Peste 1.303.000 de persoane, cetățeni români și străini, au tranzitat frontiera română în ambele sensuri, în minivacanța de Sf. Maria

0
346

În mini­va­can­ța de Sf. Maria (14–18.08.2018), fron­ti­e­ra româ­nă a fost tranzi­ta­tă de apro­xi­ma­tiv 1.303.000 de per­soa­ne, cetă­țeni români și stră­ini, din­tre care  578.000 pe sen­sul de intra­re în ţară şi  725.000 pe sen­sul de ieşi­re din ţară şi 314.600 mij­loa­ce de trans­port.

Tot­o­da­tă, com­pa­ra­tiv cu  peri­oa­da simi­la­ră a anu­lui tre­cut, în acest an se men­țin ace­leași valori de tra­fic spe­ci­fi­ce sezo­nu­lui esti­val.

Anul aces­ta, cele mai tranzi­ta­te punc­te de tre­ce­re au fost cele de la fron­ti­e­ra comu­nă româ­no-unga­ră, unde au tre­cut gra­ni­ţa pes­te 423.700 per­soa­ne, pre­cum si cele aero­por­tu­a­re unde au efec­tu­at for­ma­li­ta­ti­le apro­xi­ma­tiv  316.600    per­soa­ne.  De ase­me­nea, în aceas­tă peri­oa­dă, pe la fron­ti­e­ra româ­no-bul­ga­ră au tre­cut gra­ni­ţa apro­xi­ma­tiv 232.900 per­soa­ne, atât pe sen­sul de ieşi­re cât şi pe cel de intra­re în ţară. 

În ceea ce pri­veş­te situ­a­ția sta­tis­ti­că pe punc­te de fron­ti­e­ră, cel mai tranzi­tat a fost P.T.F. Aero­port Henri Coan­dă, cu un tra­fic de pes­te 199.500 per­soa­ne, urmat de  P.T.F. Năd­lac II cu pes­te 142.300 per­soa­ne şi P.T.F. Borş, unde poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au veri­fi­cat pes­te 102.100 per­soa­ne. Tot­o­da­tă, la fron­ti­e­ra cu Bul­ga­ria tra­fi­cul cel mai intens s‑a înre­gis­trat prin P.T.F. Giur­giu (95.800 per­soa­ne) şi Vama Veche (65.500 per­soa­ne).

Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă a dis­pus măsuri de supli­men­ta­re a per­so­na­lu­lui, ast­fel că apro­xi­ma­tiv 4.000 de poli­ţi­şti de fron­ti­e­ră au desfă­şu­rat, zil­nic, acti­vi­tă­ţi de supra­ve­ghe­re şi con­trol la fron­ti­e­ra de stat.

A fost folo­si­tă la maxim capa­ci­ta­tea punc­te­lor de tre­ce­re ale fron­ti­e­rei, în limi­ta con­fi­gu­ra­ţi­ei aces­to­ra şi în cele mai tranzi­ta­te, în fun­cţie de tra­fic, au fost supli­men­ta­te arte­re­le de con­trol pe sen­sul de intra­re sau ieşi­re în/din ţară, pre­cum şi echi­pa­men­te­le folo­si­te pen­tru veri­fi­ca­rea docu­men­te­lor, ţinând cont că sunt efec­tu­a­te veri­fi­cări sis­te­ma­ti­ce asu­pra tutu­ror per­soa­ne­lor care tranzi­tea­ză fron­ti­e­ra. 

De ase­me­nea, pre­ci­zam că auto­ri­tă­ți­le din Unga­ria au infor­mat că, în peri­oa­da 18 august, ora 16.00 (ora Româ­ni­ei) — 20 august ora 23.00 (ora Româ­ni­ei), cir­cu­la­ţia tutu­ror auto­ve­hi­cu­le­lor cu o capa­ci­ta­te mai mare de 7,5 tone, cu exce­pţia trans­por­tu­ri­lor de ani­ma­le vii şi de pro­du­se peri­sa­bi­le, este res­tri­cţio­na­tă de auto­ri­ta­ti­le maghia­re. 

Măsu­ra este lua­tă de către auto­ri­tă­ți­le din țara veci­nă ca urma­re a fap­tu­lui că data de 20 august este săr­bă­toa­re națio­na­lă în Unga­ria.

În aceas­tă peri­oa­dă, şofe­rii auto­mar­fa­re­lor sta­ţio­nea­ză în par­că­ri­le spe­cial ame­na­ja­te, până la fina­li­za­rea inter­va­lu­lui pen­tru care au fost sta­bi­li­te res­tri­cţii de cir­cu­la­ţie pe dru­mu­ri­le publi­ce din Unga­ria.

La relu­a­rea tra­fi­cu­lui pen­tru auto­ve­hi­cu­le­le de mare tonaj, con­du­ce­rea Inspec­to­ra­tu­lui Teri­to­ri­al al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Ora­dea a dis­pus măsuri pen­tru supli­men­ta­rea per­so­na­lu­lui si folo­si­rea la maxim a capa­ci­tă­ţii punc­te­lor de tre­ce­re a fron­ti­e­rei des­chi­se pen­tru ast­fel de mij­loa­ce de trans­port. 

Pre­ci­zăm că în inter­va­lul orar menţio­nat, tra­fi­cul de călă­tori şi auto­tu­ris­me prin punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei se va desfă­şu­ra în con­di­ţii nor­ma­le. 

Şi pen­tru peri­oa­da urmă­toa­re, Poli­ţia de Fron­ti­e­ră a luat toa­te măsu­ri­le nece­sa­re, ast­fel încât tra­fi­cul de per­soa­ne si auto­ve­hi­cu­le prin punc­te­le de fron­ti­e­ră să se desfă­şoa­re în con­di­ţii nor­ma­le, flu­ent şi civi­li­zat. Sunt menţi­nu­te măsu­ri­le orga­ni­za­tori­ce de supli­men­ta­re a per­so­na­lu­lui repar­ti­zat la con­tro­lul docu­men­te­lor până la capa­ci­ta­tea maxi­mă per­mi­să de infras­truc­tu­ra fie­că­rui punct de tre­ce­re, în fun­cţie de dina­mi­ca valo­ri­lor de tra­fic. De ase­me­nea, vor fi supli­men­ta­te arte­re­le de con­trol, pe sen­sul de ieşi­re sau intra­re în ţară, după caz, în limi­ta con­fi­gu­ra­ţi­ei punc­te­lor de tre­ce­re a fron­ti­e­rei. 

Reco­man­dări:

Poli­ţia de Fron­ti­e­ră reco­man­dă în con­ti­nu­a­re par­ti­ci­panţi­lor la tra­fic tranzi­ta­rea tutu­ror punc­te­lor de fron­ti­e­ră exis­ten­te la gra­ni­ţă, ast­fel încât să se pre­în­tâm­pi­ne apa­ri­ţia supra­so­li­ci­tă­ri­lor doar a uno­ra din­tre aces­tea, într-un timp foar­te scurt.

De ase­me­nea, reco­man­dam par­ti­ci­pan­ți­lor la tra­fi­cul trans­fron­ta­li­er să con­sul­te apli­ca­ţia Tra­fic On-line, ce poa­te fi acce­sa­tă pe pagi­na de inter­net  www.politiadefrontiera.ro, care pre­zin­tă  media tim­pi­lor de aştep­ta­re în punc­te­le ruti­e­re de tre­ce­re a fron­ti­e­rei pen­tru anu­mi­te inter­va­le de timp.


Man­ga­lia News, 19.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply