Prin Banat, după povești despre românii care au emigrat în America la 1900

0
698
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Acum două luni, am înce­put să cău­tam povești des­pre pri­mul val de emi­gra­ție româ­neas­că, majo­ri­ta­tea țărani care au mers să lucre­ze în fabri­ci­le din SUA, ca să-și poa­tă cum­pă­ra pământ, la întoar­ce­re. Vrem să facem un mate­ri­al audio des­pre poveș­ti­le lor și ale celor care le păs­trea­ză.

Săp­tămâ­na tre­cu­tă am ajuns în zona Bana­tu­lui. Am închi­ri­at o mași­nă de la aero­por­tul din Timi­șoa­ra și am por­nit prin sate­le din Timiș, Arad și Caraș-Seve­rin, împre­u­nă cu Mara Mără­ci­ne­scu, Cla­u­dia Câm­pea­nu și Bian­ca Kar­da.

Tot satul o fost în Ame­ri­ca, atunci”, zice un autos­to­pist pe care îl luăm din  Ora­vi­ța. „Iar acum îs toți ple­cați în Spa­nia, Ita­lia, Ger­ma­nia.”

Urmă­toa­rea tură de docu­men­ta­re e în sate­le de pe lân­gă Sighi­șoa­ra și în Țara Făgă­ra­șu­lui. Dacă aveți povești din zonă cu rude care au mun­cit în Ame­ri­ca îna­in­te de Pri­mul Răz­boi Mondi­al, ne puteți scrie la [email protected]

Mai jos sunt câte­va din­tre foto­gra­fi­i­le pe care le-am făcut în Arad, Covă­sînț, Ili­dia și Vin­ga.

Covă­sînț

Aici l‑am întâl­nit pe Ale­xan­dru Chiș, un tânăr de 24 de ani care a pus pe picioa­re un mic muzeu etno­gra­fic în cur­tea casei lui. Acum câți­va ani a înce­put să cau­te mai mul­te infor­ma­ții des­pre stră­un­chiul lui care a ple­cat la mun­că în SUA.

Arad

La res­ta­u­ran­tul Bucegi, aproa­pe de gara din Arad, ne-am întâl­nit cu un domn de pes­te 80 de ani, al cărui „moș” (bunic) a lucrat într‑o fabri­că din Detro­it. Ne‑a făcut cadou anun­țul din ziar și o ramu­ră de hamei. Buni­cul lui adu­se­se din SUA câte­va ramuri de hamei.

Vin­ga

În Vin­ga l‑am cunos­cut pe Francisc Sto­ia­nov, care vor­beș­te româ­nă, bul­ga­ră, ger­ma­nă și maghia­ră. Stră­bu­ni­cul lui a mun­cit în SUA, iar el a mers la mun­că în Ger­ma­nia în anii ‘90.

Ili­dia

În Ili­dia (Caraș-Seve­rin), l‑am vizi­tat pe Adam Maran, care păs­trea­ză o mul­ți­me de docu­men­te des­pre tre­cu­tul stră­mo­și­lor, inclu­siv o scri­soa­re pe care stră­bu­ni­cul lui, Petru Tamaș, i‑a trimis‑o soți­ei. Bise­ri­ca bap­tis­tă din sat e con­stru­i­tă cu bani tri­miși de săte­nii care lucrau în Ame­ri­ca.

Vă invi­tăm, musai, să citiți arti­co­lul inte­gral, bogat ilus­trat, aici.


Man­ga­lia News, 09.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply