Profesorii vor primi TICHETE CULTURALE! Ce sumă vor putea cheltui lunar

0
578

Pro­fe­so­rii vor pri­mi de anul vii­tor tiche­te cul­tu­ra­le! Mai exact, ei vor avea la dis­po­zi­tie 150 de lei lunar sau 300 de lei/eveniment pen­tru a mer­ge la spec­ta­co­le, con­cer­te, pro­iec­tii cine­ma­to­gra­fi­ce, muzee, fes­ti­va­luri, tar­guri si expo­zi­tii. De ase­me­nea, vor putea folo­si banii pen­tru a cum­pa­ra carti.

Anga­ja­tii din sec­to­rul public vor pri­mi ince­pand cu anul vii­tor tiche­te cul­tu­ra­le, in baza Legii nr. 165/2018 pri­vind acor­da­rea bile­te­lor de valoa­re, vota­ta recent de Parlament.
 
Potri­vit aces­tui act nor­ma­tiv, nive­lul maxim al sume­lor acor­da­te sub for­ma tiche­te­lor cul­tu­ra­le nu poa­te depa­si suma de 150 de lei pen­tru tiche­te­le acor­da­te lunar, res­pec­tiv suma de 300 de lei/eveniment, pen­tru cele acor­da­te oca­zio­nal. Tiche­te­le vor putea fi folo­si­te pen­tru abo­na­men­te sau bile­te la spec­ta­co­le, con­cer­te, pro­iec­tii cine­ma­to­gra­fi­ce, muzee, fes­ti­va­luri, tar­guri si expo­zi­tii, per­ma­nen­te sau iti­ne­ran­te, par­curi tema­ti­ce, inclu­siv cele des­ti­na­te copiilor.

De ase­me­nea, sume­le afe­ren­te aces­tor tiche­te pot fi uti­li­za­te si pen­tru achi­zi­tio­na­rea de carti, manu­a­le sco­la­re, albu­me muzi­ca­le, fil­me, in ori­ce format. 
 
Este inter­zi­sa folo­si­rea tiche­tu­lui cul­tu­ral pen­tru achi­zi­tia altor ser­vi­cii sau bunuri, in afa­ra celor mentionate.

Tiche­te­le cul­tu­ra­le sunt bile­te de valoa­re acor­da­te anga­ja­ti­lor, lunar sau oca­zio­nal, pen­tru achi­ta­rea con­tra­va­lo­rii de bunuri si ser­vi­cii cul­tu­ra­le. Potri­vit Legii, fie­ca­re tichet cul­tu­ral pe suport har­tie este vala­bil numai daca are inscris numa­rul sub care a fost inse­ri­at de catre uni­ta­tea emi­ten­ta si cuprin­de date­le per­so­na­le ale bene­fi­ci­a­ru­lui si peri­oa­da de vala­bi­li­ta­te a uti­li­za­rii tiche­tu­lui. (sur­sa: portalinvatamant.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply