Nicolae Moroianu: Oamenii din turism au donat banii pentru taxa de participare a Corului de copii ”Callatis” la finala mondială din Croația! Consiliul Local nu a aprobat fondurile necesare

0
538

Nico­lae Moro­ia­nu: ”Imi face pla­ce­re sa impar­ta­sesc cu voi o mare bucu­rie! Am reu­sit sa stran­gem si sa pla­tim cei 6.850 euro, taxa pen­tru par­ti­ci­pa­rea Coru­lui de copii Cal­la­tis al Man­ga­li­ei, con­dus de catre dom­nul pro­fe­sor Broas­ca, la Fina­la mondi­a­la de anul aces­ta din Croa­tia — luna Octom­brie!

Anul tre­cut, Corul de copii al Man­ga­li­ei a cas­ti­gat meda­lia de argint mondi­al, dupa ce a invins mul­te coruri natio­na­le. Pen­tru par­ti­ci­pa­rea de anul tre­cut tre­bu­ie sa‑i mul­tu­mesc din nou pre­se­din­te­lui CJC, dom­nul Horia Tutu­ia­nu, care prin axa 350 ne‑a pus la dis­po­zi­tie cei 15.000 euro nece­sari par­ti­ci­pa­rii.

Pen­tru anul aces­ta, nu a mai fost des­chi­sa nicio axa pe Cul­tu­ra, de ace­ea m‑am adre­sat in mai mul­te ran­duri CL Man­ga­lia, dar am fost refu­zat cu vehe­men­ta de catre con­si­li­e­rii pri­ma­ru­lui.

Insa oame­nii din turism s‑au mobi­li­zat, ei fiind cei care au inte­les ca aces­ti copii, care s‑au pre­ga­tit un an intreg pen­tru aceas­ta fina­la, meri­ta sa par­ti­ci­pe! De ase­me­nea au inte­les ca ala­turi de cei­lalti copii ai Man­ga­li­ei, ei sunt prin­ci­pa­la boga­tie a muni­ci­pi­u­lui nos­tru, cat si fap­tul ca o ase­me­nea meda­li­ei poa­te deve­ni un prin­ci­pal subiect de pro­mo­va­re!

Le mul­tu­mesc tutu­ror celor care, in ciu­da dez­bi­na­rii indu­se, au ales sa se uneas­ca in jurul aces­tui scop nobil si sa dove­deas­ca ast­fel ca Bine­le invin­ge raul si rau­ta­ti­le…

Pen­tru ca am fost rugat sa nu fac publi­ce nume­le lor sau sume­le cu care au con­tri­bu­it, le mul­tu­mesc public, in nume­le comu­ni­ta­tii noas­tre!

Va mai fi nevo­ie de bani pen­tru trans­por­tul, caza­rea si masa copi­i­lor la fina­la, de ace­ea va rog pe toti cei care veti mai putea aju­ta, sa il con­tac­tati pe dom­nul pro­fe­sor Broas­ca, caru­ia ii mul­tu­mim din nou pen­tru efor­tul pe care domnia sa il depu­ne pen­tru edu­ca­tia fru­moa­sa a copi­i­lor Man­ga­li­ei!”


Man­ga­lia News, 18.08.2018. (sur­sa: Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele