Promovare gratuită a artizanilor și meșteșugarilor români, cu aplicația lansată de MMACA

0
474

Apli­ca­ția pen­tru pro­mo­va­rea pro­du­se­lor arti­za­ni­lor și meș­te­șu­ga­ri­lor români la Târ­gul Națio­nal pen­tru Arti­za­nat și Meș­te­șu­guri este des­chi­să pe site ul www.aippimm.ro

Apli­ca­ția pen­tru înscri­e­ri­le la Târ­gul Naţio­nal pen­tru Arti­za­nat și Meș­te­șu­guri, orga­ni­zat de Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Comerț și Antre­pre­no­ri­at, în cadrul Pro­gra­mu­lui mul­ti­a­nu­al pen­tru susţi­ne­rea meş­teşu­gu­ri­lor şi arti­za­na­tu­lui, rămâ­ne des­chi­să, până la înce­pe­rea evenimentului.

Arti­za­nii și meș­te­șu­ga­rii care doresc să bene­fi­cie­ze de finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă din par­tea sta­tu­lui pen­tru pro­mo­va­rea pro­du­se­lor pro­prii în cadrul Târ­gu­lui Națio­nal pen­tru Arti­za­nat și Meș­te­șu­guri sunt rugați să se gră­beas­că și să apli­ce onli­ne, accesând link-ul:

https://programenationale2018.aippimm.ro/inscriereMestesug2018/ 

Agen­ția pen­tru IMM, Atra­ge­re de Inves­ti­ții, Pro­mo­va­rea Expor­tu­lui Bucu­rești și Muze­ul Națio­nal al Satu­lui ”Dimi­trie Gusti” au înce­put cola­bo­ra­rea pen­tru orga­ni­za­rea, la fina­lul lunii sep­tem­brie, a Târ­gu­lui Națio­nal pen­tru Arti­za­nat și Meșteșuguri.

Apli­can­ți­lor selec­tați în ordi­nea înscri­e­rii li se  asi­gu­ră par­ti­ci­pa­rea gra­tu­i­tă la târg.

De ase­me­nea, prin Pro­gram vor fi supor­ta­te chel­tu­ie­li­le de trans­port pen­tru bene­fi­ci­ari şi pen­tru pro­du­se­le aces­to­ra, în valoa­re maxi­mă de 2.000 lei, pre­cum şi chel­tu­ie­li­le de caza­re a bene­fi­ci­a­ri­lor pe peri­oa­da desfă­şu­ră­rii eve­ni­men­tu­lui, în valoa­re de maxi­mum 1.600 lei/beneficiar, pen­tru maxim patru nopţi de caza­re, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană. 

Pro­gra­mul urmă­reş­te, prin orga­ni­za­rea unui târg naţio­nal pen­tru arti­za­nat şi meş­teşu­guri, susţi­ne­rea mici­lor meş­teşu­gari în pro­mo­va­rea pro­du­se­lor pro­prii şi con­ser­va­rea şi sti­mu­la­rea pro­mo­vă­rii mai largi a tra­di­ţi­i­lor autoh­to­ne prin:

   a) câş­ti­ga­rea de pieţe exter­ne noi pen­tru acest tip de pro­du­se şi servicii;

   b) sti­mu­la­rea cere­rii inter­ne de ser­vi­cii şi pro­du­se, care pre­su­pun un grad impor­tant de pre­lu­cra­re manuală;

   c) cre­ş­te­rea vizi­bi­li­tă­ţii pe pia­ţă atât a meş­teşu­ga­ri­lor, cât şi a pro­du­se­lor şi ser­vi­ci­i­lor fur­ni­za­te de aceştia;

   d) îmbu­nă­tă­ţi­rea acce­su­lui meş­teşu­ga­ri­lor la infor­ma­ţii de pia­ţă şi faci­li­ta­rea valo­ri­fi­că­rii aces­tor informaţii;

   e) dezvol­ta­rea con­tac­te­lor de afa­ceri şi sta­bi­li­rea unor legă­turi parteneriale;

   f) pro­mo­va­rea ser­vi­ci­i­lor şi pro­du­se­lor rea­li­za­te ape­lân­du-se la teh­no­lo­gii tra­di­ţio­na­le şi având o com­po­nen­tă de pre­lu­cra­re manu­a­lă semnificativă.


Man­ga­lia News, Vineri, 10 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply