Săptămâna Spiritualității Marinărești: Evenimente organizate la Cercul Militar Mangalia, în perioada 8–12 august 2018

0
586

Săp­tămâ­na Spi­ri­tu­a­li­tă­ții Mari­nă­rești — Eve­ni­men­te orga­ni­za­te la Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia, în peri­oa­da 8–12 august 2018:

Mier­curi, 8 august 2018, ora 18.00:
PORTRETE DE MARINARI ŞI MAREA LOR.
Expun arti­ş­tii plas­tici:
Cris­ti­a­na Marin, ele­vă la Lice­ul de Artă Con­stanţa,
Ale­xan­dru Ghi­nea, mem­bru al Uniu­nii Arti­ş­ti­lor Plas­tici,
Marin Bălan, artist popu­lar.
Orga­ni­za­tori:
Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia,
Liga mai­ş­tri­lor Mili­tari de Mari­nă, fili­a­la Man­ga­lia,
Pre­zin­tă: poe­ta Emi­lia Dabu, mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Româ­nia,
Moment artis­tic susţi­nut de catre Lavi­na Ghi­nea, pian şi MCMu­sic Aca­demy.


Joi, 9 august 2018, ora 18.00:
PREZENTARE DE CARTE — Cdor.(rtg) IOAN DAMASCHIN
”Ero­ii neu­i­ta­ţi din adân­curi” şi ”Domni­tori români cti­tori la mun­te­le Athos”.
Orga­ni­za­tori:
Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia,
Sin­di­ca­tul Cadre­lor Mili­ta­re Dis­po­ni­bi­li­za­te, fili­a­la 2 Man­ga­lia,
Mode­ra­tor: poe­ta Emi­lia Dabu, mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Româ­nia,
Moment artis­tic susţi­nut de solis­tul Nico­lae Vicol.


Vineri, 10 august 2018, ora 18.00
Sea­ră de muzi­că şi poe­zie ”Spi­rit, artă şi cul­tu­ră”.
Cu par­ti­ci­pa­rea arti­ş­ti­lor mem­bri ai Clu­bu­lui Arte­lor „Sol­te­ris” din Man­ga­lia
Orga­ni­za­tori:
Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia,
Clu­bul Arte­lor ”Sol­te­ris”.
Moment artis­tic susţi­nut de can­ta­u­to­rul Radu Cră­ciu­ne­scu.


Sâm­bă­tă, 11 august 2018, ora 19.00
”140 de ani — Oma­giu de neu­i­ta­re”.
Eve­ni­ment dedi­cat ero­i­lor români căzu­ţi la Plev­na, Gri­vi­ţa şi Por­dim, în Raz­bo­i­ul de Inde­pen­denţă 1877–1878.
Orga­ni­za­tori:
Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia,
Aso­ci­a­ţia Naţio­na­lă a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă şi în Retra­ge­re, fili­a­la Man­ga­lia,
Aso­ci­a­ţia Ofi­ţe­ri­lor şi Ser­genţi­lor în Rezer­vă din Sha­bla-Bul­ga­ria.
Invi­tat spe­cial: Ţve­te­li­na Anghe­lo­va, de la Muze­ul de Isto­rie din Plev­na-Bul­ga­ria.
Slu­j­ba de pome­ni­re ofi­ci­a­tă de către Arhi­man­dri­tul Andrei Tudor, sta­reţul Mănăs­ti­rii Der­vent, pre­o­tul Pavel din Sha­bla şi pre­o­tul mili­tar Şte­fan Lazăr,
Moment artis­tic susţi­nut de către Rusi­ta Ili­e­va Kris­te­va-Bul­ga­ria, Bian­ca Liţă şi Ioan Dor­doi.


Dumi­ni­că, 12 august 2018, ora 10.00:
Con­curs Inter­na­ţio­nal de tenis de Masă,
Cu par­ti­ci­pa­rea spor­ti­vi­lor din Man­ga­lia şi Sha­bla.
Orga­ni­za­tori:
Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia,
Sin­di­ca­tul Cadre­lor Mili­ta­re Dis­po­ni­bi­li­za­te, fili­a­la 2 Man­ga­lia,
Aso­ci­a­ţia Ofi­ţe­ri­lor şi Ser­genţi­lor în Rezer­vă din Sha­bla-Bul­ga­ria.


Dumi­ni­că, 12 august 2018, ora 18.00:
Lan­sa­re de car­te Cris­ti­an Cea­le­ra — ”Poveş­ti­le Mării Negre”, vol III.
Orga­ni­za­tori:
Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia,
Clu­bul Arte­lor ”Sol­te­ris”.
Pre­zin­tă: poe­ta Emi­lia Dabu, mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Româ­nia.
Moment artis­tic susţi­nut de către Ansam­blul artis­tic ”Lito­ral” şi MC Music Aca­demy din Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 07.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply