Radio România Cultural şi Teatrul Naţional Radiofonic au reînceput înregistrările pentru Ora veselă

0
304

Radio Româ­nia Cul­tu­ral şi Tea­trul Naţio­nal Radi­o­fo­nic îşi pro­pun să rea­du­că umo­rul de cali­ta­te în aten­ția publi­cu­lui. După o peri­oa­dă de absen­ță, recent, în stu­di­o­u­ri­le Tea­tru­lui Naţio­nal Radi­o­fo­nic, au fost înre­gis­tra­te pri­me­le sce­ne­te dintr‑o serie pe care Radio Româ­nia Cul­tu­ral şi‑o doreş­te cât mai lun­gă. Cei din­tâi pro­ta­go­ni­şti ai noi­lor întâm­plări inspi­ra­te din rea­li­tă­ţi­le actu­a­le sunt acto­rii Pau­la Chi­ri­lă, Maria Buză şi Cos­min Seleşi. Tex­te­le sunt scri­se de Andreas Petres­cu, iar regia este sem­na­tă de redac­to­rul şef al Tea­tru­lui Naţio­nal Radi­o­fo­nic, Ati­la Vizau­er.

”Pen­tru mine, umo­rul este o cale de eva­da­re. Când nu-mi pla­ce un lucru, nu‑l mai iau în seri­os şi o dau pe glu­mă. Totul este într‑o con­ti­nuă schim­ba­re. După ce repe­re­le s‑au schim­bat, a apă­rut umo­rul uşor vul­gar. De ace­ea cred că ini­ţi­a­ti­va Radio Româ­nia este exce­len­tă”, spu­ne Pau­la Chi­ri­lă, una din­tre actri­ţe­le care au par­ti­ci­pat la înre­gis­tră­ri­le pen­tru epi­so­dul pilot.

La rân­dul ei, Maria Buză vede umo­rul ca pe o pas­ti­lă a feri­ci­rii: ”Tre­bu­ie să ai în casă, la tine, ori­un­de… aceas­tă pas­ti­lă a umo­ru­lui.”

Cos­min Seleşi măr­tu­ri­sea la înre­gis­trări că ascul­tă umo­rul este emoţie, bucu­rie dar şi uita­re, deo­a­re­ce are capa­ci­ta­tea de a face oame­nii să uite de pro­ble­me­le pe care le au. 

”E o mare bucu­rie pen­tru noi, cei de la Radio Româ­nia Cul­tu­ral, să căl­căm pe urme­le stră­mo­și­lor noş­tri, care făceau un umor rafi­nat şi de foar­te bună cali­ta­te, într‑o peri­oa­dă grea. Acum, rea­li­tă­ţi­le noas­tre ne ofe­ră o sur­să fabu­loa­să de inspi­ra­ţie iar acto­rii tineri sunt feri­ci­ţi să vină la aces­te înre­gis­trări. În plus, entu­zi­as­mul şi impli­ca­rea între­gii echi­pe de la Tea­trul Naţio­nal Radi­o­fo­nic sunt garanţii seri­oa­se pen­tru un pro­iect de suc­ces, a decla­rat mana­ge­rul Radio Româ­nia Cul­tu­ral, Radu Cro­i­to­ru.

Scurt isto­ric:

La înce­pu­tul anu­lui 1929, coor­do­na­to­rii pro­gra­mu­lui lite­rar artis­tic – pro­fe­so­rul Ghe­or­ghe Mugur, poe­tul Vasi­le Voi­cu­les­cu şi scri­i­to­rul Horia Furt­u­nă – au simţit nevo­ia ca în pro­gra­mul radi­o­u­lui să se audă şi vor­be de duh care aveau meni­rea să des­creţeas­că fru­nţi­le ascul­tă­to­ri­lor. Aşa s‑a făcut că, la 17 ianu­a­rie 1929, crai­ni­ca anu­nţa: „Aici, Radio Româ­nia. Radio Bucu­reşti. Ascul­ta­ţi astăzi, în pre­mie­ră, emi­siu­nea Ora vese­lă.”

Deşi se inti­tu­la Ora vese­lă, emi­siu­nea nu dura mai mult de 10 – 15 minu­te la acea vre­me şi era scri­să şi inter­pre­ta­tă de acto­rul Ion Manu.

Un alt moment de refe­rinţă pen­tru Ora vese­lă a fost apa­ri­ţia, la 1 octom­brie 1932, a pri­mu­lui cuplu umo­ris­tic al radi­o­u­lui româ­nesc, Stroe şi Vasi­la­che, cu cele­brul lor: Alo, alo, aici e radio / Stroe şi Vasi­la­che / lache, lache, lache!…

Sem­na­lul se va per­ma­nen­ti­za ulte­ri­or cu bine­cu­nos­cu­tul gene­ric: Ora vese­lă, doam­ne­lor, / Ora vese­lă, domni­lor, / Ore vese­le pleacă‑n zbor către ini­mi­le tutu­ror!, pre­lu­at şi de cuplul Horia Şer­bă­ne­scu — Radu Zaha­res­cu.

De‑a lun­gul ani­lor, prin faţa micro­fo­nu­lui Orei vese­le au tre­cut cei mai mari actori de come­die ai sce­nei româ­neşti — Ale­xan­dru Giu­ga­ru, Gri­go­re Vasi­liu-Bir­lic, Radu Beli­gan, Cos­ta­che Anto­niu, Niki Ata­na­siu, Ion Lucian,Vasile Toma­zian, Mir­cea Cri­şan, Horia Şer­bă­ne­scu, Radu Zaha­res­cu, Toma Cara­giu, Amza Pel­lea, Octa­vian Cotes­cu, Dra­ga Oltea­nu-Matei, Dem Rădu­les­cu, Tama­ra Buciu­cea­nu-Botez, Mihai Fotino,Vasilica Tas­ta­man, Marin Mora­ru, Flo­rin Pier­sic, Ilea­na Sta­na Ione­scu, Nicu Con­stan­tin, Ste­la Popes­cu, Ale­xan­dru Arşi­nel, Cris­ti­na Sta­ma­te, Nae Lăză­res­cu, Vasi­le Mura­ru, Rodi­ca Popes­cu-Bită­ne­scu, Hora­ţiu Mălăe­le etc.

Pos­tul Radio Româ­nia Cul­tu­ral este sin­gu­rul post de radio cu aco­pe­ri­re naţio­na­lă în FM, care pro­du­ce pro­gra­me exclu­siv cul­tu­ra­le. Deta­lii des­pre pro­gra­mul pos­tu­lui găsiți pe www.radioromaniacultural.ro.


Man­ga­lia News, 14.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply