein­ca­drati pana la data apli­ca­rii majo­ra­rii de 400 lei, res­pec­tiv 1 august 2018”

- Art. 110 alin. 2) – Sala­ri­za­rea si alte drep­turi sala­ri­a­le;

(2) Cu oca­zia zilei de 15 august (Sf. Maria) toti sala­ri­a­tii soci­e­ta­tii vor bene­fi­cia de tiche­te cadou in valoa­re de 150 lei/pers. care vor fi acor­da­te cu cel putin 5 zile ina­in­te.”

- Ane­xa nr. 1 – art. 2 – Orga­ni­za­rea tim­pu­lui de lucru

Pen­tru locu­ri­le de mun­ca unde acti­vi­ta­tea se des­fa­soa­ra intr-un sin­gur schimb, pro­gra­mul nor­mal de lucru este:
a) 7:30 – 16:15, cu pau­za de masa de 45 minu­te, intre ore­le 11:30–12:15;

b) pen­tru locu­ri­le de mun­ca unde acti­vi­ta­tea se des­fa­soa­ra in schim­buri, pro­gra­mul este urma­to­rul:
 schim­bul I — 07:30 — 16:15, cu pau­za de masa de 45 minu­te intre ore­le 11:30 — 12:15;
 schim­bul II — 16:15 — 01:00, cu pau­za de masa de 45 minu­te intre ore­le 20:15 — 21:00”

Admin­stra­tia si Sin­di­ca­tul sunt de acord ca modi­fi­ca­ri­le pen­tru Art. 63 si Ane­xa nr. 1 – art. 2 sa fie imple­men­ta­te doar pen­tru o peri­oa­da de 3 luni, ince­pand cu data de 03.09.2018, urmand ca apoi sa se deci­da daca se va men­ti­ne noul pro­gram, sau se va reve­ni la pro­gra­mul ante­ri­or.

- Ane­xa nr. 15 pct. II.2 – Pro­ce­du­ra de acor­da­re a bile­te­lor de tra­ta­ment si odih­na

II. 2. Valoa­rea maxi­ma a bile­tu­lui de odih­na supor­ta­ta de com­pa­nie este de 750 lei, pen­tru o peri­oa­da mini­ma de 3 (trei) zile de caza­re”.

Nava­lis­tul — Comu­ni­cat 03_08_2018


Man­ga­lia News, vineri, 3 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply