Precizare de la Poliția de Frontieră, în legătură cu numărul de cetățeni români care au intrat în țară în ultimele 24 de ore

0
540

Pen­tru a nu crea cadrul unor spe­cu­la­ții refe­ri­tor la așa-zise esti­mări asu­pra numă­ru­lui de cetă­țeni români care au intrat în țară pen­tru a par­ti­ci­pa la mani­fes­tări publi­ce, facem urmă­toa­re­le pre­ci­zări:

Situ­a­ția publi­ca­tă în aceas­tă dimi­nea­ță pe site-ul insti­tu­ţi­ei este o infor­ma­re trans­mi­să zil­nic, în legă­tu­ră cu numă­rul de per­soa­ne, cetă­ţeni români şi stră­ini, care au intrat / ieşit în / din Româ­nia în ulti­me­le 24 de ore.

Cifra de 221.700 repre­zin­tă numă­rul total al per­soa­ne­lor, de toa­te cetă­ţe­ni­i­le, care au intrat și au ieșit în/din țară în ulti­me­le 24 de ore, nu doar numă­rul cetă­țe­ni­lor români care au intrat în Româ­nia.

Menţio­năm că Poli­ția de Fron­ti­e­ră nu face esti­mări pri­vind numă­rul de per­soa­ne care sosesc în Româ­nia pen­tru a par­ti­ci­pa la eve­ni­men­te publi­ce sau alte acti­vi­tă­ţi, cetă­țe­nii români şi UE nefi­ind între­ba­ţi asu­pra aces­tui fapt.

De ase­me­nea, aceas­tă cifră se înscrie în media peri­oa­dei calen­da­ris­ti­ce în care ne aflăm, când mulţi cetă­ţeni români afla­ţi în afa­ra gra­ni­ţe­lor ţării se întorc în Româ­nia pen­tru a petre­ce con­ce­di­ul ală­tu­ri de fami­lie, res­pec­tiv aleg să-şi petrea­că vacanţa în afa­ra gra­ni­ţe­lor ţării.

Anul tre­cut, în ace­eași dată (08.08.2017), au intrat și ieșit din Româ­nia un număr de 196.600 de per­soa­ne, iar la data de 07.08.2017 au tranzi­tat fron­ti­e­re­le Româ­ni­ei 231.000 de per­soa­ne. (Comu­ni­cat trans­mis de Poli­ția de Fron­ti­e­ră. 09.08.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply