Prima replică din PSD la scrisoarea senatoarei Ecaterina Andronescu: ‘Va avea efect aproape zero’ [VIDEO]

0
516

Pri­ma repli­că din PSD la scri­soa­rea sena­toa­rei Eca­te­ri­na Andro­ne­scu: ‘Va avea efect aproa­pe zero’.

Liviu Pop: Nu cred că tre­bu­ie să îi răs­pund ceva doam­nei sena­tor Andro­ne­scu. Sunt sur­prins de reac­ția doam­nei prin aceas­tă scri­soa­re. Mai ales că dis­cu­tăm des­pre o guver­na­re foar­te bună pe un pro­gram pe care am obți­nut votu­ri­le atât eu ca sena­tor de Mara­mu­reș, cât și doam­na ca sena­tor de București.

Româ­nii nu au votat un prim-minis­tru, nu au votat o com­po­nen­ță a cabi­ne­tu­lui PSD, au votat un pro­gram de guver­na­re. Drept dova­dă, azi Româ­nia are cea mai mare creș­te­re eco­o­mi­că din tri­mes­trul 2, com­pa­ra­tiv cu trim 1 la nive­lul UE.

Iar cele­lal­te „sfa­turi” pe care doam­na le dă în scri­soa­re cred că tre­bu­ie dis­cu­ta­te în inte­ri­o­rul struc­tu­rii de par­tid. Cu sigu­ran­ță în maxim două săp­tămâni vom avea întâl­ni­re cu toa­te gru­pu­ri­le par­la­men­ta­re, și de la Senat și de la Came­re, ale PSD și aco­lo tre­bu­ie dis­cu­ta­te ches­tiuni de partid.

Expri­ma­rea în spa­ți­ul public ale unor ches­tiuni de bucă­tă­rie de par­tid cred că e o gre­șe­a­la din punct de vede­re politic.

Eu i‑aș fi răs­puns sim­plu, spu­nând la pri­mul punct — că avem nevo­ie de un alt guvern -, nu sunt de acord cu dân­sa. Pen­tru că nu guver­nea­ză minis­trul de capul lui, pe per­soa­nă fizi­că, fie­ca­re minis­tru a guver­nat pe un pro­gram de guver­na­re, pe lucruri cla­re, ter­me­ne clare.

Nu a fost vre­un minis­tru pe per­soa­nă fizi­că în coa­li­ția PSD-ALDE.

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply