Orașul care a devenit a treia cea mai mare piaţă imobiliară la nivel naţional

0
631

Dina­mi­ca imo­bi­li­a­ră a ajuns oglin­da dezvol­tă­rii regio­na­le de la noi din ţară. Capi­ta­la a ajuns la satu­ra­ţie, atât din punct de vede­re al pieţei imo­bi­li­a­re cât şi al forţei de mun­că, ast­fel că dezvol­ta­to­rii imo­bi­li­ari au migrat către alte zone.

Cluj şi Timi­şoa­ra, iar anul tre­cut Con­stanţa a deve­nit a tre­ia cea mai mare pia­ţă imo­bi­li­a­ră la nivel naţio­nal. Dina­mi­ca imo­bi­li­a­ră din 2018 a fost una vizi­bil mai len­tă. Neîn­cre­ză­tori în vii­to­rul eco­no­mic al ţării, cei care îşi pro­pu­neau să devi­nă pro­pri­tari, ajung să amâ­ne deci­zii pen­tru o vre­me, ceea ce duce la o cal­ma­re a pie­ței.

Cu pes­te trei mii de locu­inţe livra­te anu­al, Cluj-Napo­ca, Timi­şoa­ra şi Con­stanţa au ajuns cele mai mari pieţe rezi­denţi­a­le regio­na­le din Româ­nia. Ora­şul de la malul mării s‑a ală­tu­rat anul tre­cut pieţe­lor din Cluj şi din Timi­şoa­ra, cele mai mari după regiu­nea Bucu­reşti-Ilfov, ara­tă rapor­tul com­pa­niei de con­sul­tanţă imo­bi­li­a­ră Col­dwe­ll Ban­ker.

Con­ti­nu­a­rea, pe digi24.ro/stiri/economie/bani-afaceri  (Foto: Cla­boo Media).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply