NEW COSTINEȘTI — 4 RESORTURI DE LUX și 8 HOTELURI DE 5 STELE, între Costinești și 23 August, printre obiectivele de INVESTIȚII STRATEGICE care urmează să fie realizate în Parteneriat Public-Privat

0
2186

Guver­nul a adop­tat joi o hotă­râre prin care se apro­bă 16 obiec­ti­ve de inves­ti­ții stra­te­gi­ce care urmea­ză să fie pre­gă­ti­te și atri­bu­i­te în par­te­ne­ri­at public-pri­vat, de către Comi­sia Națio­na­lă de Stra­te­gie și Prog­no­ză, între care opt sunt noi pro­iec­te, pe care le pre­zen­tăm mai jos:

1. Linia fera­tă de mare vite­ză Bucu­rești – Craiova/(Sofia) – Timișoara/(Belgrad) – Cluj/(Budapesta)

Rea­li­za­rea lini­ei fera­te de mare vite­ză, în lun­gi­me de apro­xi­ma­tiv 1.275 km, va asi­gu­ra redu­ce­rea tim­pu­lui de legă­tu­ră din­tre Capi­ta­lă și prin­ci­pa­le­le ora­șe de pe tra­seu și va crea posi­bi­li­ta­tea rea­li­ză­rii unor con­e­xiuni pre­cum Timi­șoa­ra – Cluj, Crai­o­va – Sofia, Timi­șoa­ra – Bel­grad și Cluj – Buda­pes­ta.

Se sti­mea­ză atra­ge­rea unui număr impor­tant de călă­tori de la trans­por­tu­ri­le aerie­ne și ruti­e­re către trans­por­tul fero­vi­ar, atra­ge­rea turiș­ti­lor, a tine­ri­lor cu îna­l­tă cali­fi­ca­re în cen­tre­le uni­ver­si­ta­re, de cer­ce­ta­re sau indus­tri­a­le care exis­tă sau care se vor dezvol­ta pe tra­seu, dar și a inves­ti­to­ri­lor stră­ini, prin cre­a­rea unor sec­toa­re indus­tri­a­le spe­cia­li­za­te.

2. Extin­de­rea rețe­lei de metrou prin rea­li­za­rea magis­tra­lei M7

Se va con­strui o magis­tra­lă de metrou pe ruta Bra­ga­di­ru – Ale­xan­dri­ei – Colen­ti­na – Volun­tari, în lun­gi­me de 25 km, cu apro­xi­ma­tiv 30 de sta­ții, un ter­mi­nal și un depou, tra­seu pe care vor cir­cu­la apro­xi­ma­tiv 30 de tre­nuri.

Rea­li­za­rea inves­ti­ți­ei va con­du­ce la creș­te­rea mobi­li­tă­ții popu­la­ți­ei și va decon­ges­tio­na tra­fi­cul de supra­fa­ță, dar va deter­mi­na și creș­te­rea ari­ei zonei metro­po­li­ta­ne a Bucu­rești­u­lui, prin dezvol­ta­rea urba­nis­ti­că a așe­ză­ri­lor adia­cen­te.

3. Molu­ri­le nr.3 și nr.4 din Por­tul Con­stan­ța Sud

Extin­de­rea Por­tu­lui Con­stan­ța prin con­stru­i­rea unor ter­mi­na­le supli­men­ta­re de ope­ra­re poa­te deve­ni un impor­tant punct de atrac­ție pen­tru inves­ti­tori și cre­ea­ză pre­mi­se­le pen­tru ope­ra­rea de nave de mare capa­ci­ta­te, va con­du­ce la creș­te­rea capa­ci­tă­ții de trans­port mari­tim pen­tru pasa­geri și măr­furi, impli­cit la creș­te­rea volu­mu­lui schim­bu­ri­lor comer­ci­a­le.

4. Com­ple­xul hidro­teh­nic Tur­nu Măgu­re­le – Nico­po­le, pe flu­vi­ul Dună­rea

Are drept scop prin­ci­pal ame­na­ja­rea hidro­teh­ni­că a flu­vi­u­lui Dună­rea pe sec­to­rul aval de Por­ți­le de Fier I și II, ceea ce va con­du­ce la îmbu­nă­tă­ți­rea con­di­ți­i­lor de navi­ga­ție pe Dună­re și la dezvol­ta­rea eco­no­mi­că pe ter­men lung în zona ora­șu­lui Tur­nu Măgu­re­le.

De ase­me­nea, se va asi­gu­ra ali­men­ta­rea cu apă a loca­li­tă­ți­lor rive­ra­ne, aces­tea nemai­fi­ind depen­den­te de nive­lul Dună­rii.

5. Cen­tra­la hidro­e­lec­tri­că de acu­mu­la­re prin pom­paj Tar­ni­ța — Lăpușești

Prin­ci­pa­lul obiec­tiv al pro­iec­tu­lui este creș­te­rea sigu­ran­ței în func­țio­na­rea SEN (Sis­te­mu­lui Ener­ge­tic Națio­nal), cen­tra­la fiind con­ce­pu­tă a se rea­li­za cu o pute­re tota­lă insta­la­tă de 1000 MW.

6. Con­stru­i­rea unui sis­tem de resor­turi de lux la Marea Nea­gră – New Cos­ti­nești

Rea­li­za­rea de noi spa­ții de caza­re la stan­dar­de occi­den­ta­le, prin valo­ri­fi­ca­rea a apro­xi­ma­tiv 2,5 km de pla­jă la Marea Nea­gră, din zona Cos­ti­nești – 23 August, va con­du­ce la dezvol­ta­rea eco­no­mi­că a zonei, la atra­ge­rea de inves­ti­ții adia­cen­te și, impli­cit, a turiș­ti­lor autoh­toni și stră­ini.

Pro­iec­tul con­stă în con­stru­i­rea a 4 resor­turi de lux, pe o supra­fa­ță tota­lă de pes­te 800 de hec­ta­re de teren, dar și a 8 hote­luri de 5 ste­le cu pes­te 4.000 de came­re.

De ase­me­nea, se va rea­li­za con­struc­ția unei rețe­le de dru­muri jude­țe­ne care să facă conec­ta­rea noii sta­țiuni de agre­ment cu dru­mul națio­nal DN39.

7. Cli­ni­ca mul­ti­func­țio­na­lă „Dr. Calis­trat Gro­zo­vici”

Este vor­ba des­pre o cli­ni­că mul­ti­func­țio­na­lă care se va con­strui în incin­ta Insti­tu­tu­lui Națio­nal de Boli Infec­ți­oa­se „Prof. Dr. Matei Balș”, pro­iec­tul pre­vă­zând con­stru­i­rea a două cor­puri de clă­di­re cu o supra­fa­ță des­fă­șu­ra­tă de cir­ca 51.000 mp, pe mai mul­te nive­le, care vor avea în com­po­nen­ță sec­ție de urgen­ță, uni­ta­te ambu­la­to­riu, uni­tăți ATI, săli pen­tru con­sul­ta­ții, ima­gis­ti­că, radi­o­te­ra­pie, bloc ope­ra­tor, far­ma­cie, came­re de gar­dă, cabi­ne­te, heli­port, amfi­tea­tru și săli de cur­suri pen­tru stu­denți, labo­ra­toa­re, bloc de cer­ce­ta­re, săli de ședin­ță, ves­ti­a­re, spa­ții pen­tru vizi­ta­tori, spa­ții teh­ni­ce.

8. Spi­ta­lul regio­nal Târ­gu Mureș

Spi­tal va avea o capa­ci­ta­te de apro­xi­ma­tiv 800‑1000 de paturi, va asi­gu­ra asis­ten­ță medi­ca­lă pen­tru cazu­ri­le medi­ca­le com­ple­xe, care nu pot fi rezol­va­te la nive­lul jude­țe­lor sau al muni­ci­pi­i­lor aron­da­te, va fi dotat cu heli­port și eli­cop­ter pen­tru urgen­țe, cât și cu cli­nici de spe­cia­li­ta­te și cen­tre de cer­ce­ta­re dota­te cores­pun­ză­tor.

Pe lân­gă spi­tal, se vor con­strui atât car­ti­e­re de locu­in­țe pen­tru medici și per­so­na­lul auxi­li­ar, cât și instras­truc­tu­ră de caza­re pen­tru rude­le și înso­ți­to­rii pacien­ți­lor.


Cele­lal­te opt pro­iec­te au fost pre­zen­ta­te public în 28 iunie 2018:

Guver­nul a adop­tat prin Hotă­râre, al doi­lea pachet de inves­ti­ții stra­te­gi­ce care urmea­ză să fie pre­gă­ti­te și atri­bu­i­te în par­te­ne­ri­at public-pri­vat de către Comi­sia Națio­na­lă de Stra­te­gie și Prog­no­ză. Pre­zen­tăm mai jos cele opt pro­iec­te de inves­ti­ții stra­te­gi­ce:

1. Ame­na­ja­rea râu­ri­lor Argeş şi Dâm­bo­vi­ţa pen­tru navi­ga­ţie

Prin­ci­pa­lul scop al obiec­ti­vu­lui de inves­ti­ții este ame­na­ja­rea com­ple­xă a râu­ri­lor Argeş şi Dâm­bo­vi­ţa, în prin­ci­pal pen­tru trans­por­tul de măr­furi și pasa­geri, prin rea­li­za­rea unei căi navi­ga­bi­le între Bucu­reşti şi Dună­re. De ase­me­nea, sunt avu­te în vede­re şi alte bene­fi­cii, res­pec­tiv pro­du­ce­rea de ener­gie elec­tri­că, iri­ga­ţii, pro­te­cţia împo­tri­va inun­da­ţi­i­lor, turism, pis­ci­cul­tu­ră, eco­lo­gi­za­re.

Obiec­ti­vul face par­te din reţea­ua euro­pea­nă de trans­port și va gene­ra dezvol­ta­rea eco­no­mi­că pe ter­men lung a între­gii regiuni de la sudul muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti, inclu­siv prin con­stru­i­rea unui port.

2. Con­stru­i­rea aero­por­tu­lui Bucu­reşti Sud

Supra­a­glo­me­ra­rea aero­por­tu­lui  Henri Coan­dă — Oto­peni impu­ne con­stru­i­rea unui nou aero­port, în zona de sud a Bucu­reş­ti­u­lui, atât pen­tru pasa­geri, cât şi pen­tru măr­furi.
Aero­por­tul din zona de sud a Bucu­reş­ti­u­lui va putea deve­ni un punct de tranzit în depla­să­ri­le pasa­ge­ri­lor către regiu­ni­le Asia – Paci­fic, cât şi Euro­pa — Ame­ri­ca.
Dimen­siu­nea Aero­por­tu­lui Bucu­reşti Sud va tre­bui pro­iec­ta­tă pen­tru un tra­fic de apro­xi­ma­tiv 30 de mili­oa­ne de pasa­geri, pe o supra­fa­ţă desfă­şu­ra­tă de maxim 600 ha și să fie dotat cu cel puțin două ter­mi­na­le. În măsu­ra în care se vor iden­ti­fi­ca ase­me­nea supra­feţe la auto­ri­tă­ţi­le loca­le, aces­tea pot par­ti­ci­pa la con­sti­tu­i­rea soci­e­tă­ţii de pro­iect.
Acce­sul la acest aero­port se va face și pe noua autos­tra­da Bucu­rești-Ale­xan­dria-Crai­o­va și pe cen­tu­ra Bucu­rești­u­lui, care este pre­vă­zu­tă să trea­că în apro­pi­e­re, cât și pe noua magis­tra­lă de metrou Bra­ga­di­ru-Pia­ța Uni­rii.

3. Cana­lul magis­tral Siret – Bără­gan

Asi­gu­ra­rea sur­se­lor de apă pen­tru exe­cu­ta­rea unor sis­te­me de iri­ga­ţii ar crea posi­bi­li­ta­tea iri­gă­rii unor supra­feţe de  475.000 ha, din care cca. 80% fără sis­te­me de pom­pa­re.

Cana­lul ar tre­bui să aibă o lun­gi­me tota­lă de 190 de kilo­me­tri, din care pri­mul tron­son ampla­sat pe teri­to­ri­ul judeţu­lui Vran­cea, care are o lun­gi­me de 50 km şi din care s‑au înce­put lucrări pe 11 km din care 5,7 km sunt deja fun­cţio­nali. Al doi­lea tron­son, cu o lun­gi­me de 140 km, tra­ver­sea­ză judeţe­le Buzău şi Ialo­mi­ţa, până la acu­mu­la­rea Dri­du.

4. Con­stru­cţia în par­te­ne­ri­at public – pri­vat a unei fabrici de mij­loa­ce de trans­port elec­tri­ce

Con­stru­cţia unei fabrici de auto­ve­hi­cu­le şi auto­bu­ze elec­tri­ce în par­te­ne­ri­at public pri­vat în Româ­nia ar face posi­bi­lă pune­rea în prac­ti­că a aces­tor dezi­de­ra­te mult mai uşor şi cu cos­turi mult mai mici, prin dezvol­ta­rea de noi meto­de de gân­di­re, impli­cit de noi teh­no­lo­gii pen­tru rea­li­za­rea de vehi­cu­le cu pro­pul­sie alter­na­ti­vă, care în pre­zent încă se con­frun­tă cu con­strân­geri teh­ni­ce (gamă limi­ta­tă de auto­ve­hi­cu­le şi auto­bu­ze, cos­turi mari ale inves­ti­ţi­i­lor în con­stru­cţia aces­to­ra, ceea ce deter­mi­nă şi cos­tul mare al aces­to­ra, lip­sa infras­truc­tu­rii publi­ce de încăr­ca­re a acu­mu­la­to­ri­lor, per­for­manţe une­ori sub aştep­tări ale mij­loa­ce­lor de trans­port etc.).

Supra­fa­ţa nece­sa­ră pen­tru acest obiec­tiv, res­pec­tiv pen­tru hale, depo­zi­te şi pis­te de încer­ca­re, este de minim 10 ha.

Se are în vede­re loca­li­za­rea aces­tui obiec­tiv într‑o zonă mai puţin dezvol­ta­tă, dar în apro­pi­e­re de Bucu­reşti, res­pec­tiv pe o rază de cel mult 100 km.

5. Con­stru­i­rea şi ope­ra­rea în par­te­ne­ri­at public – pri­vat a unei bănci naţio­na­le de sân­ge, plas­mă uma­nă şi celu­le stem

Pro­iec­tul are în vede­re rea­li­za­rea unei bănci publi­ce naţio­na­le de sân­ge, plas­mă uma­nă şi celu­le stem şi dezvoltarea/construirea a mini­mum zece cen­tre regio­na­le pen­tru trans­fu­zii san­gu­i­ne

Aceas­tă solu­ție este avu­tă în vede­re în con­tex­tul în care, în ulti­mul an, Româ­nia s‑a con­frun­tat cu difi­cul­tăți în asi­gu­ra­rea deri­va­te­lor din plas­mă, în spe­cial de imu­no­glo­bu­li­nă.

De ase­me­nea, este cunos­cut fap­tul că în sis­te­mul sani­tar exis­tă frec­vent difi­cul­tă­ţi majo­re în asi­gu­ra­rea can­ti­tă­ţi­lor de sân­ge uman pen­tru trans­fu­zii, pre­cum şi un acces limi­tat la tera­pi­i­le pe bază de celu­le stem.

6. Spi­ta­lul regio­nal Timi­șoa­ra

Un alt spi­tal regio­nal se va con­strui în muni­ci­pi­ul Timi­șoa­ra și va deservi par­tea de vest a țării. Este cea mai bună solu­ție pen­tru asi­gu­ra­rea unui acces echi­ta­bil al popu­la­ți­ei la ser­vi­cii medi­ca­le de cali­ta­te.

La fel ca cele­lal­te spi­ta­le regio­na­le care urmea­ză să se con­stru­ias­că, aces­ta va fi un spi­tal cli­nic orga­ni­zat cu o struc­tu­ră de spe­cia­li­tăți, cu o plat­for­mă com­ple­xă de inves­ti­ga­ții și inter­ven­ții tera­pe­u­ti­ce cli­ni­ce și para­cli­ni­ce, care va asi­gu­ra asis­ten­ță medi­ca­lă pen­tru cazu­ri­le medi­ca­le com­ple­xe.

Spi­ta­lul din Timi­șoa­ra va fi dotat cu heli­port și eli­cop­ter pen­tru urgen­țe, pre­cum și cu cli­nici de spe­cia­li­ta­te și cen­tre de cer­ce­ta­re dota­te cores­pun­ză­tor.

7. Spi­ta­lul regio­nal Brăi­la-Galați

În regiu­nea de est a țării, între ora­șe­le Galați și Brăi­la se va con­strui un alt spi­tal regio­nal, cu o capa­ci­ta­te de apro­xi­ma­tiv 800‑1000 de paturi.

Și acest spi­tal va fi orga­ni­zat cli­nic, cu o struc­tu­ră de spe­cia­li­tăți, având o plat­for­mă com­ple­xă de inves­ti­ga­ții și inter­ven­ții tera­pe­u­ti­ce cli­ni­ce și para­cli­ni­ce, care va asi­gu­ra asis­ten­ță medi­ca­lă pen­tru cazu­ri­le medi­ca­le com­ple­xe,

Spi­ta­lul din zona Brăi­la-Galați va fi dotat cu heli­port și eli­cop­ter pen­tru urgen­țe, pre­cum și cu cli­nici de spe­cia­li­ta­te și cen­tre de cer­ce­ta­re dota­te cores­pun­ză­tor.

8. Un nou com­plex  turis­tic  pen­tru schi în masi­vul Făgă­raş

Exis­tenţa infras­truc­tu­rii nece­sa­re pen­tru prac­ti­ca­rea spor­tu­ri­lor de iar­nă pe ambii ver­sanţi ai masi­vu­lui Făgă­raş, ampla­sa­rea în mij­lo­cul țării,  cât şi apro­pi­e­rea de nume­roa­se des­ti­na­ţii turis­ti­ce și cul­tu­ra­le pre­cum cele din Sibiu, Cur­tea de Argeş, Ceta­tea Poe­nari, Trans­fă­gă­ră­şan fac aceas­tă zonă foar­te atrac­ti­vă.

Se are în vede­re rea­li­za­rea a 150 km pâr­tii de schi, cu insta­la­ţi­i­le afe­ren­te (tele­go­n­do­lă, teles­ca­un, insta­la­ţie cablu etc.) şi dezvol­ta­rea unor sta­ţiuni la cota 700 m, la baza pâr­ti­i­lor de schi şi sanie, cu  capa­ci­tă­ţi de caza­re de pes­te  50.000 de locuri, turi­ş­tii având posi­bi­li­ta­tea să folo­seas­că mij­loa­ce­le de trans­port per­so­na­le în zona dome­ni­u­lui de schi.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re:

În ședin­ța din 24 mai 2018, Guver­nul a apro­bat pri­mul pachet de inves­ti­ții stra­te­gi­ce care vor fi rea­li­za­te prin par­te­ne­ri­at public pri­vat: Autos­tra­da Plo­iești — Comar­nic — Bra­șov, autos­tra­da Târ­gu Mureș — Târ­gu Neamț — Iași — Ungheni, autos­tra­da Bucu­rești — Crai­o­va — Lugoj, Com­ple­xul Medi­cal “Carol Davi­la”, care se va con­strui în zona de nord a Capi­ta­lei și va cuprin­de Spi­ta­lul Repu­bli­can, pre­cum și pro­iec­tul pri­vind  ope­ra­rea de ser­vi­cii pen­tru cele 15 spi­ta­le din rețea­ua CFR. (sur­sa: gov.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply