Porțiune de plajă de la Mangalia închisă, după ce a fost poluată cu hidrocarburi. Ce măsuri au fost luate în zonă (galerie FOTO)

0
671
Foto: ABADL.

 

Por­țiu­ne de pla­jă de la Man­ga­lia închi­să după ce a fost polu­a­tă cu hidro­car­buri. Ce măsuri au fost lua­te.

A.N.„Apele Româ­ne”, prin Admi­nis­tra­ţia Bazi­na­lă de Apă  Dobro­gea – Lito­ral / Sis­te­mul de Gos­po­da­ri­re a Ape­lor Con­stanţa a inter­ve­nit în cur­sul nopţii, pen­tru depo­lu­a­rea unei porţiuni de pla­jă din sta­ţiu­nea Man­ga­lia, unde a  fost sem­na­la­tă o polu­a­re cu hidro­car­buri.

Potri­vit repre­zen­na­ți­lor Ape­lor Româ­ne, anga­ja­ții Sis­te­mu­lui de Gos­po­dă­ri­re a Ape­lor Con­stanţa au inter­ve­nit în jurul orei 02:00, cu auto­bas­cu­lan­te şi încăr­că­toa­re fron­ta­le pe o lun­gi­ne de 250 ml de‑a lun­gul lini­ei ţăr­mu­lui şi pe o lăţi­me de 40 cm, cu o gro­si­me de 2–3 cm.

”Până la ora 07:00, zona de pla­jă a fost cură­ţa­tă în tota­li­ta­te, iar astăzi anga­ja­ţii Admi­nis­tra­ţi­ei Bazi­na­le de Apă  Dobro­gea – Lito­ral au apli­cat mate­ri­al absor­bant pe linia ţăr­mu­lui pen­tru cură­ţa­rea apei de iri­za­ți­i­le de hidro­car­buri. Din pri­me­le veri­fi­cări efec­tu­a­te se pre­su­pu­ne că este o polu­a­re cu hidro­car­buri a apei care a fost adu­să la mal de curenţii marini, ast­fel că nisi­pul a fost polu­at” — au mai trans­mis repre­zen­tan­ții Ape­lor Româ­ne.

În acest sens, au fost lua­te pro­be de apă şi urmea­ză să se sta­bi­li­eas­că cu exac­ti­ta­te natu­ra poluă­rii. Porţiu­nea de pla­ja din Man­ga­lia, afec­ta­tă de polu­a­re, a fost închi­să şi va fi redes­chi­să după înlă­tu­ra­rea efec­te­lor pro­du­se de polu­a­re.

”În urma inter­venţi­ei rapi­de a anga­ja­ți­lor Sis­te­mu­lui de Gos­po­dă­ri­re a Ape­lor Con­stanţa au fost strân­se aproa­pe 12 tone de mate­ri­al polu­ant în ames­tec cu nisip.

În con­ti­nu­a­re, zona unde a fost sem­na­la­tă polu­a­rea rămâ­ne închi­să şi este moni­to­ri­za­tă în per­ma­nen­ță de repre­zen­tanţii Admi­nis­tra­ţi­ei Bazi­na­le de Apă  Dobro­gea – Lito­ral care con­lu­crea­ză cu cele­lal­te insti­tu­ţii spe­cia­li­za­te (Gar­da de Mediu, Dire­cţia de Sănă­ta­te Publi­că şi Auto­ri­ta­tea Nava­lă Româ­nă) pen­tru a sta­bili care este sur­sa poluă­rii, dar şi pen­tru a redes­chi­de porţiu­nea de pla­jă în cel mai scurt timp posi­bil.
 
Acti­vi­ta­tea este moni­to­ri­za­tă în per­ma­nen­ță de direc­to­rul gene­ral al A.N. „Ape­le Româ­ne, Vic­tor San­du” — au mai trans­mis repre­zen­tan­ții Ape­lor Româ­ne. 

 GALERIA FOTO inte­gra­lă, în ziuaconstanta.ro. (Sur­se foto: Face­bo­ok și ABADL).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply