Nume mari ale fotografiei europene, la Festivalul VSLO din Vama Veche

0
236
Booking.com

Cea de‑a 9‑a edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţio­nal de Arte Vizu­a­le VSLO are loc anul aces­ta în Vama Veche, în peri­oa­da 19–26 august şi va adu­ce unii din­tre cei mai apre­cia­ţi foto­grafi şi oameni de film din Gre­cia, Cehia, SUA, Elveţia, Nor­ve­gia şi Româ­nia.

Cel mai impor­tant eve­ni­ment dedi­cat arte­lor vizu­a­le, VSLO, pro­pu­ne şi anul aces­ta cur­suri şi wor­k­sho­puri gra­tu­i­te de foto­gra­fie, film, pic­tu­ră şi tea­tru, cu impor­tanţi lec­tori, care au accep­tat pro­vo­ca­rea orga­ni­za­to­ri­lor de a par­ti­ci­pa la cel mai necon­venţio­nal eve­ni­ment de gen din lume. Şi anul aces­ta Tro­fe­ul VSLO (foto jos), va fi acor­dat de un juriu de spe­cia­li­ta­te, ală­tu­ri de nume­roa­se pre­mii ofe­ri­te de spon­so­rii fes­ti­va­lu­lui.  

Petr Bam­bo­u­sek (Cehia), mul­ti­plu pre­mi­at al con­cur­su­ri­lor inter­na­ţio­na­le de gen (Wil­d­li­fe Pho­to­gra­pher of the Year, World Pho­to­gra­phy Award, 2017 Big Pic­tu­re, Cze­ch Press Pho­to, Sony World Pho­to­gra­phy Awar­ds, Gol­den Deer) va susţi­ne un wor­k­shop de wild pho­to­gra­phy. Pre­zent pen­tru a doua oară la VSLO, cunos­cu­tul foto­graf ame­ri­can Chris Sus­pect va deslu­şi de aceas­tă dată tai­ne­le „găsi­rii extra­or­di­na­ru­lui în ordi­nar”, în cadrul unui curs de stre­et pho­to­gra­phy de îna­lt nivel.  

Elveţia­nul Jens Krau­er, foto­graf ofi­ci­al pen­tru Fuji­film X‑Photographer, va dis­cu­ta des­pre abor­da­rea sa în foto­gra­fia de stra­dă şi va împăr­tă­şi păreri per­so­na­le cu pri­vi­re la filo­zo­fia şi eti­ca sa foto­gra­fi­că: cum să găseşti şi să foto­gra­fi­ezi subiec­te inte­re­san­te şi cum să rea­li­zezi ima­gini mai puter­ni­ce cu aju­to­rul foto­gra­fi­ei can­di­de.

Foto­gra­fia făcu­tă bucă­ţi” este titlul unei dis­cu­ţii la care vor par­ti­ci­pa Chris Sus­pect, Jens Krau­er, Vali Băr­bu­les­cu şi Micha­il Mos­cho­li­os, des­pre ce face foto­gra­fia a fi mai mult decât un act meca­nic al copi­e­rii rea­li­tă­ţii foto­gra­fi­a­te. Petr Bam­bo­u­sek va susţi­ne, în pre­mie­ră la VSLO, un curs de foto­gra­fie de noap­te wil­d­li­fe, unde „mode­le” vor fi câţi­va şerpi şi şopâr­le, dar şi alte ani­ma­le exo­ti­ce!  

Prin­tre foto­gra­fii români care vor avea wor­k­sho­puri anul aces­ta la VSLO se numă­ră: Cipri­an Stru­ga­riu („Moda ieşi­tă din comun”), Vali Băr­bu­les­cu („Foto­gra­fia – ade­văr sau pro­vo­ca­re?”), Sebas­ti­an Cris­tea şi Andrei Apos­tol (“Foto­gra­fia pe film”), Cris­ti­an Cris­bă­şan (Pin-Up Art pho­to­gra­phy) şi Sil­viu Matei („Foto­re­por­taj în Vamă”). Un curs de edi­ta­re foto „De la RAW la GLAM” va fi ţinut de Ioan Bra­gheşiu.

Cites­te mai mult: adev.ro/pdma5g


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele