Nicolae Moroianu, despre impozitul ilegal pe terenurile fără construcții și taxele de autorizare și promovare

0
278
Booking.com

 

In aten­tia ceta­te­ni­lor Man­ga­li­ei, atat per­soa­ne fizi­ce cat si juri­di­ce!

Refe­ri­tor la impo­zi­te­le pe teren, voi incer­ca in cele de mai jos sa explic, pe inte­le­sul tutu­ror:

-in urma cu mai mult de 5 luni, am sesi­zat Pre­fec­tu­ra prin­tr-o peti­tie prin care demas­cam ile­ga­li­ta­tea impu­ne­rii unui impo­zit inven­tat pe tere­nu­ri­le fara con­struc­tii (care nu exis­ta in Codul Fis­cal), cat si mari­rea abu­zi­va a impo­zi­tu­lui pe teren;

-chiar daca Pre­fec­tu­ra a tri­mis o adre­sa de anu­la­re, timp de cca 2 luni aceas­ta adre­sa a fost ascun­sa Con­si­li­u­lui Local, iar Pri­ma­ria a con­ti­nu­at in acest timp sa inca­se­ze ile­gal;

-in sedin­ta CL din aceas­ta luna, aces­te impo­zi­te au fost anu­la­te, ast­fel ca toa­te per­soa­ne­le fizi­ce si juri­di­ce tre­bu­ie sa pri­meas­ca ina­poi sume­le pla­ti­te pen­tru tere­nu­ri­le fara con­struc­tii!

-de ase­me­nea, prin amen­damen­tul pe care l-am facut refe­ri­tor la impo­zi­tul pe teren, a fost res­ta­bi­li­ta lega­li­ta­tea si au fost anu­la­te si majo­ra­ri­le ile­ga­le pen­tru per­soa­ne­le juri­di­ce, ast­fel ca nu mai sunt dife­ren­te de impo­zit pe teren intre per­soa­ne­le fizi­ce si juri­di­ce, ci doar dife­ren­te in func­tie de zona:

-zona A — 8500 lei/ha,
-zona B — 6500 lei/ha,
-zona C — 4500 lei/ha,
-zona D — 2500 lei/ha.

Redu­ce­ri­le ast­fel obti­nu­te, in mul­te cazuri depa­sesc juma­ta­te din sume­le pla­ti­te si de ace­ea va rog sa va ana­li­zati fie­ca­re deci­zi­i­le de impu­ne­re si sa cereti recal­cu­la­rea si retur­na­rea sume­lor pla­ti­te ile­gal pen­tru 2018!

Tot­o­da­ta, va atrag aten­tia asu­pra fap­tu­lui ca si acce­so­ri­i­le (pena­li­ta­ti­le) apli­ca­te pen­tru nepla­ta sume­lor ile­ga­le, tre­bu­ie anu­la­te din fisa de cal­cul! Nu cred ca Pri­ma­ria va tri­mi­te fie­ca­ru­ia o fisa cu recal­cu­la­tia, de ace­ea va invit sa mer­geti la biro­ul de taxe si impo­zi­te si sa cereti retur­na­rea bani­lor.

Rea­min­tesc agen­ti­lor eco­no­mici din Man­ga­lia, ca, in urma cas­ti­ga­rii pro­ce­su­lui cu Pri­ma­ria, pen­tru anul 2017 au fost anu­la­te taxa de auto­ri­za­tie de func­tio­na­re cat si taxa de pro­mo­va­re, deci cei care le-au pla­tit si nu si-au recu­pe­rat inca ace­le sume, sunt liberi sa o faca!

Pen­tru ori­ce lamu­riri supli­men­ta­re, va stau cu pla­ce­re la dis­po­zi­tie, in pri­vat.

Va mul­tu­mesc!

Nico­lae Moro­ia­nu, con­si­li­er muni­ci­pal ALDE.


Man­ga­lia News, 24.08.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele