Plaje spectaculoase pe litoral, ascunse de ochii turiștilor, din cauza nepăsării [VIDEO]

0
610

 ‘Avem o țară fru­moa­să. Dar cum ajun­gem la ea?’.

Pla­je spec­ta­cu­loa­se pe lito­ral, ascun­se de ochii turiș­ti­lor din cau­za nepă­să­rii tutu­ror. La mare nu înseam­nă doar Mama­ia, petre­ceri, bal­da­chi­ne şi fra­pie­re pe pla­jă. Înseam­nă şi locuri uita­te, unde natu­ra îşi vede în tih­nă de mer­sul ei.

Schim­ba­rea ajun­ge încet-încet şi aco­lo, dar fără gri­jă şi pla­nuri con­cre­te, putem pier­de tot ce avem acum.

Am luat dru­mul unor des­ti­na­ţii ame­ninţa­te de nepă­sa­re şi haos. Am mers spre sudul lito­ra­lu­lui, dar până să ascul­tăm marea şi ce au de spus auto­ri­tă­ţi­le de aco­lo, am făcut din nou cunoş­tinţă cu Autos­tra­da Soa­re­lui şi cu dru­mu­ri­le care merg spre pla­je.

Autos­tra­da Soa­re­lui, sau A2 așa cum este ea cunos­cu­tă, are 210 kilo­me­tri de asfalt.

E drept că, până la asfalt, mai bine de jumă­ta­te de oră infras­truc­tu­ra… dă în gropi.

Haos în tra­fic și nebu­nie în ben­zi­nă­rii pe dru­mul spre mare
Chi­nul auto­tu­ris­me­lor mai ia o pau­ză, în ben­zi­nă­rii. Ner­vii şofe­ri­lor, nu.

Un sfat pen­tru toţi cei care plea­că la mare: faceţi-vă pli­nul de car­bu­rant în ora­şe şi nu pe Autos­tra­da Soa­re­lui.

Într‑o ben­zi­nă­rie am numă­rat apro­xi­ma­tiv 60 — 70 de maşini, iar tim­pul de aştep­ta­re este enorm, între 45 de minu­te şi o oră.

Trei ore la volan, o oră în ben­zi­nă­rie şi, gata, sun­tem la mare.  La mare dis­tanţă de pla­jă, însă.

Blo­ca­ţi între Efo­rie şi Tuz­la, într‑o coloa­nă kilo­me­tri­că. 

Am par­curs o dis­tan­ță de numai 12 kilo­me­tri în… trei ore. Mate­ma­ti­ca sim­plă ne ara­tă că mai repe­de ajun­geam pe jos.

Acum tre­bu­ie să mai găsim doar pla­ja de la Tuz­la. Se vede doar din avion. Pe pământ, nu ne iese în cale niciun indi­ca­tor.

Pla­ja spec­ta­cu­loa­să de la Tuz­la, drum prin lanul de floa­rea-soa­re­lui

La fel ca ori­ce turist, i‑am între­bat pe local­nici cum putem ajun­ge la spec­ta­cu­la­sa pla­jă de care toa­tă lumea vor­beș­te.

Oame­nii ne-au ofe­rit indi­ca­ții până la un punct. Am ajuns într-un loc în care asfal­tul s‑a ter­mi­nat și am avut de ales la stân­ga sau la dreap­ta.

În ori­ca­re din­tre direc­ții, dru­mul era la fel. De pământ, foar­te prost și situ­at în mij­lo­cul unui câmp de floa­rea-soa­re­lui.

N‑am mai avut răb­da­re nici măcar pen­tru un sel­fie în lanul de floa­rea-soa­re­lui. Marea e prea aproa­pe şi, în sfârşit, sun­tem turi­şti pe lito­ra­lul româ­nesc.

Spre deo­se­bi­re de sta­țiu­ni­le din nor­dul lito­ra­lu­lui, pe pla­ja de la Tuz­la oame­nii sunt mult mai rela­xați, cu mult mai puți­ne fițe și cu poftă de via­ță.

Sun­tem într-un loc lini­ş­tit, unde nu exis­tă şez­lon­guri sau vân­ză­tori ambu­lanţi. Doar turi­ş­tii şi marea.

Pla­ja de la Tuz­la este una din­tre puți­ne­le pla­je săl­ba­ti­ce și una din­tre cele mai fru­moa­se de pe lito­ra­lul româ­nesc. 

Nu exis­tă tera­se unde să dudu­ie muzi­ca şi se aude doar zgo­mo­tul valu­ri­lor care se lovesc de ţarm.

Une­le lucruri se schim­bă, ori­ce ai face. Totul e să nu te ia prin sur­prin­de­re. Adi­că… să ai o stra­te­gie.

Nu avem nicio stra­te­gie. Până la sfâr­și­tul anu­lui vom avea o stra­te­gie în turism care va cuprin­de obli­ga­tori și acest sec­tor al lito­ra­lu­lui Mării Negre”, a decla­rat Bogdan Trif, minis­trul Turis­mu­lui.
De cea­lal­tă par­te, auto­ri­tă­ți­le loca­le își doresc să păs­tre­ze auten­ti­ci­ta­tea locu­lui.

Nu vrem să fie câr­ci­umi, tera­se, piz­ze­rii, doar acest sat pes­că­resc unde omul poa­te să mănâ­ce numai pro­dus local, peș­te­le prins din mare”, a pre­ci­zat Con­stan­tin Ban, vice­pri­ma­rul comu­nei Tuz­la.

Stra­te­gii, dorinţe şi visuri. Nimic con­cret însă. În via­ţa rea­lă, guver­nea­ză hao­sul.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele