NE-AȚI PROMIS O ȘCOALĂ NOUĂ! SCRISOARE DESCHISĂ către Primarul Municipiului Mangalia

0
422
Booking.com

Către dom­nul Pri­mar al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia:

În urmă cu 2 luni, mai pre­cis pe 9 iunie 2018, ele­vii Sco­lii Gim­na­zi­a­le “Gala Galac­tion” Man­ga­lia, înso­țiți de părin­ti și pro­fe­sori, urmau să orga­ni­ze­ze un miting prin care să-și sus­ți­nă cau­za, res­pec­tiv sen­si­bi­li­za­rea opi­ni­ei publi­ce și a auto­ri­tă­ți­lor loca­le și jude­țe­ne, cu pri­vi­re la situ­a­ția loca­ti­vă a clă­di­rii șco­lii (retro­ce­da­tă și în sta­re tot mai avan­sa­tă de degra­da­re), cu efect direct asu­pra sigu­ran­ței lor.

Cu o zi îna­ni­tea aces­tui demers, pe 8 iunie 2018, în coti­dia­nul on-line “Repli­ca”, apă­rea un comu­ni­cat din par­tea dvs., prin care ne asi­gu­rați de pre­o­cu­pa­rea admi­nis­tra­ți­ei loca­le de a găsi o solu­ție pen­tru con­stru­i­rea unui nou corp de clă­di­re și de fap­tul că „Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a dema­rat pro­ce­du­ri­le pen­tru con­stru­i­rea unei uni­tăți de învă­țământ, cu finan­ța­re euro­pea­nă, prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Regio­nal 2014–2020, Axa 10, ”Îmbu­nă­tă­ți­rea infras­truc­tu­rii edu­ca­țio­na­le”.

De ace­ea, am con­si­de­rat că e nor­mal să vă acor­dăm cre­dit și pri­le­jul de a dove­di în peri­oa­da urmă­toa­re că pre­o­cu­pă­ri­le sunt rea­le, nu doar vor­be pen­tru liniș­tit spi­ri­te­le! Sunt de acord că aceas­tă Axă 10 era o oport­u­ni­ta­te, așa cum ati afir­mat si dvs.!

La fina­lul ace­lui arti­col sus­ți­neați urmă­toa­re­le: „Sper ca noua con­struc­ție să fie gata cât mai curând și pe aceas­tă cale fac apel la toa­te insti­tu­ți­i­le impli­ca­te să eli­be­re­ze avi­ze­le nece­sa­re în timp util, con­form legii, ast­fel încât să putem dema­ra lucră­ri­le de con­struc­ție”.

Comu­ni­ca­tul ulte­ri­or al Șco­lii “Gala Galac­tion” Man­ga­lia apre­cia ca bine­ve­ni­tă o ast­fel de ves­te și inten­ție, dar vă rea­min­tesc că vă invi­ta și să ne țineți la curent cu demer­su­ri­le între­prin­se în acest sens.

Am urmă­rit cu inte­res toa­te comu­ni­că­ri­le dvs. sau ale pri­mă­ri­ei, spe­rând la un feed-back! Din păca­te, în urmă­toa­re­le 60 de zile a lip­sit ori­ce infor­ma­re pe tema ridi­ca­tă, pri­ma ves­te apa­rând în mass-media abia pe data de 08.08.2018, care anun­ța lua­rea în dez­ba­te­re pe ordi­nea de zi a unei sedin­țe a Con­si­li­u­lui Local și a unui pro­iect de extin­de­re pen­tru scoa­la noas­tră, de fapt de inven­ta­ri­e­re a unor tere­nuri pen­tru extin­de­rea spa­ți­u­lui dedi­cat vii­toa­rei școli.

Până aici toa­te bune și fru­moa­se, dar…

Având în vede­re că ter­me­nul limi­tă de depu­ne­re a pro­iec­tu­lui este 31.08.2018, — deci mai sunt cam 2 săptămâni‑, aș dori să vă adre­sez două între­bări:

1. Ce s‑a fäcut con­cret în cele două luni de zile pen­tru Școa­la “Gala Galac­tion” Man­ga­lia?

2. V‑ați asi­gu­rat că în tim­pul scurs (de 60 de zile) au fost făcu­te demer­su­ri­le către toa­te insti­tu­ți­i­le impli­ca­te (inclu­siv Minis­te­rul Apă­ră­rii), pen­tru a fi obți­nu­te TOATE avi­ze­le, îna­in­te de data limi­tă, ast­fel încât să nu exis­te ris­cul — și nici scu­za ulte­ri­oa­ră — rată­rii înscri­e­rii pro­iec­tu­lui pe fon­duri euro­pe­ne și să dăm cu picio­rul la o ȘANSĂ, poa­te UNICĂ?

Nu sun­tem în cazul feri­cit de a putea sus­ți­ne un ast­fel de pro­iect din fon­duri pro­prii, având în vede­re situ­a­ția cri­ti­că a buge­tu­lui Man­ga­li­ei, așa cum reie­se din afir­ma­ți­i­le Pre­șe­din­te­lui Con­si­li­u­lui Jude­tean Con­stan­ța, care a deblo­cat con­tu­ri­le Pri­mă­ri­ei prin acor­da­rea celor 1,3 mil. Lei, toc­mai în acest sens.

De ace­ea, vă rog și vă cer impe­ri­os să vă res­pec­tați pro­mi­siu­nea făcu­tă și să nu uitați că, din luna sep­tem­brie, ele­vii și pro­fe­so­rii încep un nou an șco­lar, de dvs. depin­zând ca aces­ta să fie pen­tru toți UN ÎNCEPUT BUN!

Cu res­pect și îngri­jo­ra­re,
Prof. Ioni­ță Gabrie­la.


Arti­co­le publi­ca­te de‑a lun­gul ani­lor des­pre Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, puteți vizu­a­li­za aici.


Man­ga­lia News, Luni, 13.08.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele