Se încinge nisipul pe plaja “Laguna”! Pregătiri pentru Cupa Callatis

0
465

Apro­xi­ma­tiv 400 de copii şi juni­ori îşi vor demon­stra forţa şi măies­tria pe nisi­pul din Man­ga­lia, în cadrul celui mai aştep­tat eve­ni­ment spor­tiv al verii din sudul lito­ra­lu­lui: Cupa Cal­la­tis la lup­te. Totul sub pri­vi­ri­le mii­lor de turiști aflați în vacan­ță la malul Mării Negre. 

Înce­pând de luni, 27 august, timp de trei zile, în orga­ni­za­rea Clu­bu­lui Spor­tiv Man­ga­lia, Pri­mă­ri­ei şi ASM Cal­la­tis Man­ga­lia, pe pla­ja „Lagu­na” vor avea loc între­ce­ri­le edi­ţi­ei 2018 a con­cur­su­lui inter­na­ţio­nal Cupa Cal­la­tis la lup­te pen­tru copii şi cadeţi. 

Au fost tri­mi­se invi­ta­ții pe adre­se­le mai mul­tor clu­buri din toa­tă Româ­nia, dar şi din ţări­le înve­ci­na­te, la start esti­mân­du-se că se vor ali­nia apro­xi­ma­tiv 400 de tineri lup­tă­tori. 

Antre­no­rul Mari­an Oan­cea este de păre­re că, prin ast­fel de între­ceri, tine­rii spor­tivi sunt aju­tați să acu­mu­le­ze expe­rienţă com­pe­ti­ţio­na­lă. 

Una din­tre prin­ci­pa­le­le dorin­țe este ace­ea de a popu­la­ri­za cât mai mult lup­te­le în rân­dul tine­rei gene­ra­ţii, de a întări rela­ţi­i­le de pri­e­te­nie între spor­ti­vii noş­tri şi cei din alte judeţe şi alte ţări, pro­mo­vând tot­o­da­tă un mod sănă­tos de via­ţă în rân­dul copi­i­lor. Spe­răm ca spor­ti­vii noș­tri să cuce­reas­că un număr cât mai mare de meda­lii”, a decla­rat Mari­an Oan­cea. 

Cân­ta­rul ofi­ci­al este pro­gra­mat luni, 27 august, de la ora 18.00. 

Cam­pi­o­nii şi ocu­panţii locu­ri­lor doi şi trei la toa­te cate­go­ri­i­le de gre­u­ta­te vor fi pre­mi­a­ţi cu diplo­me, meda­lii şi cado­uri. De ase­me­nea, vor fi acor­da­te pre­mii spe­ci­a­le: „Cel mai teh­nic lup­tă­tor”, „Spe­ranţa Olim­pi­că” şi „Dorinţa de a învin­ge”. 

O com­pe­ti­ție de suflet 

Cupa Cal­la­tis are un isto­ric apar­te, este o com­pe­ti­ţie de suflet pen­tru noi şi ne dorim să ducem mai depar­te aceas­tă fru­moa­să tra­di­ţie. Deşi esti­va­lă, com­pe­ti­ţia este foar­te impor­tan­tă, din mai mul­te punc­te de vede­re. În pri­mul rând, spor­ti­vii au şan­sa ca, pe tim­pul verii, când mul­te cam­pi­o­na­te sunt în pau­ză, să se menţi­nă în for­mă şi chiar să se lup­te pen­tru meda­lii. În al doi­lea rând, este o bună oport­u­ni­ta­te de a pro­mo­va turis­mul şi lito­ra­lul româ­nesc.

Cupa Cal­la­tis face par­te dintr‑o serie mai amplă de eve­ni­men­te meni­te a pre­lungi sezo­nul esti­val; tot­o­da­tă, ofe­rim turi­ş­ti­lor posi­bi­li­ta­tea petre­ce­rii tim­pu­lui liber, la pla­jă, într-un mod cât mai plă­cut. Îi invi­tăm pe aceas­tă cale pe locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, pre­cum şi pe turi­ş­tii afla­ţi în aceas­tă peri­oa­dă în sta­ţiu­ni­le de pe lito­ral să par­ti­ci­pe la ceea ce dorim să fie un spec­ta­col spor­tiv de cali­ta­te”, a decla­rat preşe­din­te­le de onoa­re al CS Man­ga­lia, prof. Ionel Luca. 

Din­co­lo de ide­ea de com­pe­ti­ţie de vară, care îi menţi­ne în acti­vi­ta­te pe spor­tivi, prin Cupa Cal­la­tis se mai atin­ge o ţin­tă majo­ră. 

Tre­bu­ie să îi atra­gem pe oameni către sport, către miş­ca­re, să facem ceva pen­tru comu­ni­ta­tea loca­lă. Apoi, pen­tru mulţi copii din ţară, este o exce­len­tă oport­u­ni­ta­te de a veni, în pre­mie­ră, la mare”, a mai spus pro­fe­so­rul Ionel Luca. (cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply